Aktuálne pre rodičov

   • Pokyny pre zákonných zástupcov žiakov ZŠ P. Škrabáka, ktorí nastúpia do školy 01.06.2020

   • 01.06.2020 08:49
   • Rozhodnutie Mesta Dolný Kubín o otvorení mestských MŠ a ZŠ, ROZHODNUTIE nájdete TU
    Pokyny a informácie pre zákonných zástupcov žiakov, ktorí nastúpia do školy

    (ostatní žiaci sa naďalej vzdelávajú dištančne):

    Príchod  prihlásených žiakov 1. až 5. ročníka do školy nasledovne:

    1. ročník:  od 7.30 do 7.45
    2. ročník: od 7.45 do 7.55
    3. ročník: od 7.55 do 8.10
    4. ročník: od 8.10 do 8.20
    5. ročník: od 8.20 do 8.30
   • Vyučovanie:

    1.až 4. ročník:  od nástupu do 11.30 (4 vyučovacie hodiny),

    5.ročník:          od nástupu do 12.15 (5 vyučovacích hodín).

    Obed v školskej jedálni:

    • zabezpečený je pre prihlásených žiakov 1. až 5. ročníka (prihlásenie sprostredkuje triedny učiteľ),
    • žiaci 6. až 9. ročníka  sa počas tejto mimoriadnej situácie nestravujú.

    ŠKD:

     v prevádzke bude len pre prihlásené deti 1. až 3. ročníka od 11.30 najneskôr do 15. 30.

    Ostatné pokyny pre zákonných zástupcov:

    Zákonný zástupca

    • dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy do konca školského roku 2019/2020,
    • pri 1. nástupe žiaka, alebo po každom prerušení privádza žiaka do školy a predkladá pri vchode školy písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Vyhlásenie TU) ,
    • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do  školy a pri  odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
    • abezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky,
    • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID -19,  bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy,
    •  je povinný bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

    V prípade potreby rôznych otázok kontaktujte triednych učiteľov vašich detí.

   • Naspäť na zoznam článkov