Súťaže

  • Ochrana človeka a prírody
   • Ochrana človeka a prírody

   • 27.06.2022 11:19
   • Dňa 23.6.2022 sa zase pre žiakov 2.stupňa uskutočnil deň Ochrany človeka a prírody. Triedy boli rozdelené do prúdov a každý prúd mal teoretickú a praktickú časť.
   • V teoretickej časti si žiaci osvojili základné zručnosti o ochrane ľudí, ochrane života, zdravia a majetku pred a počas mimoriadnych udalostí, živelných pohrôm, havárií alebo katastrof. Žiakom boli poskytnuté praktické rady a informácie k predpokladaným najbežnejším životným situáciám z oblasti civilnej ochrany: pomoc v tiesni, postup pri požiari a postup pri povodniach. V zdravotnej príprave v každom ročníku žiaci riešili v prvom rade poskytnutie prvej pomoci v rozličných situáciách a v dopravnej výchove hlavnou témou bola prevencia dopravných nehôd na cestách a uvedomovanie si svojej zodpovednosti na cestných komunikáciách.

    V praktickej časti sa žiaci 5.a 6. ročníka počas pobytu v prírode venovali poznávaniu drevín v lese a okolí školy, poznávali lesné plody, chránené a liečivé rastliny. Taktiež historické objekty našej obce - pamätné domy, zrúcaniny, pamätníky, múzeá, galérie. 7.ročníky navštívili čističku odpadových vôd v Dolnom Kubíne, kde sa dozvedeli akým procesom prechádza odpadová voda, ktorá sa spätne už ako úžitková voda vypúšťa do rieky Oravy. Ročníky 8 a 9 mali určený smer trasy, počas ktorej kládli dôraz na ochranu životného prostredia, určovanie svetových strán a ochranu chránených druhov rastlín, vtáctva a zvierat v SR a v regióne.

    Fotogaléria: TU

     

   • Naspäť na zoznam článkov