Novinky

    • Deň Zeme 2024
     • Deň Zeme 2024

     • Deň Zeme v našom podaní - turistika a poznávanie rastlín a okolia, upratovanie (ani nevieme, po kom), obrázky z prírodnín, radosť zo slnečného dňa a kopa užitočnej práce.
      Krátke video TU.

    • Prvé jarné bylinkobranie
     • Prvé jarné bylinkobranie

     • Členovia Kolégia Zelenej školy sa vybrali na liečivé bylinky. Žihľava, jahoda, prvosienka, jahodové listy a kopa otázok, veselých aj vážnych. Bylinky usušíme a keď bude smutno a daždivo, uvaríme si voňavú spomienku na jarnú prechádzku.
      Našu prechádzku nájdete TU.
    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     • Základná škola Petra Škrabáka

      Ul. Martina Hattalu 2151, 026 01 Dolný Kubín

       

       Vás pozýva na

       

      ZÁPIS  do 1. ročníka

      pre školský rok 2024/2025,

      ktorý sa uskutoční v dňoch

      15. a 16. apríla 2024.

       

      Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré do 31. 08. 2024 (vrátane) dovŕšia vek 6 rokov  a tiež deti, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku. 

      Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa v deň zápisu nevyžaduje, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne.

       

      Pokyny pred zápisom:

      Vypíšte elektronickú prihlášku a následne Vám príde email s jedinečným kódom a link.

      Pre výber Vášho termínu k zápisu do 1. ročníka si kliknite na link v potvrdzujúcej správe (akceptovaní) o prijatí elektronickej prihlášky a použite Váš jedinečný kód. Následne si rezervujte  deň a hodinu zápisu.

      Pri vypisovaní prihlášky je dôležité správne uvádzať všetky údaje, prosíme o dodržanie diakritiky (mäkčene, dĺžne).

       

      V deň zápisu do 1. ročníka:

      Zákonní zástupcovia elektronicky vygenerovanú prihlášku podpíšu osobne v deň konania zápisu alebo k elektronickej prihláške priložia tlačivo s podpismi oboch zákonných zástupcov Písomné vyhlásenie 1.

      Podpis oboch zákonných zástupcov sa v špeciálnych prípadoch nevyžaduje:

      • obmedzenie alebo pozastavenie výkonu  rodičovských práv – neoverená kópia rozhodnutia súdu,
      • zdravotné dôvody – potvrdenie od všeobecného lekára,
      • vec neznesie odklad, Písomné vyhlásenie 2.

      Nezabudnite priniesť rodný list dieťaťa k nahliadnutiu, občiansky preukaz zákonného zástupcu k overeniu adresy trvalého bydliska dieťaťa. Ak máte prechodný pobyt v našom školskom obvode, prineste potvrdenie o pobyte.

      Deti ktoré nepatria do nášho školského obvodu, musia mať vypísanú Žiadosť o prijatie žiaka z iného školského obvodu.

       

      Rozhodnutie o prijatí:

      O prijatí rozhodne riaditeľka školy do 15. júna 2024.

      Rozhodnutie o prijatí sa doručí obom zákonným zástupcom. Ak sa títo dohodnú, rozhodnutie bude doručené len jednému z nich na základe Písomného vyhlásenia 3, ktoré prinesú v deň zápisu.

       

      V prípade otázok týkajúcich sa organizačných záležitostí kontaktujte:

      Riaditeľka školy: Ing. Mária Studeničová, 0905962035, studenicova@zsdk.info

       

      Ďakujeme za prejavenú dôveru zveriť Vaše dieťa do našich rúk.

       

      VZN 1/2024 o určení školských obvodov

      Kritériá prijatia žiaka do 1. ročníka

       

     • Detský denný prímestský letný tábor - KAPACITA OBSADENÁ!

     • Milí rodičia a žiaci, 

      leto sa nezadržiteľne blíži a my k vám opäť prichádzame s ponukou, na ktorú určite už dlho čakáte.

      V termíne 8.-12.7.2024 Združenie Brezovček spolu s CVČ pri ZŠ Petra Škrabáka organizuje denný tábor.

      Program a podmienky prijatia: TU                                           KAPACITA OBSADENÁ!

      Prihláška: TU

       

    • Niečo z bontónu i z histórie
     • Niečo z bontónu i z histórie

     • Pred veľkonočnými sviatkami nás navštívil člen historicko-umeleckej skupiny Bojník pán Kamil Fojtík, ktorý sa žiakom v rámci zážitkového vzdelávania, predstavil ako sprievodca každodennou etikou.
     • Darujte 2% dane

     • Vážení rodičia a podporovatelia našej školy. 

      Darovaním 2% dane OZ Brezovček pomôžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v škole, podporíte nákup pomôcok, organizovanie školských aj mimoškolských aktivít a stanete sa tak súčasťou tímu, ktorý posúva naše deti k úspechu.

      Údaje potrebné poukázanie 2% dane:

      Obchodné meno alebo názov: Združenie Brezovček pri ZŠ Ul. Martina Hattalu

      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Ul. Martina Hattalu 2151, 02601 Dolný Kubín

      Právna forma: Občianske združenie

      Identifikačné číslo (IČO/SID): 37901982

      Vyhlásenie za rok 2023: TU

       

    • Našim deviatakom
     • Našim deviatakom

     • Milí naši deviataci, pred vašou prvou väčšou skúškou - pred T9 z matematiky a slovenčiny, vám všetci zamestnanci školy prajú úspech, dobré odpovede, ak treba, tak dobré tipy a spokojnosť s vlastnou prácou.

      Lebo platí múdra myšlienka: „Šťastie je iný názov pre vytrvalosť na ceste k cieľu.“ Tak nech sa vám vaša doterajšia vytrvalosť vyplatí a nech dosiahnete ciele, o ktorých snívate.

                                                                                                          zamestanci školy

    • Angličtina s lektorkou
     • Angličtina s lektorkou

     • Je starou známou pravdou, že cudzí jazyk sa najlepšie učí s človekom, ktorý ho výborne ovláda, ale ten náš materinský je mu neznámy.

      To teraz zisťujú naši žiaci v niektorých triedach na 2. stupni. Mladá lektorka Karla niekoľkokrát do týždňa prichádza na vyučovacie hodiny a spolu s deťmi sa venujú angličtine tradične aj netradične. Predstavila im napríklad Španielsko, odkiaľ pochádza, hrajú sa hry a hlavne rozprávajú a rozprávajú...

      Karla, ďakujeme:)

    • Riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 8. ročníka
     • Riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 8. ročníka

     • Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

      udeľujem

       

      riaditeľské voľno  žiakom 6. – 8. ročníka ZŠ

       

      dňa 20. marca 2024

       

      z dôvodu plynulého zabezpečenia Testovania 9 - 2024.

       

      Žiaci 6. - 8. ročníka budú zo stravy automaticky odhlásení.

      Výchovno-vzdelávací proces v 1. – 5. ročníku bude prebiahať v plnom rozsahu, prípadné aktuálne zmeny budú oznámené prostredníctvo ETK.

      Činnosť ŠKD bude prebiehať v plnom rozsahu.

       

      Ing. Mária Studeničová, riaditeľka školy

    • Deň otvorených dverí 2024
     • Deň otvorených dverí 2024

     • V stredu 13. marca 2024 sme v škole privítali na Dni otvorených dverí našich budúcich prváčikov. Poukazovali sme im, ako radi spievame a tancujeme, knižnica sa zmenila na les so stopami, zvukmi zvierat, perím, parohmi a všeličím iným tajomným, na angličtine sme zistili, že cudzie slovíčka nám nerobia takmer žiadne ťažkosti a malí vedci si vyskúšali STEME vzdelávanie v praxi. A aj náš nový kamarár laser pracoval tak, ako sme ho naprogramovali.

      Tešíme sa, že v novom školskom roku sa škola rozrastie o nové poklady:)

      Aako to počas tohoto dňa v škole vyzeralo, si môžete pozrieť TU TU.

    • OK v streetbasketbale
     • OK v streetbasketbale

     • Aj tento rok sme sa zapojili do súťaže v streetbasketbale a okrem dievčat našu školu v okresnom kole reprezentovali aj chlapci.

    • Hokejový turnaj
     • Hokejový turnaj

     • V rámci dlhodobého korčuliarskeho programu MHK Dolný Kubín usporiadal historicky prvý hokejový turnaj medzi školami v našom meste.
       
    • Prvácke zúbky
     • Prvácke zúbky

     • V stredu 14.2.2024 prišla medzi prvákov p. A. Uchálová, pracovníčka RÚVZ, aby si s nimi pohovorila o stomatohygiene.