Aktuálne pre rodičov

   • Zápis do 1. ročníka na školský rok 2016/2017

   • 06.04.2016 15:19
   • Riaditeľstvo ZŠ P. Škrabáka, Ul. M. Hattalu 2151, 026 01 Dolný Kubín
    o  z  n  a  m  u  j  e
    rodičom, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v dňoch 18.4. – 19.4. 2016 od 14,00 hod. do 17,00 hod. v priestoroch ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubíne
    Prosíme rodičov, aby si so sebou priniesli rodný list dieťaťa.
   • Ponúkame Vám:

    1. Školský vzdelávací program: Cesta k poznaniu „KUK“   Komunikácia – Učenie – Kooperácia:

            a)  budovanie tradícií školy v nadväznosti na históriu, kultúru regiónu a budovania národného povedomia

             b)  využívanie moderných technológií na vyučovaní, zvyšovanie kvality počítačovej gramotnosti, počítačové učebne,

             c)  gramotnosť v oblasti cudzích jazykov.

    1. Školský klub detí - Výchovný program „Hra, zábava, život“
    2. Centrum voľného času – Výchovný program  Cesta k záujmom „P U Z Z L E“ Priateľstvo - Učenie - Záujem - Zábava- Lojalita - Elán
    3. Školská jedáleň – stravovanie - obed aj desiata
    4. Špeciálny pedagóg  – starostlivosť talentované deti a o deti s poruchami učenia a správania
    5. Medzinárodné, národné aj školské projekty  (Program Zelená škola, Záhrada, ktorá učí, Digiškola, Podpora polytechnickej výchovy na základných školách, Spoznávame sa navzájom – spolupráca so školou z Pelhřimova...)  
    6. Odborné učebne -školská knižnica, multimediálna a jazyková učebňa, učebne výtvarnej výchovy a výpočtovej techniky, triedy vybavené interaktívnymi tabuľami a iné,
    7.  Bohatá mimoškolská činnosť (Školský časopis Ihla, Detský folklórny spevácky súbor Kolovrátok, besedy , prednášky, tvorivé a pracovné dielne, exkurzie...)
    8. Spolupráca s rôznymi inštitúciami (Oravská knižnica, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mesto Dolný Kubín, Centrum zdravia, Združenie Brezovček...) 

     

    Ďalšie informácie získate v škole.                                   

        Telefón 043/5832511                                                                          Mgr. Magdaléna Kubisová

        Web: zsdk.info                                                                                             riaditeľka školy

   • Naspäť na zoznam článkov