Výchovný poradca

    • Výchovná poradkyňa:    Mgr. Vladimíra Laliková
     Kontakt:                           043/5832522; lalikova@zsdk.info

     Miesto:                             pracovňa výchovnej poradkyne, č. 81
     Konzultačné hodiny:     
     utorok  12.00 - 14.00 hod.
       

     V prípade individuálnych pohovorov a poradenstva je možné dohodnúť si telefonicky vhodný  termín.

      

     Úlohy výchovného poradcu

     A) Výchovný poradca vykonáva činnosť prieskumnú, identifikačnú, vyhodnocovaciu, diagnostickú, depistážnu, konzultačnú, metodickú, informačnú, osvetovo-preventívnu, koncepčno-plánovaciu, organizačnú a administratívnu.

     B) Výchovný poradca plní úlohy výchovného poradenstva spravidla v spolupráci s triednymi učiteľmi:

     1. monitoruje žiakov s problémami vo výchove, vzdelávaní a vývine osobnosti
     2. informuje a pomáha žiakom, rodičom,  (zákonným zástupcom) pri voľbe štúdia, povolania a pracovného zaradenia
     3. triednym učiteľom poskytuje pomoc pri práci so žiakmi intelektovo-nadanými a talentovanými, sociálne znevýhodnenými, žiakmi so špeciálnými výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakmi nastupujúcimi do prvého ročník strednej školy
     4. spolupracuje s odborníkmi pri poskytovaní sociálneho poradenstva
     5. zabezpečuje a podieľa sa na realizácii preventívnych aktivít pre žiakov
     6. poskytuje konzultačnú a informačnú pomoc žiakom
     7. koordinuje výchovný proces školy
     8. spolupracuje s vedením školy, s rodičmi, učiteľmi, triednymi učiteľmi a koordinátorom prevencie
     9. na pedagogických radách informuje o výchovno-poradenských aktivitách a o opatreniach potrebných pre riešenie problémov
     10. využíva informačno-komunikačné technológie pri práci s profesijnými informáciami
     11. aktívne sa zúčastňuje na poradách, metodických stretnutiach, seminároch a školeniach pre výchovných poradcov

     Úlohy smerom k žiakom

     1. vyvíja úsilie aby žiaci na základe objektívneho poznania seba samého mali možnosť získať kvalitné informácie a na základe nich zosúlaďovať svoje ambície so spoločenskými potrebami
     2. v spolupráci s triednymi učiteľmi monitorovať zmeny v správaní žiakov
     3. monitorovať spôsob adaptácie žiakov prvého ročníka a prípadné problémy riešiť v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi a rodičmi
     4. osobitnú pozornosť venovať nadaným a talentovaným žiakom a žiakom so sociálne znevýhodneného prostredia
     5. zabezpečovať žiakom výchovu v oblasti diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
     6. venovať pozornosť výchove k ľudským právam v triedach a v škole so zámerom podporiť hodnotu človeka
     7. podávať žiakom maturitných ročníkov aktuálne informácie s prehľadom možnosti štúdia na vysokých školách, nadstavbového a pomaturitného štúdia
     8. poskytovať metodickú pomoc žiakom pri vyplňovaní prihlášok na vysokú školu

     Úlohy smerom k triednym učiteľom a ďalším pedagogickým zamestnancom

     1. poskytovať poradenstvo konfliktných alebo iných mimoriadnych situácii v triedach, zabezpečovať spoluprácu CPP a policajným zborom
     2. poskytovať pomoc pri príprave výchovných besied so žiakmi
     3. priebežne evidovať neúčasť žiakov na vyučovaní a spolupracovať s triednymi učiteľmi

     Úlohy smerom k rodičom

     1. sprostredkovávať pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné služby na požiadanie rodičov
     2. informovať rodičov o preventívnych aktivitách školy a o možnostiach pomoci ohrozeným deťom

     Úlohy smerom k CPP

     1. v spolupráci s triednymi učiteľmi pripravovať podklady pre odborné psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenia žiakov
     2. podľa potreby konzultovať závery a odporúčania zo psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení žiakov s odbornými zamestnancami CPP
     3. zúčastňovať sa na odborných poradách