O združení

  • Združenie Brezovček pri ZŠ Ul. M. Hattalu v D. Kubíne

  • Charakteristika a ciele Združenia BREZOVČEK

   1.Združenie Brezovček (ďalej len združenie) je občianskym združením, zriadeným podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je neziskovou organizáciou, ktorej predmetom činnosti je rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, podpora zdravia a vzdelávania učiteľov, žiakov školy, ich rodičov a blízkej komunity. 

   2.Cieľom združenia je:
   -prispieť k zabezpečeniu záujmovej činnosti detí mimo vyučovania,
   - skvalitňovanie a modernizácia výchovno-vyučovacieho procesu, 
   -poskytovanie nadštandardných foriem vzdelávania,
   -organizovanie akcií podporujúcich rozvoj osobnosti,
   -výchovno-preventívna práca medzi deťmi a mládežou,
   -organizovanie školení, seminárov a iných výchovno-vzdelávacích a osvetových akcií
   -spolupráca s rôznymi organizáciami, samosprávou a zahraničnými partnermi

   3. Členom združenia môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa chce podieľať na plnení cieľov združenia, vyslovuje s jeho stanovami súhlas a zaplatí ročný príspevok. Členstvo nemôže byť odmietnuté na základe rasy, národnosti, handicapu, pohlavia a náboženského vierovyznania.

   Stanovy združenia