Národné

   • NÁRODNÝ PROJEKT „PODPORA OCHRANY DETÍ PRED NÁSILÍM“

   • 21.10.2019 15:16
   • Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím je zameraný na zefektívnenie systému ochrany detí pred násilím prostredníctvom podpory systémovej koordinácie subjektov participujúcich na úlohách súvisiacich s ochranou detí (orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Policajný zbor SR, prokuratúra, školy a školské zariadenia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti), s cieľom zvýšiť efektivitu daných subjektov pri riešení problematiky násilia na deťoch.

     

   • Vzhľadom na to, že táto problematika je veľmi citlivá, rozhodli sme sa aj my tento projekt aktívne podporiť a zúčastniť sa na jeho realizácii. Od minulého školského roka sa naši žiaci so svojimi triednymi učiteľmi aktívne zúčastňujú preventívnych aktivít, zameraných na posilňovanie dobrých vzťahov v triede, posilňovanie súdržnosti, empatie, kamarátstva medzi spolužiakmi, prevenciu šikanovania, či na poukázanie nástrah, ktoré číhajú na žiakov na internete.

    Pre žiakov II. stupňa sú aktivity zamerané najmä na šikanovanie, závislosti, trestný čin, ale aj také, ktoré poukazujú na dôsledky zanedbávania povinnej školskej dochádzky. Preventívne aktivity sú realizované pod vedením koordinátorky ochrany detí pred násilím Mgr. Ivety Fedorovej, vedúcej oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately PhDr. Zdenky Fedorovej z ÚPSVaR v Dolnom Kubíne, pani Miroslavy Kazimírovej z Okresnej knižnice a detskej psychologičky.

    03.10.2019 _ 1.A a 1.B

    FOTO TU

    10.10. 2019_2.A a 2.B

    FOTO TU

    17.10.2019 _ 1.C, 2.C a 3 .B

    FOTO  TU

   • Naspäť na zoznam článkov