Špeciálny pedagóg

  • Školský špeciálny pedagóg:    Mgr. Štefánia Palugová
   Kontakt:                                   palugova@zsdk.info

   Miesto:                                    pracovňa ŠŠP, č. 15
   V prípade individuálnych pohovorov a poradenstva je možné dohodnúť si telefonicky vhodný  termín.

   Náplň práce školského špeciálneho pedagóga

   Školský špeciálny pedagóg pracuje v škole so žiakmi s rôznymi druhmi a stupňami postihnutia. Čo si vyžaduje si diferencovanú prípravu na každého žiaka osobitne, a to z hľadiska obsahu vzdelávania, metód a organizačných foriem práce, konzultácií s vyučujúcimi a rodičmi. Dôležité sú reakcie žiakov (so špeciálno - pedagogickými potrebami ) a ich rodičov, v ochote prispieť k úspechu celého výchovno - vzdelávacieho procesu. Každý reaguje na úspech alebo neúspech inak.

   Činnosť školského špeciálneho pedagóga je zameraná predovšetkým na tieto oblasti:

   • konzultácie pri prijímaní žiakov so ŠVVP do ZŠ
   • zakladať, viesť, aktualizovať a kompletizovať dokumentáciu začlenených žiakov
   • špeciálno-pedagogické intervencie začleneným žiakom realizované podľa jednotlivých IVVP
   • vypracovanie IVVP novozačleneným žiakom so ŠVVP
   • po konzultáciách s triednymi učiteľmi a ostatnými pedagógmi doplnenie a prepracovanie  IVVP začlenených žiakov na  aktuálny školský rok
   • poskytnutie pomoci pedagógom pri vypracovávaní jednotlivých individuálnych plánov začleneným žiakom z predmetov určených poradenským zariadením
   • individuálna práca so začlenenými žiakmi podľa rozvrhu
   • pomáhať pri riešení problémov začlenených žiakov
   • konzultácie s rodičmi začlenených žiakov
   • zabezpečenie rediagnostiky podľa pokynov poradenských zariadení
   • v prípade potreby prekonzultovať a zabezpečiť využívanie kompenzačných pomôcok u začlenených žiakov (používanie notebooku, tabuliek a pod.)
   • podľa žiadosti jednotlivých pedagógov zabezpečiť asistenciu k integrovaným žiakom počas vyučovania
   • spolupráca s pedagógmi
   • spolupráca s riaditeľom školy a výchovným poradcom
   • spolupráca s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP) a s centrami špeciálno – pedagogického poradenstva (ďalej len CŠPP)
   • spolupracovať pri hodnotení začlenených žiakov a žiakov so ŠVVP
   • účasť na zápise do 1. ročníka
   • účasť na školeniach a vzdelávacích aktivitách
   • samovzdelávanie

          Škola má vonkajší bezbariérový prístup a osobitnú učebňu školského špeciálneho pedagóga so zaujímavými pomôckami na rozvoj špecifických funkcií, percepcie, percepčno - motorickej koordinácie, pamäti, myslenia, koncentrácie pozornosti atď. 

   Rozvrh hodín školského špeciálneho pedagóga: TU.

   Rozvrh hodín asistenta 1: TU.

   Rozvrh hodín asistenta 2: TU.