Súťaže

  • Monitoring T-9
   • Monitoring T-9

   • 08.06.2021 12:15
   • Naša škola bola vybraná ako reprezentatívna vzorka spolu s ďalšími školami z celého Slovenska na testovanie žiakov 9. ročníka.
   • Cieľom monitoringu bolo prostredníctvom dotazníka zmapovať názory a skúsenosti žiakov 9. ročníka základných škôl v súvislosti s dištančnou formou vzdelávania v tomto školskom roku, ktorá prebiehala prevažne online formou. Žiaci absolvovali aj testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, na základe ktorých sa bude môcť vyhodnotiť, akou mierou ovplyvnilo dištančné vzdelávanie úroveň ich vedomostí a zručností. Monitoring prebiehal elektronickou formou. Získané výsledky budú spracované na úrovni celého Slovenska. Výstupy monitoringu prinesú dôležité informácie pre rezort školstvaumožnia vyhodnotiť dopady dištančného vzdelávania a poskytnú východiská pre úpravu vzdelávacieho obsahu, ktorý bude dosiahnuteľný pre budúcoročných deviatakov.

    Fotogaléria TU

   • Naspäť na zoznam článkov