Novinky

    • Výtvarná súťaž Liptov 2022
     • Výtvarná súťaž Liptov 2022

     • Naši výtvarníci si opäť vymaľovali ocenenia v regionálnej výtvarnej súťaži s témou Človek a jeho práca v liptovsko – oravskom regióne.
    • Detský denný prímestský letný tábor
     • Detský denný prímestský letný tábor

     • Príchod leta sa veľmi rýchlo blíži a Vy už určite rozmýšľate nad tým, ako tráviť letné chvíle. A my pre Vás máme možnosť ako správne využiť voľný čas detí.

    • Výsledky volieb do Rady školy pri ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
     • Výsledky volieb do Rady školy pri ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín

     • V dňoch 7. a 11. 4. 2022 sa konali voľby do rady školy za zástupcov rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

      1. Zvolení zástupcovia za radičov/zákonných zástupcov na funkčné obdobie 2022 - 2026:

      1. MUDr. Zuzana Celecová

      2. JUDr. Dorota Topoľančíková

      3. Ľudmila Kucbelová

      4. Vladimír Fačko

       

      Náhradníci:

      Ondrej Hudec

      Peter Kereškéni

       

      Účasť oprávnených voličov bola 48 %.

       

      2. Zvolení zástupcovia za pedagogických zamestnancov na funkčné obdobie 2022 - 2026:

      1. Mgr. Vladimíra Laliková

      2. Mgr. Ľubomíra Ferancová

       

      Náhradník:

      Mgr. Katarína Hubčíková

       

      Účasť oprávnených voličov bola 84,6 %.

       

      3. Zvolený zástupca za nepedagogických zamestnancov na funkčné obdobie 2022 - 2026:

      1. Ing. Jana Zubajová

       

      Náhradník:

      Alexander Kováč

       

      Účasť oprávnených voličov bola 87,5 %.

       

      Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na užitočnú spoluprácu. 

      M. Studeničová, riaditeľka školy

       

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     •  ZÁPIS  do 1. ročníka

      pre školský rok 2022/2023

       sa uskutoční v dňoch

       20. a 21. apríla 2022.

       

      Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré do 31.08. 2022 (vrátane) dovŕšia vek 6 rokov  a tiež deti, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku. 

      Predčasné zaškolenie žiakov:

      Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nevyžaduje, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne.

      Pokyny pred zápisom:

      • vypíšte  elektronickú prihlášku alebo vyplňte papierovú formu prihlášky.  Papierovú prihlášku si môžete vyzdvihnúť na vrátnici alebo u tajomníčky školy každý pracovný deň od 7.30 do 15.00 hod. Vypísanú papierovú formu prihlášky podpísanú oboma zákonnými zástupcami  prosíme osobne odovzdať na sekretariáte školy u Ing. Pavolkovej,
      • elektronickú prihlášku alebo papierovú formu prihlášky prosíme zaslať alebo odovzdať do 12. apríla 2022,
      • na základe elektronickej alebo papierovej formy prihlášky vás budeme telefonicky kontaktovať a dohodneme si presný termín a čas zápisu.

       V deň zápisu do 1. ročníka:

      • prineste vytlačenú a vypísanú elektronickú prihlášku a podpísanú oboma zákonnými zástupcami,
      • podpis oboch zákonných zástupcov sa v špeciálnych prípadoch nevyžaduje (obmedzenie alebo pozastavenie výkonu  rodičovských práv – neoverená kópia rozhodnutia súdu, zdravotné dôvody – potvrdenie od všeobecného lekára), vec neznesie odklad – Písomné vyhlásenie 1),
      • nezabudnite priniesť rodný list dieťaťa k nahliadnutiu, občiansky preukaz zákonného zástupcu k overeniu adresy trvalého bydliska dieťaťa,
      •  ak máte prechodný pobyt v našom školskom obvode, prineste potvrdenie o pobyte,
      • v prípade potreby Písomné vyhlásenie 1, Písomné vyhlásenie 2.

      Deti, ktoré nepatria do nášho školského obvodu, musia mať vypísanú Žiadosť o prijatie žiaka z iného školského obvodu.

       

      Rozhodnutie o prijatí:

      • o prijatí rozhodne riaditeľka školy do 15. júna 2022,
      • rozhodnutie o prijatí sa doručí obom zákonným zástupcom, ak sa títo dohodnú, rozhodnutie bude doručené len jednému z nich na základe Písomného vyhlásenia 2 , ktoré prinesú v deň zápisu.

       

      VZN 2/2022 o určení školských obvodov

      Kritériá prijatia žiaka do 1. ročníka

       

      V prípade otázok týkajúcich sa organizačných záležitostí kontaktujte:

      Ing. Mária Studeničová, 0905/962035, studenicova@zsdk.info

      Ďakujeme za prejavenú dôveru zveriť Vaše dieťa do našich rúk.