Informácie

   • Informácie k platbám

   • 06.09.2023 13:53
   • Zákonný zástupca žiaka ZŠ uhrádza paušálny príspevok na režijné náklady v ŠJ 12,00 € na jedného stravníka mesačne.
    Príspevok na režijné náklady v ŠJ sa uhrádza bezhotovostnou formou vopred, najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa daný príspevok uhrádza.
    Zálohové mesačné platby na číslo účtu: IBAN SK33 0200 0000 0000 2133 0332

    Tel. kontakt: 5832516
   • Naspäť na zoznam článkov