Aktuálne pre rodičov

   • Zápis do 1. ročníka na školský rok 2018/2019

   • 23.03.2018 08:22
   • Riaditeľstvo ZŠ P. Škrabáka, Ul. M. Hattalu 2151, 026 01 Dolný Kubín

    o  z  n  a  m  u  j  e

    rodičom, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční
     v dňoch 16.4. – 17.4. 2018 od 14,00 hod. do 17,30 hod. 
    v priestoroch ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubíne
    Prosíme rodičov, aby si so sebou priniesli rodný list dieťaťa.

   • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Povinnosť sa vzťahuje na každého zákonného zástupcu, ktorého dieťa najneskôr 31. augusta 2018 dovŕši 6 rokov.

    Ak zákonný zástupca neprihlási svoje dieťa na povinnú školskú dochádzku, dopúšťa sa priestupku podľa § 37 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a možno mu uložiť pokutu  do 331,50 eura.

    Ponúkame Vám:

    1. Školský vzdelávací program: Cesta k poznaniu „KUK“   Komunikácia – Učenie – Kooperácia:

            a)  budovanie tradícií školy v nadväznosti na históriu, kultúru regiónu a budovania národného povedomia

             b)  využívanie moderných technológií na vyučovaní, zvyšovanie kvality počítačovej gramotnosti, počítačové učebne,

             c)  gramotnosť v oblasti cudzích jazykov.

    1. Školský klub detí - Výchovný program „Hra, zábava, život .“
    2. Centrum voľného času – Výchovný program  Cesta k záujmom „P U Z Z L E“ Priateľstvo - Učenie - Záujem - Zábava- Lojalita – Elán.
    3. Školská jedáleň – stravovanie - obed aj desiata.
    4. Špeciálny pedagóg  – starostlivosť o talentovaných žiakov a o žiakov  s poruchami učenia a správania.
    5. Medzinárodné, národné aj školské projekty  (Program Zelená škola, Záhrada, ktorá učí, Digiškola, Podpora polytechnickej výchovy na základných školách, Spoznávame sa navzájom – spolupráca so školou z Pelhřimova...) .
    6. Odborné učebne -školská knižnica, multimediálna a jazyková učebňa, učebne výtvarnej výchovy a výpočtovej techniky, triedy vybavené interaktívnymi tabuľami a iné.
    7.  Bohatá mimoškolská činnosť (Školský časopis Ihla, Detský folklórny spevácky súbor Kolovrátok, besedy , prednášky, tvorivé a pracovné dielne, exkurzie...).
    8. Spolupráca s rôznymi inštitúciami (Oravská knižnica, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mesto Dolný Kubín, Centrum zdravia, Združenie Brezovček...) .

    Ďalšie informácie získate v škole.                                   

        Telefón 043/5832511                                                                               Mgr. Magdaléna Kubisová

        Web: https://zspskrabakadk.edupage.org/                                                    riaditeľka školy

   • Naspäť na zoznam článkov