Novinky

    • Preukaz na kolobežku
     • Preukaz na kolobežku

     • Aj tento školský rok využívame posledné slnečné dni na to, aby sme si na dopravnom ihrisku overili naše vedomosti o dodržiavaní dopravných predpisov.
    • Zostrih slávnostnej akadémie k 30. výročiu vzniku školy
     • Zostrih slávnostnej akadémie k 30. výročiu vzniku školy

     • Milí rodičia, žiaci, všetci, ktorí ste podporovateľmi a priateľmi našej školy. Prinášame zostrih slávnostnej akadémie, ktorá sa konala 5. 10. 2022 pri príležitosti 30. narodenín školy.

      Nech sa páči, pohodlne sa usaďte a užívajte si radosť a vďačnosť, ktoré sprevádzali celú akadémiu.

      Video TU

       

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy  podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov 

      p o s k y t u j e

      žiakom ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín riaditeľské voľno na deň 5. októbra 2022 z dôvodu konania slávnostnej akadémie pri príležitosti osláv 30. výročia vzniku školy.

      Všetci žiaci budú automaticky odhlásení zo stravy v školskej jedálni.

    • Nezabudnutí susedia
     • Nezabudnutí susedia

     • Dňa 9. septembra 2022 sa žiaci 9.A a 9.B triedy zúčastnili spomienkovej udalosti organizovanej pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia pod názvom Nezabudnutí susedia, do ktorej sa spolu s ďalšími mestami na Slovensku zapája každoročne aj mesto Dolný Kubín.
    • Hlasovanie o Čistinku
     • Hlasovanie o Čistinku

     • Aj naša škola chce pomôcť získať v hlasovaní LIDL Čistinku pre malých aj veľkých.

      A preto je na vrátnici školy pripravená škatuľka, do ktorej môžete dávať kupóny získané nákupom v sieti LIDL. O ostatné sa postaráme za vás.

      Ďakujeme:)

    • Informácie k začiatku školského roka 2022/2023
     • Informácie k začiatku školského roka 2022/2023

     • Vážení rodičia, od 05. 09. 2022 začíname spolu s vašimi deťmi nový školský rok. 

      05. 09. 2022 - slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 o 8.00 hod. Žiaci sú vo svojich triedach s triednymi vyučujúcimi. Žiakov prvého ročníka môžu sprevádzať do triedy dvaja zákonní zástupcovia, žiaci vyšších ročníkov idú do triedy sami.

      Od 05. 09. 2022 do 09. 09. 2022 žiaci odchádzajú na obed podľa nasledujúceho rozpisu:

      1. ročník – 10. 00 

      2. ročník – 12. 10     

      3. ročník – 11. 55     

      4. ročník – 11. 40      

      5. ročník – 11. 00 

      6. ročník – 11. 10 

      7. ročník – 11. 20 

      8. ročník – 11. 20 

      9. ročník -  11. 30

      Obed bude vydaný len tým žiakom, ktorí sú na odber stravy v školskej jedálni prihlásení a majú uhradený poplatok za mesiac september 2022.

      Žiaci prihlásení do ŠKD pokračujú v ďalšej výchovnej činnosti s pani vychovávateľkami.

      Od 06. 09. 2022 prebieha vyučovací proces podľa pokynov triednych učiteľov.

      Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. Toto prehlásenie môžete vykonať prihlásením sa do rodičovského konta v systéme Edupage alebo stiahnuť TU. Tlačivo bude k dispozícii aj na vrátnici školy.

      Prevádzka v škole a školských zariadeniach sa bude riadiť dokumentom Zelená otvoreným školám.

    • Úhrada cestovných nákladov
     • Úhrada cestovných nákladov

     • Vážení rodičia,

      žiaci, ktorí sú zaradení do spoločného školského obvodu pre našu školu (t.j. Jasenová, Veličná, Oravská Poruba, Vyšný Kubín) a plnia si povinnú školskú dochádzku, majú nárok na  úhradu cestovných nákladov na dopravu do školy a späť. 

      Povinnosťou zákonného zástupcu je vyplniť Čestné prehlásenie o trvalom bydlisku žiaka TUv ktorom aj uvedie číslo účtu, na ktorý sa finančná suma za dopravné bude mesačne posielať. Čestné prehlásenie je potrebné odovzdať do 9. 9. 2022 ZRŠ Mgr. Lepetovej.

      Podrobnejšie informácie o preplácaní dopravného TU.

    • Vytvorenie rodičovského konta v edupage
     • Vytvorenie rodičovského konta v edupage

     • Milí rodičia,

      radi by sme Vás oboznámili s možnosťou vytvoriť si rodičovské konto pre prístup k elektronickej žiackej knižke a ďalším funkciám pre elektronickú komunikáciu so školou. Vytvorené konto bude okrem iného slúžiť aj na zadávanie elektronických ospravedlneniek a na podpisovanie známok.  Komunikácia vedená zo žiackeho konta nebude školou akceptovaná.

      PREČO SI VYTVORIŤ   KONTO?

      • Pokiaľ máte (alebo budete mať) na ZŠ viac ako jedno dieťa, Vaše rodičovské konto Vám umožní vidieť výsledky všetkých detí naraz pod jedným prihlásením.
      • V rodičovskom konte si môžete kedykoľvek bez problémov zmeniť heslo, prípadne aj prihlasovací e- mail.
      • V prípade, že budete komunikovať so ZŠ, bude zrejmé, že vystupujete ako rodič a nedôjde k zámene s kontom žiaka.
      • Každý rodič (otec aj mama) môže mať samostatné konto. Podmienkou je, že rodič uviedol svoju e- mailovú adresu v údajoch poskytnutých ZŠ na začiatku školského roku.
      • Rodičovské konto môžete použiť aj v mobilnej aplikácii Edupage

      AKO SI VYTVORIŤ KONTO

      Vytvorenie rodičovského konta prebieha automaticky cez stránku školy v nasledujúcich krokoch:

      1. V internetovom prehliadači prejdite na stránku školy na adrese: https://zspskrabakadk.edupage.org/ a kliknite na položku „Prihlásenie“.

      2. Kliknite na text „Neviem prihlasovacie meno alebo heslo“ nachádzajúce sa pod tlačidlom „Prihlásiť sa“.

      3. Do položky „Email/Používateľské meno:“ zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli ZŠ. Ak ste svoj mail škole neposkytli, urobte to, prosím, prostredníctvom triedneho učiteľa čo najskôr.

      4. Stlačte „Odoslať“.

      5. Na Vami zadanú e-mailovú adresu bude zaslaný overovací e-mail s predmetom „Edupage - Prihlásenie“. POZOR: je možné, že sa tento e-mail bude nachádzať v záložke Nevyžiadaná pošta/Spam.

      6. Kliknite na overovací link, ktorý je uvedený v texte mailu.

      7. Otvorí sa Vám okno portálu edupage.org.

      8. Kliknite na položku „Zmeniť heslo“

      9. Otvorí sa Vám okno pre nastavenie/zmenu hesla k Vášmu prihlasovaciemu menu.

      10. Vyplňte do oboch položiek nové heslo a kliknite na „Zmeniť heslo“ .

      11. Prihláste sa na stránke https://zspskrabakadk.edupage.org/ pomocou mena (e-mailová adresa) a hesla (ktoré ste si v predchádzajúcich krokoch zvolili) a používajte výhody rodičovského konta.

       

    • Platby za ŠKD
     • Platby za ŠKD

     • Vážení rodičia, v školskom roku 2022/2023 bude možné uhrádzať poplatky za ŠKD len bankovým prevodom, nie v hotovosti. Poplatky uhrádzajte vždy do 20. dňa v mesiaci, nie neskôr. Poplatok na konci kalendárneho roka je potrebné realizovať do 15. 12. kvôli bankovým prevodom a dodržaniu rozpočtových pravidiel.

      Ku platbe uveďte správny variabilný symbol. Do správy pre prijímateľa alebo do poznámky  uveďte meno, priezvisko a triedu dieťaťa, za ktoré poplatok uhrádzate.

      Číslo účtu: SK86 0200 0000 0024 1930 2656

      Variabilný symbol: 0007

      Suma: 12 €

      Rozhodnutie o výške a splatnosti príspevku zákonného zástupcu