Novinky

    • Úhrada cestovných nákladov
     • Úhrada cestovných nákladov

     • Vážení rodičia,

      žiaci, ktorí sú zaradení do spoločného školského obvodu pre našu školu (t.j. Jasenová, Veličná, Oravská Poruba, Vyšný Kubín) a plnia si povinnú školskú dochádzku, majú nárok na  úhradu cestovných nákladov na dopravu do školy a späť. 

      Povinnosťou zákonného zástupcu je vyplniť  Čestné prehlásenie o trvalom bydlisku žiaka v ktorom uvedie aj číslo účtu, na ktorý sa finančná suma za dopravné bude mesačne posielať. Čestné prehlásenie je potrebné odovzdať do 8. 9. 2023 ZRŠ Mgr. Lepetovej.

      Podrobnejšie informácie o určení školských obvodov TU.

      Informácie o spôsobe preplácania: TU

    • Informácie k začiatku školského roka 2023/2024
     • Informácie k začiatku školského roka 2023/2024

     • Vážení rodičia, od 04. 09. 2023 začíname spolu s vašimi deťmi nový školský rok. 

      04. 09. 2023 - slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 o 8.00 hod. Žiaci sú vo svojich triedach s triednymi vyučujúcimi. Žiakov prvého ročníka môžu sprevádzať do triedy dvaja zákonní zástupcovia, žiaci vyšších ročníkov idú do triedy sami. V prvý deň školského roka sa žiaci pri vstupe do školy neprezúvajú, táto povinnosť ich čaká až od nasledujúceho dňa.

      Prváčikovia si prinesú svoju novú prvú školskú tašku a veľa odvahy.

      Od 04. 09. 2023 do 08. 09. 2023  žiaci odchádzajú na obed podľa nasledujúceho rozpisu:

      1. ročník – 10. 00 

      2. ročník – 12. 10     

      3. ročník – 11. 55     

      4. ročník – 11. 40      

      5. ročník – 11. 00 

      6. ročník – 11. 10 

      7. ročník – 11. 20 

      8. ročník – 11. 20 

      9. ročník -  11. 30

      Obed bude vydaný len tým žiakom, ktorí sú na odber stravy v školskej jedálni prihlásení a majú uhradený poplatok za mesiac september 2023.

      Žiaci prihlásení do ŠKD pokračujú v ďalšej výchovnej činnosti s pani vychovávateľkami.

      Od 05. 09. 2023 prebieha vyučovací proces podľa pokynov triednych učiteľov.

    • Záujmové útvary v školskom roku 2023/2024
     • Záujmové útvary v školskom roku 2023/2024

     • Vážení rodičia, v školskom roku 2023/2024 sme pre vaše deti pripravili pestrý výber záujmových útvarov.

      Ponuka záujmových útvarov TU.

      Náplň záujmových útvarov TU.

      Prihláška do záujmového útvaru TU.

      Prihlášky budú k dispozícii aj u triednych učiteľov a Mgr. Lepetovej. Vyplnené prihlášky prosíme odovzdať triednym učiteľom do 08. 09. 2023.

      Informácie o poplatkoch TU.

      Tešíme sa na deti a užitočne strávený čas.

    • Rozdelenie žiakov do tried v školskom roku 2023/2024
     • Rozdelenie žiakov do tried v školskom roku 2023/2024

     • Vážení rodičia, v školskom roku 2023/2024 budeme vaše deti vzdelávať v 19 triedach. Aktuálne rozdelenie žiakov do prvých ročníkov a zaradenie nových žiakov nájdete v priložených dokumentoch. Pri jeho tvorbe spolupracovali členovia vedenia školy, triedni učitelia, v niektorých prípadoch školský špeciálny pedagóg a výchovná poradkyňa. 

      Veríme, že deti sa budú v  triedach cítiť čo najlepšie a prežijú krásne školské roky.

      Prvý ročník  TU.

      Noví žiaci  TU.

    • Informácie o stravovaní v školskej jedálni v školskom roku 2023/2024
     • Informácie o stravovaní v školskej jedálni v školskom roku 2023/2024

     • Vážení rodičia, v prípade záujmu o odber stravy pre vaše dieťa od septembra 2023 je potrebné, aby dieťa bolo prihlásené na stravu, potvrdili ste záujem o uplatnenie dotácie a do 25. augusta 2023 bol uhradený poplatok 12 € (režijné náklady). Tento poplatok sa uhrádza mesačne vždy do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca na číslo účtu IBAN SK33 0200 0000 0000 2133 0332.

      Bližšie informácie na https://zspskrabakadk.edupage.org/text22/.

      Postupujte, prosíme, podľa nasledujúcich krokov:

      1. Všetci, ktorí ste prostredníctvo edupage vyplnili Zápisný lístok s návratkou alebo ste ho doručili v tlačenej podobe do školy, máte dieťa na stravu prihlásené, vašou povinnosťou je už len uhradiť platbu za režijné náklady podľa vyššie uvedených pokynov.

      2. Tí, ktorí ste Zápisný lístok doteraz nevyplnil a máte záujem o stravovanie žiaka v školskej jedálni a uplatnenie dotácie, urobte tak prostredníctvom Edupage - Úvod - Žiadosti/vyhlásenia Zápisný lístok na stravovanie s návratkou – obedy do 21. 08. 2023 alebo príďte od 21. 08. 2023 do školskej jedálne osobne a tam vyplníte potrebné dokumenty.

      Obedy budú k dispozícii od 04. 09. 2023 len pre žiakov, ktorí sú prihlásení a majú uhradený režijný poplatok za stravu.