CVČ

    • Výchovný program Centrum voľného času pri ZŠ P. Škrabáka

    • Výchovný program: Cesta k záujmom „P U Z Z L E“ Priateľstvo - Učenie - Záujem - Zábava- Lojalita - Elán

     Náš výchovný program s názvom Cesta k  záujmom „P U Z Z L E“ (Priateľstvo - Učenie - Záujem – Zábava - Lojalita – Elán) vychádza z cieľov a princípov výchovy a vzdelávania ustanovenými v zákone č 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon), z humanistickej výchovy a z koncepcie neformálneho vzdelávania.

     Vo výchove a vzdelávaní budeme klásť dôraz na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa a na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností detí. Preferovať aktívne využívanie voľného času výchovno-vzdelávacou činnosťou umožňovať individuálny rozvoj osobnosti dieťaťa. Podporovať vytváranie jeho vzťahu k užitočnému tráveniu voľného času aktívnemu oddychu a celoživotnému vzdelávaniu. Učiť deti úcte k ľudským právam a základným slobodám, k porozumeniu a znášanlivosti, tolerancii, kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu a ako aj iným kultúram a národom.

     Kvalitu výchovno-vzdelávacej, oddychovej a záujmovej činnosti chceme ďalej zvyšovať:

     - zlepšením materiálnych a priestorových podmienok na činnosť záujmových útvarov,

     - orientovaním pedagogických zamestnancov na problematiku moderných metód práce.

     Vymedzenie vlastných cieľov a poslanie výchovy

     Ciele CVČ vychádzajú svojim výchovným programom Cesta k  záujmom „P U Z Z L E“ (Priateľstvo - Učenie - Záujem – Zábava - Lojalita – Elán):

     • zo skúseností nadväzujúcich na také tradície, ktoré boli pre deti svojím obsahom a formou príťažlivejšie,
     • z príležitostí a silných stránok školy, zo ŠkVP Cesta k poznaniu „KUK“ (Komunikácia –Učenie – Kooperácia), na ktorý nadväzujú podporujúc rozvoj talentov, nadanie žiakov, ale aj formujúc ich celú osobnosť.

     Hlavné ciele:

     Vybudovať ucelenú sústavu príležitostí pre cieľavedomý rozvoj záujmov všetkým deťom školy v mimo vyučovacom čase tak, aby sa stali dôležitou súčasťou komplexnej výchovy a vzdelávania detí formou pravidelnej záujmovej činnosti a krátkodobých, príležitostných činností.

     Umožniť deťom aktívne sa podieľať na rozhodovaní či spolurozhodovaní o celom programe využitia voľného času. A tak poskytnúť deťom podľa ich voľby množstvo zaujímavých aktivít pre zmysluplné trávenie voľného času.

     Aktivizovať deti k celoživotnému vzdelávaniu prostredníctvom zážitkovej a humanistickej výchovy. Okrem rozširovania duševného obzoru, priniesť deťom psychické osvieženie a radosť, ktoré majú súčasne rekreačný účinok.

     Inšpirovať a motivovať deti prostredníctvom pôsobenia individuálneho prístupu k talentovaným a slabo prospievajúcim deťom. Diferencovaným prístupom tak priaznivo ovplyvniť efektivitu výchovy a vzdelávania detí, čím sa vzbudí záujem žiakov o činnosti a zručnosti, ktoré chcú dobrovoľne rozvíjať.

     Vychovať aktívneho občana schopného žiť v otvorenej informačnej spoločnosti v globálnom svete.

     Strategické ciele

     Naše pedagogické stratégie smerujú k rozvíjaniu kľúčových kompetencií, prípadne k utváraniu nových kompetencií dieťaťa súvisiacich s rozvojom schopnosti užitočne tráviť voľný čas a aktívne oddychovať

     Budeme preferovať individuálny prístup, uplatňovanie zážitkových, motivačných a aktivizujúcich metód a foriem práce, partnerský vzťah k dieťaťu, humanistické hodnotenie dieťaťa, využívanie moderných IKT, úzku spoluprácu s rodinou dieťaťa, kontinuálne ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

     Budeme sa podieľať na výchove a vzdelávaní mimo vyučovania, rozvíjať oddychové a záujmové činnosti vo voľnom čase detí v oblasti spoločensko-vednej, pracovno-technickej, prírodovedno-environmentálnej, esteticko-kultúrnej, telesnej a športovej  formou:

     •   pravidelnej činnosti  - pre stály okruh záujemcov (pravidelná záujmová činnosť záujmových útvarov), ktorej plán sa aktualizuje každý nasledujúci školský rok,                          
     • príležitostnej činnosti – uskutočňovaná vo forme  jednorazových alebo nepravidelne sa opakujúcich  podujatí pre príležitostných záujemcov (exkurzie, tvorivé, pracovné dielne, vychádzky, sústredenia, návštevy divadelných  predstavení, besedy, kvízy...), alebo akcií, ktoré sú vyvrcholením záujmovej činnosti (súťaže, olympiády), ktorých plán sa aktualizuje každý nasledujúci školský rok a priebežne sa podľa potreby dopĺňa.                           

     Budeme diferencovať vek detí a náročnosť práce, pracovať propedeuticky a dodržiavať psychohygienu, čím sa zamedzí preťaženosť činnosti detí.

     Budeme sa zapájať do školských, národných aj medzinárodných projektov školy prostredníctvom príležitostných činností. Zároveň sa zapojíme aktivít programov Zelená škola, Škola priateľská k deťom, Škola s regionálnou výchovou a iné.

     Učiť participácii detí so školou formou žiackej školskej rady pod názvom Žiacky parlament pri ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín, ktorý  je iniciatívnym  a  poradným  samosprávnym  orgánom vyjadrujúcim sa k otázkam výchovy a vzdelávania.

     Spolupracovať s rodičmi prostredníctvom dobrovoľníckeho programu, ktorý je založený na podpore a vzájomnej pomoci školy a rodiny. Aktivity programu ponúkajú učiteľom, rodičom a okolitej komunite tvorivé a pracovné dielne, vzdelávanie v oblasti technológií informačnej spoločnosti, účasť na kultúrnych a športových podujatiach, príležitosti na pomoc a rozvoj školy.

     Spolupracovať s rôznymi inštitúciami podľa potreby a vzájomnej dohody ako sú:  Mesto Dolný Kubín, Združenie Brezovček pri ZŠ Petra Škrabáka,  Dolný Kubín, Združenie Orava, MsKS, ZUŠ, CPPPaP, PPP, Oravská Knižnica A. Habovštiaka, Centrum Zdravia, ZŠ a SŠ, mládežnícke organizácie a športové kluby.

     Špecifické ciele

     Konkrétne sú rozpracované v časovo tematických plánov podľa výchovného plánu záujmových útvarov a jednotlivých tematických oblastí výchovy. Okrem výchovno-vzdelávacích cieľov sa v nich uvádza obsahový, výkonnostný štandard a kľúčové kompetencie.