Aktuálne pre rodičov

   • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 22.6.2020

   • 17.06.2020 10:33
   • Vážení rodičia a žiaci !

    Rozhodnutím ministra školstva Slovenskej republiky zo dňa 9.6.2020 bude od 22.6.2020 do 30. 06.2020 naša škola pre žiakov otvorená.

    Keďže je nástup žiakov do školy dobrovoľný, je potrebné, aby rodičia žiakov, prípadne samotní žiaci nahlásili triednemu učiteľovi/triednej učiteľke, či do školy nastúpia alebo nenastúpia.

   • Od 22.06.2020:

    Organizácia vyučovania:

    •  začiatok vyučovanie pre žiakov 1.- 9. ročníka o 7.45 hod. (v týždni od 15.06. do 19.06.2020 začiatok vyučovania pre žiakov 1.-5.ročníka ostáva nezmenený),
    • 1. – 4. ročník  bude končiť 4. vyučovacou hodinou,
    • 5. – 9. ročník  bude končiť 5. vyučovacou hodinou.

    Prevádzka ŠKD:

    • len pre 1.-3. ročník
    • ranná služba od 7.00 hod.,
    • koniec prevádzky najneskôr o 16.00

    Stravovanie:

    • všetci žiaci, ktorí začnú chodiť do školy od 22.06. 2020 a chcú sa stravovať v školskej jedálni musia sa na stravovanie vopred prihlásiť cez EduPage.org

     

    Povinnosť zákonného  zástupcu žiaka:

     

    • dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy do konca školského roku 2019/2020,

    • pri 1. nástupe žiaka, alebo po každom prerušení predkladá pri vchode do školy písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Vyhlásenie TU) ,

    • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do  školy a pri  odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),

    • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky,

    • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID -19,  bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy,

    •  je povinný bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

    • V prípade potreby rôznych otázok kontaktujte triednych učiteľov vašich detí.

     

    Koncoročné hodnotenie a klasifikácia žiakov

    • Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR a odporúčania pedagogickej rady riaditeľka školy schválila koncoročné hodnotenie nasledovne:
    • žiaci 1. ročníka budú hodnotení slovne,
    • žiaci 2.-9. ročníka budú mať okrem výchov jednotlivé predmety hodnotené známkou, výchovy budú hodnotené slovom absolvoval.
   • Naspäť na zoznam článkov