ŠKD

    • Výchovný program Školského klubu detí pri ZŠ Petra Škrabáka

    • Výchovný program ŠKD: „Hra, zábava, život“

     Charakteristika výchovného programu

     Výchovný program s názvom „Hra,  zábava, život“ nadväzujeme na  školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie a pedagogickú stratégiu podľa Rámcového vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ZŠ Petra Škrabáka.

     Vo výchove a vzdelávaní budeme klásť dôraz na  celkový harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa, permanentnú humanizáciu výchovy, rozvoj kľúčových kompetencií. Súčasťou výchovnej práce nebude len rozvoj vedomostí, ale budeme klásť dôraz hlavne na rozvoj sociálnych vzťahov, zručností a schopností detí. Budeme formovať u detí kvalitné sociálne vzťahy k spolužiakom, vrstovníkom, učiteľom, vychovávateľom, celkove k človeku, ku prírode, ku kultúre, ku veciam.

         Chceme preferovať, rozvoj samostatnosti a zodpovednosti, prípravu na vyučovanie, aktívne a zmysluplné využívanie voľného času a harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa, tak aby dokázalo svoju funkčnú gramotnosť.

     Budeme vytvárať prijateľné prostredie a činnosti aj pre rozvoj detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – integrované deti, deťom so zdravotným i sociálnym znevýhodnením, mimoriadne nadaným deťom, kde  môžu rozvíjať svoje vlohy individuálne pod vedením skúsených pedagógov. Pričom pri práci s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budeme využívame  informácie od rodičov, kolegov, špeciálneho pedagóga ale  i školských poradenských zariadení.

     Výchovný program ŠKD bude realizovaný v školskom klube detí, ktorý  je súčasťou plnoorganizovanej základnej školy. Bude poskytovať výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania tým deťom 1. – 4. ročníka základnej školy, ktorých zákonní zástupcovia podajú žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD. Tieto deti budú zaradené do ŠKD rozhodnutím riaditeľa školy. V ŠKD budeme mať zriadených spravidla 5 oddelení s kapacitou 150 detí.

     ŠKD má funkciu výchovnú, vzdelávaciu, relaxačnú, regeneračnú, kompenzačnú a sociálnu.

                 Režim dňa v ŠKD bude zohľadňovať striedanie činností, pričom budeme rešpektovať potrebu detí na oddych, relaxáciu, regeneráciu a osobnostný rozvoj, uspokojovanie záujmov, pohodu a  pokoj  pri písaní školských úloh.

     REŽIM    DŇA (usporiadanie denného režimu, sústredenie skupiny ľudí, ktorých cieľom je určitý výkon alebo aktivita, činnosť):

     1. 6:30 –   7:45   ranný školský klub detí
     2. 10:25 – 13:30  odpočinok, relaxácia (hygiena) regenerácia, obed
     3. 13:35 – 14:15  pobyt vonku, vychádzka
     4. 14:15 – 15:00  výchovná činnosti 
     5. 15:00 – 15:45  príprava na vyučovanie
     6. 15:45 – 16:30  hry, samoobslužná činnosť

     Časový harmonogram režimu dňa v ŠKD v bode 2) sa bude každoročne prispôsobovať novovytvorenému rozvrhu hodín detí v škole a vytvorenému rozvrhu stravovania detí ŠKD v školskej jedálni podľa oddelení.

       Vymedzenie vlastných cieľov a poslanie výchovy  ŠKD

      „Hra,  zábava,  život“:

     • z príležitostí a silných stránok školy, zo ŠkVP Cesta k poznaniu „KUK“ (Komunikácia –Učenie – Kooperácia), na ktorý nadväzujú pričom činnosti v ŠKD vytvárajú prechod medzi učením a pobytom dieťaťa v rodinnom prostredí,
     • zo skúseností nadväzujúcich na také tradície, ktoré budú pre deti svojím obsahom a formou príťažlivé.

     Hlavné ciele ŠKD

     Nadviazať na predškolské vzdelávanie, vhodne ho doplňovať a rozvíjať kompetencie získané v rodine a na vyučovaní v škole.

     Vybudovať deťom bezpečný a priateľský priestor pre otvorenosť a toleranciu, nestresujúce a estetické prostredie.

     Ponúknuť deťom aktivity a činnosti, ktoré budú rozvíjať kreativitu, podporovať tímovú prácu, iniciatívu, nápaditosť, samostatnosť, pričom budú založené na priamych zážitkoch  a prepojené s reálnymi  životnými situáciami.

     Vychovať aktívneho občana schopného žiť v otvorenej informačnej spoločnosti v globálnom svete.

     Rozvinúť sociálne zručnosti dieťaťa tak, aby ako plnohodnotná osobnosť naplnila v spoločnosti zmysel svojho života, pričom sa zameriame na kvalitu jeho sociálnych vzťahov k človeku (k spolužiakom, rovesníkom, kamarátom, priateľom, učiteľom, vychovávateľom, rodičom, starým rodičom, známym, susedom) k svetu, k prírode, aj k veciam.

     Aktivizovať rozvoj kultúrnych hodnôt a potrieb nového poznania detí v oblasti vedy, umenia, športu s využívaním vlastných školských vedomostí, zručností a návykov so zreteľom na jazyky, počítačovú gramotnosť a regionálnu výchovu.

     Vychádzať z potrieb a požiadaviek detí pri pravidelnej príprave na výchovno-vzdelávací proces a relaxačno-oddychové a záujmové činnosti.

     Orientovať výchovno-vzdelávaciu činnosť detí na etickú výchovy, výchovu k manželstvu a rodičovstvu, primárnu prevenciu, upozorňovať na problematiku nebezpečenstva komerčného sexuálneho zneužívania detí a ochraňovať ich pred ním.

     Poskytovať konzultačno – poradenské služby pre rodičov detí s poruchami učenia a správania sa a zabezpečovať kvalitnú kooperáciu školy a rodiny.

     Podporovať činnosť športových aktivít vo voľnom čase, zvyšovať telesnú aktivitu aj pre chronicky choré deti, sprístupňovať deťom ihriská na školskom dvore aj po vyučovaní a cez víkendy.

     Dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany pri práci a zameriavať sa na prevenciu detskej nehodovosti pri organizovaní voľno-časových aktivít.

     Strategické ciele

     Naše pedagogické stratégie smerujú k rozvíjaniu kľúčových kompetencií, prípadne k utváraniu nových kompetencií dieťaťa súvisiacich s rozvojom ich osobnosti.

     Budeme:

     • preferovať individuálny prístup, uplatňovanie zážitkových, motivačných a aktivizujúcich metód a foriem práce, partnerský vzťah k dieťaťu, humanistické hodnotenie dieťaťa, úzku spoluprácu s rodinou dieťaťa, kontinuálne ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov,
     • zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti využívaním inovatívnych vyučovacích metód nielen neustálym zlepšovaním materiálnych a priestorových  podmienok ale aj využívaním doterajších odborných priestorov školy (školská knižnica, dopravné ihrisko...) a pomôcok (didaktická hry, hračky, interaktívne tabule...),
     • zamedzovať preťaženosti detí diferencovaním veku detí, náročnosti práce a dodržiavaním psychohygieny, pracovať propedeuticky,
     • zapájať sa do aktuálnych školských, národných aj medzinárodných projektov školy prostredníctvom príležitostných činností. Zároveň sa zapojíme do aktivít programov Zelená škola, Škola priateľská k deťom, Škola s regionálnou výchovou a iné,
     • spolupracovať s rôznymi inštitúciami podľa potreby a vzájomnej dohody ako sú:  Mesto Dolný Kubín, Združenie Brezovček pri ZŠ Petra Škrabáka,  Dolný Kubín, Združenie Orava, MsKS, ZUŠ, CPPPaP, PPP, Oravská Knižnica A. Habovštiaka, Centrum Zdravia, ZŠ a SŠ, mládežnícke organizácie a športové kluby.

     Špecifické ciele

     Konkrétne sú rozpracované vo výchovno - vzdelávacích časovo tematických plánoch podľa jednotlivých tematických oblastí výchovy. Okrem výchovno-vzdelávacích cieľov sa v nich uvádza obsahový, výkonnostný štandard a  kľúčové kompetencie.