Informácie

    • Informácie k platbám

    • 06.09.2023 13:53
    • Zákonný zástupca žiaka ZŠ uhrádza paušálny príspevok na režijné náklady v ŠJ 12,00 € na jedného stravníka mesačne.
     Príspevok na režijné náklady v ŠJ sa uhrádza bezhotovostnou formou vopred, najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa daný príspevok uhrádza.
     Zálohové mesačné platby na číslo účtu: IBAN SK33 0200 0000 0000 2133 0332

     Tel. kontakt: 5832516
    • viac