• "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
   • "Neučíme sa pre školu, ale pre život."
 • Novinky

   • Zmeny pri poskytovaní dotácií na stravu od 01. 05. 2023
    • Zmeny pri poskytovaní dotácií na stravu od 01. 05. 2023

     S účinnosťou od 01.05.2023 sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), a dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“).

    • Riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 8. ročníka

     Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z.z. ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka udeľujem

   • Riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 8. ročníka
   •              Zápis do prvého ročníka
    • Zápis do prvého ročníka

     Základná škola Petra Škrabáka

     Ul. Martina Hattalu 2151, 026 01 Dolný Kubín

     Vás pozýva na

     ZÁPIS do 1. ročníka

     pre školský rok 2023/2024,

     ktorý sa uskutoční v dňoch

     17. a 18. apríla 2023.

     Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré do 31. 08. 2023 (vrátane) dovŕšia vek 6 rokov a tiež deti, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku.