Novinky

    • Informácie o stravovaní v školskej jedálni
     • Informácie o stravovaní v školskej jedálni

     • Vážení rodičia, prihlasovanie žiakov na odber obedov  je možné od 22. 08. 2022 v čase 7.30 - 12. 30 hod. v kancelárii školskej jedálne.

      Prosíme priniesť vyplnený zápisný lístok stravníka TUV prípade, že nemáte možnosť si zápisný lístok vytlačiť, tlačivo bude k dispozícii priamo v kancelárii školskej jedálne, nie v kancelárii školy.

      Podrobné informácie o spôsobe úhrady a výške platby nájdete v Rozhodnutí o výške a splatnosti príspevku zákonného zástupcu TU.

      Obedy budú k dispozícii od 05. 09. 2022 len pre žiakov,ktorí sú prihlásení a majú uhradený poplatok za stravu.

       

    • Poskytnutie dotácie na stravu v 1. polroku školského roku 2022/2023
     • Poskytnutie dotácie na stravu v 1. polroku školského roku 2022/2023

     • Poskytnutie dotácie na stravu v 1. polroku škr. 2022/2023 (od 01.09.2022 – 31.12.2022):

      Nárok na poskytnutie dotácie na stravu pre žiaka:

      - dieťa poberá dávky v hmotnej núdzi alebo

      - dieťa spĺňa podmienky životného minima alebo

      - rodičia si neuplatňujú nárok na daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku.

      V prípade, že si zákonný zástupca žiaka (oba rodičia) chcú uplatniť nárok na dotáciu na stravu od 01.09.2022 – 31.12.2022, je potrebné doručiť na Základnú školu Petra Škrabáka v termíne do 01. augusta 2022 nasledovné nanovo vyplnené a vystavené doklady :

      a) dieťa poberá dávku v hmotnej núdzi – Doklad (potvrdenie) vystavené Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, že dieťa poberá dávku v hmotnej núdzi,

      b) dieťa spĺňa podmienky životného minima - Doklad (potvrdenie) vystavené Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, že ide o dieťa v ŽM,

      c) čestné vyhlásenie o neuplatňovaní si nároku na daňový bonus na dieťa v dobe od 01. 09. 2022 do 31.12. 2022, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku – priložené tlačivo vyplnia a podpíšu obaja zákonní zástupcovia samostatne. 

      Pre uplatnenie si nároku na dotáciu na stravu v priebehu 1. polroku školského roka 2022/2023 požadované doklady je potrebné doručiť neodkladne, aby mohla byť dotácia poskytnutá včas. Informácia o podmienke pre poskytnutie dotácie na stravu v 2. polroku škr. 2022/2023 bude zverejnená na stránke školy v aktuálnom období.

      Upozornenie: Po uplatnení nároku dotácie na stravu dieťaťa každú zmenu treba neodkladne nahlásiť základnej škole!

    • Úradné hodiny počas letných prázdnin 2022
     • Úradné hodiny počas letných prázdnin 2022

     • Milí rodičia, návštevníci, počas letných prázdnin sme vám k dispozícii v nasledujúcich dňoch:

      04. 07. – 22. 07. 2022                8.00 – 12. 30 hod. ,                       0907/041664

      08. 08. 2022 – 31. 08. 2022       8.00 – 12. 30 hod.                  

      - ostatné dni - dovolenka

      V nevyhnutných prípadoch môžete využiť telefónne číslo 0905/962035.

                                                                                                        

    • Detský denný prímestský letný tábor
     • Detský denný prímestský letný tábor

     • V prvých letných prázdninových dňoch 11.-15.7.2022 sa uskutočnil Detský denný prímestský letný tábor v spolupráci s CVČ pri ZŠ Petra Škrabáka, Združením Brezovček a mestom Dolný Kubín.
    • Organizačné pokyny k Prváckemu kempu
     • Organizačné pokyny k Prváckemu kempu

     • Vážení rodičia budúcich prvákov, prinášame zhrnutie potrebných informácií k 1. ročníku Prváckeho kempu.

      Termín: 22. – 24. 08. 2022, 7. 30 – 13. 00 hod.

      Miesto: ZŠ Petra Škrabáka a jej blízke okolie

      Plánovaný program:

      • príchod detí 7. 00 – 7. 30 hod. (hlavným vchodom do budovy školy, vo vestibule ich budeme čakať a preberieme ich od rodičov),
      • odchod detí o 13.00 hod. (vo vestibule školy),
      • deti potrebujú pohodlné oblečenie podľa aktuálneho počasia, pokrývku hlavy, prezuvky,
      • všetky pomôcky na aktivity sú zabezpečené z príspevku rodičov a z prostriedkov školy,
      • program je zameraný na športové, tvorivé, bádateľské a súťažné aktivity s cieľom priblížiť deťom školský život, zoznámiť sa s budúcimi spolužiakmi aj pani učiteľkami a naučiť sa orientovať v školskom prostredí,
      • v škole je zabezpečený pitný režim, desiata a obed.

      Prosíme všetkých, ktorí ešte neuhradili poplatok 25 €, aby tak urobili do piatku 08. 07. 2022 do 12.00 hod. v kancelárii školy.

       

       

    • Ochrana človeka a prírody
     • Ochrana človeka a prírody

     • Dňa 23.6.2022 sa zase pre žiakov 2.stupňa uskutočnil deň Ochrany človeka a prírody. Triedy boli rozdelené do prúdov a každý prúd mal teoretickú a praktickú časť.
    • Maksík
     • Maksík

     • Počas celého školského roka sa naši žiaci 1.stupňa mali možnosť zapájať do celoslovenskej matematickej súťaže pre bystré hlavy Maksík.

    • Vojaci očami detí
     • Vojaci očami detí

     • Túto výtvarnú súťaž vyhlásil Minister obrany SR, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR a mesačník Obrana.
    • Dopravné ihrisko
     • Dopravné ihrisko

     • V posledných júnových dňoch sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili milej akcie na školskom dopravnom ihrisku.
    • Preberanie samotestovacích sád
     • Preberanie samotestovacích sád

      • Vážení rodičia, prosíme o prevzatie samotestovacích sád Covid 19 Ag test. Sady sú určené pre žiakov súčasného 1. - 8. ročníka, ak ich zákonný zástupca prejavil záujem prostredníctvom edupage do 3. 6. 2022.  Testy pre budúcich prvákov ešte nie sú k dispozícii, o ich distribúcii budeme včas informovať.

      • Termín: 21. - 24. 06. 2022 (utorok - piatok)

       Čas: 8.00 - 15.00 hod.

       Miesto: vrátnica (kancelária) ZŠ Petra Škrabáka

       Sadu je oprávnený prevziať zákonný zástupca, nie žiak. Prosíme o preukázanie dokladom totožnosti (občiansky preukaz).

      • Rodičia, ktorí požiadali o antigénové samotesty, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR.

    • Dopravná výchova
     • Dopravná výchova

     • V utorok 14.6.2022 sa žiaci 4. a 5. ročníka zúčastnili odbornej prednášky "Doprava, doľava...Bezpečne do cieľa".
    • Atletické preteky
     • Atletické preteky

     • Dňa 14.6.2022 sme boli súčaťou otváracích pretekov novej atletickej dráhy a sektorov na Štadióne MUDr. Ivana Chodáka v našom meste.