Novinky

    • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
     • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

     • Milí rodičia, prosíme o dodržanie nasledujúcich pokynov, ktoré platia na základe Manuálu pre školy a školské zariadenia v školskom roku 2020/2021. 

      Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti TU.  Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

     • Preplácanie dopravného pre dochádzajúcich žiakov v školskom roku 2020/2021

     • Riaditeľstvo ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne oznamuje, že aj v školskom roku 2020/2021 prepláca žiakom náklady na dopravu do školy v súlade so smernicou MŠVVaŠ SR č. 50/2017 a pokynmi Okresného úradu v Žiline.

      Školský obvod pre ZŠ Petra Škrabáka: obce – Veličná, Revišné, Oravská Poruba, Vyšný Kubín, Jasenová

      Náklady na dopravné sa žiakom preplácajú mesačne:

      1.Na základe predložených cestovných lístkov:

      Ak žiak dochádza z obce, kde je možnosť dochádzať do školy vlakom aj autobusom - len po odovzdaní cestovných lístkov, za každú cestu autobusom do školy a späť. Žiak predloží cestovné lístky z miesta trvalého bydliska a späť, ale len za tie dni, keď je žiak preukázateľne v škole (chronologicky nalepené na podpísanom papieri + trieda, formátu A4 vždy najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci mesiac dokument je potrebné doručiť do kancelárie Ing. J. Zubajovej, kvôli spracovaniu, lebo preplácanie sa uskutočňuje k 15. dňu mesiaca).

      2.Paušálne:

      Ak žiak dochádza z obce, kde nie je možnosť dochádzať do školy vlakom - platba bude na základe potvrdenia dopravnej spoločnosti o výške cestovného so žiackou zľavou prípadne inou zľavou - potvrdenie si vyžiada škola.

       

      Ak žiak dochádza z obce, kde je možnosť dochádzať do školy iba vlakom – preplácanie dopravného sa mu neposkytuje!

      Finančné prostriedky za dopravné vyplatí ZŠ, a to preukázateľne na účet zákonného zástupcu žiaka, ktorý do školy dochádza a spĺňa ustanovenie § 8 ods. 6 až 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

       

       

       

       

    • Vytvorenie rodičovského konta v Edupage
     • Vytvorenie rodičovského konta v Edupage

     • Milí rodičia,

      radi by sme Vás oboznámili s možnosťou vytvoriť si rodičovské konto pre prístup k elektronickej žiackej knižke a ďalším funkciám pre elektronickú komunikáciu so školou. Vytvorené konto bude okrem iného slúžiť aj na zadávanie elektronických ospravedlneniek a na podpisovanie známok.  Komunikácia vedená zo žiackeho konta nebude školou akceptovaná.

      PREČO SI VYTVORIŤ   KONTO?

      Doteraz Vám boli doručené prístupové mená zhodujúce sa s menom Vášho dieťaťa a s ním aj heslo pre prihlásenie. Ako rodič si však nižšie popísaným postupom môžete vytvoriť automaticky samostatné konto, ktoré má nasledujúce výhody:

       

      • Pokiaľ máte (alebo budete mať) na ZŠ viac ako jedno dieťa, Vaše rodičovské konto Vám umožní vidieť výsledky všetkých detí naraz pod jedným prihlásením.
      • V rodičovskom konte si môžete kedykoľvek bez problémov zmeniť heslo, prípadne aj prihlasovací e- mail.
      • V prípade, že budete komunikovať so ZŠ, bude zrejmé, že vystupujete ako rodič a nedôjde k zámene s kontom žiaka.
      • Každý rodič (otec aj mama) môže mať samostatné konto. Podmienkou je, že rodič uviedol svoju e- mailovú adresu v údajoch poskytnutých ZŠ na začiatku školského roku.
      • Rodičovské konto môžete použiť aj v mobilnej aplikácii Edupage

       

      AKO SI VYTVORIŤ KONTO

      Vytvorenie rodičovského konta prebieha automaticky cez stránku školy v nasledujúcich krokoch:

      1. V internetovom prehliadači prejdite na stránku školy na adrese: https://zspskrabakadk.edupage.org/ a kliknite na položku „Prihlásenie“.

      2. Kliknite na text „Neviem prihlasovacie meno alebo heslo“ nachádzajúce sa pod tlačidlom „Prihlásiť sa“.

      3. Do položky „Email/Používateľské meno:“ zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli ZŠ. Ak ste svoj mail škole neposkytli, urobte to, prosím, prostredníctvom triedneho učiteľa čo najskôr.

      4. Stlačte „Odoslať“.

      5. Na Vami zadanú e-mailovú adresu bude zaslaný overovací e-mail s predmetom „Edupage - Prihlásenie“. POZOR: je možné, že sa tento e-mail bude nachádzať v záložke Nevyžiadaná pošta/Spam.

      6. Kliknite na overovací link, ktorý je uvedený v texte mailu.

      7. Otvorí sa Vám okno portálu edupage.org.

      8. Kliknite na položku „Zmeniť heslo“

      9. Otvorí sa Vám okno pre nastavenie/zmenu hesla k Vášmu prihlasovaciemu menu.

      10. Vyplňte do oboch položiek nové heslo a kliknite na „Zmeniť heslo“ .

      11. Prihláste sa na stránke https://zspskrabakadk.edupage.org/ pomocou mena (e-mailová adresa) a hesla (ktoré ste si v predchádzajúcich krokoch zvolili) a používajte výhody rodičovského konta.

       

       

       

    • Rozlúčka s témou Potraviny
     • Rozlúčka s témou Potraviny

     • Dva roky ubehli ako voda a my začíname nové obdobie. Je ale dobrým zvykom to predchádzajúce vyhodnotiť, spomenúť si na to, čím sme prešli a čo sa nám podarilo.
    • Deti v ŠKD pomohli vymaľovať školské ihrisko
     • Deti v ŠKD pomohli vymaľovať školské ihrisko

     • O tom, že deti radi maľujú nielen na hodinách výtvarnej výchovy, sme sa presvedčili pri maľovaní školského ihriska.

      O farby a štetce bola "bitka", lebo všetci chceli pomáhať. A čo pani vychovávateľky nestihli natrieť pred začiatkom školského roka, deti v ŠKD hravo dokončili .A tak máme opäť krásne vymaľované školské ihrisko...už len nech nám slniečko robí radosť ešte pár dní.

    • Otvorenie školského roka 2020/2021
     • Otvorenie školského roka 2020/2021

     • Leto opäť ukončilo svoju  púť a nastala jeseň...s ňou sa opäť otvorili školské brány a samozrejme aj tá naša, aj keď trošku netradične. V stredu 2.9.2020 privítala všetkých žiakov, učiteľov a rodičov našich prváčikov cez školský rozhlas,  naša nová pani riaditeľka Ing. Mária Studeničová. Spolu s ňou sa básňami prihovorili prítomným aj zástupcovia spomedzi žiakov, Marián Gajdoš a Sára Mitruková, žiaci 8.A. Pani riaditeľka všetkým popriala hlavne veľa zdravia, spokojnosti, porozumenia a úspechov.  A  my všetci veríme, že tento školský rok bude ešte úspešnejší ako ten predchádzajúci.

     • Aktualizácia potrebných potvrdení pre žiakov

     • Vedenie školy sa ospravedlňuje za chybne zverejnené informácie na stránke školy a prosí rodičov/zákonných zástupcov o zmenu v poskytnutých vyhláseniach.

      Tlačivo potrebné k začiatku školského roka nájdete TU

      Ak absencia žiaka trvá viac ako tri dni, je potrebné priniesť tlačivo TU.

      Všetky tlačivá poskytneme aj pred vstupom do školy, kde ich zákonný zástupca môže vyplniť.

      Ospravedlňujeme sa za vzniknuté komplikácie a veríme, že školský rok začneme v zdraví.

    • Ponuka záujmových útvarov
     • Ponuka záujmových útvarov

     • v školskom roku 2020/2021

      V školskom roku 2020/2021 si žiaci našej školy môžu vybrať záujmový krúžok z pestrej ponuky TU. Vyplnenú prihlášku môžu odovzdať triednemu učiteľovi, alebo vedúcemu ZÚ.

      Prihlášku nájdete TU.

    • Informácie k organizácii začiatku školského roku 2020/2021
     • Informácie k organizácii začiatku školského roku 2020/2021

     • Dochádzka žiakov do školy je povinná.

      Začiatok vyučovania je o 7.45 hod. Ranná služba pre žiakov ŠKD a 1. - 4. ročníka je od 6. 30 hod., prevádzka ŠKD končí o 16.30 hod. 

      Pri prvom nástupe do školy žiak odovzdá vyplnené  tlačivo Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu  TU.

      Pri prerušení školskej dochádzky žiaka na viac ako tri  dni žiak odovzdá Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti TU.

      Pred vstupom do školy si žiak dezinfikuje ruky pripraveným prostriedkom a bude mu zmeraná teplota (ranný filter).

      Je zakázané vchádzať do budovy školy a zdržiavať sa v nej rodičom a iným sprievodcom žiakov s výnimkou žiakov 1. ročníka.

      Žiaka 1. ročníka môže do triedy v dňoch 2. - 4. 9. 2020 sprevádzať len jedna sprievodná osoba na nevyhnutne potrebný čas.

      Žiakom 1. stupňa sa odporúča nosiť rúško v triedach, nosenie rúška   v spoločných priestoroch je povinné s výnimkou jedenia a pitia.

      Žiaci 2. stupňa nosia rúška v triedach aj spoločných priestoroch školy s výnimkou jedenia a pitia.

      Bližšie informácie podajú žiakom triedni učitelia počas prvého dňa školskej dochádzky.

      Manuál k organizácii školského roka nájdete TU.

    • Oznam o poplatkoch za ŠKD
     • Oznam o poplatkoch za ŠKD

     • v školskom roku 2020/2021

      V zmysle zákona NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní – školský zákon a na základe VZN č. X/2019, o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín určuje riaditeľ školy ZŠ Petra Škrábaka Dolný Kubín výšku mesačného poplatku za ŠKD 12€. Príspevok sa uhrádza mesačne vopred, najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

    • Oznam pre stravníkov ŠJ
     • Oznam pre stravníkov ŠJ

     • Vážení rodičia,

      pre možnosť stravovania sa v školskej jedálni od septembra 2020 je potrebné, aby ste svoje dieťa prihlásili osobne alebo telefonicky u vedúcej školskej jedálne na čísle 043/5832520.  Pre úspešné prihlásenie musí byť strava uhradená vopred.

      Pokyny k úhrade nájdete TU.

      Prihlasovanie je možné každý pracovný deň od 7. 00 do 13. 00 hod.

    • Nová učebňa informačno - komunikačných technológií
     • Nová učebňa informačno - komunikačných technológií

     • Máme novú,  modernú, nadštandartnú odbornú učebňu informačno-komunikačných technológií. Do užívania nám ju 11.06.2020 odovzdal  primátor Mesta Dolný Kubín Ján Prílepok. Učebňa je určená najmä na skvalitnenie zručností a kompetencií žiakov.

    • Zapojili sme sa do projektu Čerstvé hlavičky
     • Zapojili sme sa do projektu Čerstvé hlavičky

     • Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

       

      čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší  a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy. Kaufland tento rok organizuje 2. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.