História

   • ZŠ na Ulici M. Hattalu v Dolnom Kubíne vznikla 1.9.1992. Začiatky jej existencie boli sťažené nedostatkom finančných prostriedkov, čo sa prejavilo jej umiestnením v priestoroch v budove ZŠ na Nemocničnej ulici 2 v Dolnom Kubíne. Vedenie školy: riaditeľ školy, Ing. Štefan Matuška a  zástupca riaditeľa školy, Mgr. Mária Rábotová , mali náročnú prácu nielen v tom, že museli riadiť chod školy a celý výchovno – vzdelávací proces, ale aj riešiť problémy, súvisiace s výstavbou novej školy na Ulici M. Hattalu v Dolnom Kubíne.

    Aj napriek spomenutým problémom dosahovala škola dobré výchovno–vzdelávacie výsledky.

    Veľmi dobre sa rozvíjala aj  spolupráca s rodičmi a kultúrnymi inštitúciami. Žiaci sa zapájali do všetkých okresných a regionálnych súťaží s dobrými výsledkami.

    Dňa 28.9.1994 sa konalo kolaudačné stretnutie. Začala sa úprava tried, chodieb a okolia školy. Do práce sa zapojili rodičia aj pedagógovia.

    Dňa 10. 10. 1994 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novej budovy za účasti zástupcov MsÚ v Dolnom Kubíne, ŠS v Dolnom Kubíne, riaditeľov mestských základných a stredných škôl.

    Od 14.10.1994 sa začalo vyučovať v priestoroch prvého pavilónu 1.-4. ročníka. Ročníky 5. až 8. sa aj naďalej vyučovali v prenajatých priestoroch v ZŠ na Nemocničnej ulici 2 v Dolnom Kubíne.

    Škola sa postupne dostávala do povedomia rodičov aj obyvateľov mesta dobrým umiestňovaním žiakov v rôznych súťažiach, olympiádach a  na iných kultúrnych a športových podujatiach.

    Veľmi hodnotný bol  benefičný koncert. Peniaze, ktoré sa získali z koncertu,  boli  venované OÚNZ na zakúpenie špeciálnej sanitky. V škole pracovali rôzne krúžky, vydával sa školský časopis, žiaci chodili stanovať do prírody, bol vytvorený detský parlament, uskutočňovali sa vianočné besiedky, žiaci hrávali divadlo.

    V roku 1996 sa zmenilo vedenie školy. Riaditeľkou sa stala Mgr. Viera Baňasová a jej zástupkyňou Mgr. Magdaléna Kubisová.

    V januári 1997 bol dokončený a  uvedený do prevádzky ďalší blok budovy  a do týchto priestorov sa po kolaudácii presťahovali žiaci 5. – 9. ročníka. 

    V roku 1999 bola uvedená do prevádzky  školská jedáleň.

    Po piatich rokoch sa opäť zmenilo vedenie školy. Riaditeľkou sa stala Mgr.  Magdaléna Kubisová a jej zástupcom Mgr. Alexander Kováč  a neskôr Mgr. Jozef Macík.

    Dňa 1. 9. 2006 došlo k zlúčeniu ZŠ Nemocničná ul. 2 v Dolnom Kubíne so ZŠ na Ul. M. Hattalu v Dolnom Kubíne z dôvodu racionalizačných opatrení a nedostatku finančných prostriedkov.

    Dňa 21.7.2005 bolo zriadené pri škole Školské stredisko záujmovej činnosti.

    Dňa 17. apríla 2008 bol Základnej škole , Ul. Martina Hattalu prepožičaný MŠ SR čestný názov : Základná škola Petra Škrabáka, Dolný Kubín.

    Dňa 1.   septembra   2009    sme začali realizovať  výchovný program ŠKD – „Hra, zábava, život“ a výchovný program ŠSZČ – „PUZZLE“  Priateľstvo – Učenie – Záujem –Zábava – Lojalita

    V auguste 2010   dostala naša škola nový šat. V rámci projektu "Moderná škola na úrovni EÚ" bola škola zrekonštruovaná. Zateplila sa, vybavila sa novým interiérom a zlepšil sa technický štandard.

    Dňa 11.   októbra  2012  sme získlali  Medzinárodnú vlajky „Eco - schools“ a certifikát programu Zelená škola

    Dňa 1.   januára 2013  bolo Školské stredisko záujmovej činnosti pretransformované na Centrum voľného času a od 2. septembra 2013 bol výchovný program ŠSZČ nahradený Výchovným programom CVČ – „PUZZLE“   Priateľstvo – Učenie – Záujem –Zábava – Lojalita

     Dňa 7. novembra 2014    sme   získali certifikát „Škola s regionálnou výchovou

    Dňa 9. októbra  2014  sme boli nominovaní na cenu  „Živel

    V roku 2014 sme nadviazali úzku spoluprácu so Základnou školou Na Pražské v Pelhřimove

    V roku  2015  sme získali cenu za environmentálnu výchovu „Živel 2015

    V roku 2015   bola   škola nominovaná  na ocenenie „Granát 2015“

    V roku   2016     sme  zriadili učebňu polytechnickej výchovy

    V roku  2017   sme získali certifikát „Ukážková prírodná záhrada“

    V roku  2017    sme   získali titul  „Škola priateľská k deťom“