Novinky

    • Zisťovanie záujmu o dobrovoľné samotestovanie Ag testami v domácom prostredí
     • Zisťovanie záujmu o dobrovoľné samotestovanie Ag testami v domácom prostredí

     • Vážení rodičia,

      žiadame Vás o vyjadrenie požiadavky na odber somotestovacích sád na COVID 19 pre vaše deti. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 25 ks  testov na domáce samotestovanie. Možnosť antigénového samotestovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID 19. Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

      Zisťovanie záujmu o domáce antigénové samotesty: do stredy 25. 08. 2021 do 23.50 hod.

      Spôsob oznámenia: mailom skola@zsdk.info, je potrebné uviesť meno a priezvisko zákonného zástupcu, meno a priezvisko žiaka

      Prevzatie testov: zákonný zástupca osobne v kancelárii základnej školy

      Termín prevzatia testov: oznámime na webovej stránke školy po realizácii potrebnej administrácie

      Bližšie informácie TU

       

    • Školský semafor
     • Školský semafor

     • Vážení rodičia, MŠVVaŠ zverejnilo ŠKOLSKÝ SEMAFOR 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Bližšie informácie TU.

      O konkrétnych podmienkach začiatku školského roka v našej škole budeme informovať v najbližších dňoch.

      Tešíme sa na vaše deti a užitočnú spoluprácu.

    • Letná škola 2021
     • Letná škola 2021

     • Vážení rodičia, milé deti, blíži sa čas našej Letnej školy 2021, preto prinášame potrebné informácie.

      Termín: 23. - 27. 8. 2021

      Miesto: ZŠ Petra Škrabáka a lokality Oravy podľa organizačného zabezpečenia

      Čas: 7.00 - 12. 30 hod.

      Deti môžu prichádzať do školy od 7.00 hod., aktivity začínajú o 7.45 hod. Končíme obedom o 12. 30 hod., v prípade výletu o príchode budeme včas informovať.

      Je potrebné v prvý deň Letnej školy priniesť Vyhlásenie o bezinfekčnosti TU.

      Bližšie informácie o Letnej škole získate TU.

      Tešíme sa a veríme, že spolu prežijeme pohodový a užitočný čas:)

    • Informácie o stravovaní v školskej jedálni
     • Informácie o stravovaní v školskej jedálni

     • Vážení rodičia, prihlasovanie žiakov na odber obedov  je možné od 25. 8. 2021 v čase 7.30 - 12. 30 hod. v kancelárii školskej jedálne.

      Prosíme priniesť vyplnený zápisný lístok stravníka TU. V prípade, že nemáte možnosť si zápisný lístok vytlačiť, tlačivo bude k dispozícii priamo v kancelárii.

      Podrobné informácie o spôsobe úhrady a výške platby nájdete v Rozhodnutí 2/2021 TU.

       

       

    • Dotácia na školskú stravu - aktualizácia informácií
     • Dotácia na školskú stravu - aktualizácia informácií

     • Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktorými sa plošne ukončuje poskytovanie dotácie na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ – „obedy zdarma“.

       

      Od šk. r. 2021/2022 bude poskytovaná dotácia na stravu len deťom:

      • ak je rodina v hmotnej núdzi,

      alebo

      • ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima,

      alebo

      • ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil (alebo neuplatní pri ročnom zúčtovaní dane) nárok na daňový bonus.

       

      Aké potvrdenie je potrebné priniesť do školy pre „obedy zdarma“?

      1. Ak je rodina v hmotnej núdzi: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v D. Kubíne, 4. poschodie, oddelenie hmotnej núdze.
      2. Ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima: Zákonný zástupca musí požiadať Úrad práce a sociálnych veci a rodiny  v Dolnom Kubíne o posúdenie príjmu za posledných šesť mesiacov od podania žiadosti. Formulár na posúdenie príjmu TU (Čo všetko je potrebné priložiť k Formuláru na posúdenie príjmu sa nachádza na  druhej strane formulára.)
      3. Ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na Daňový bonus: Čestné vyhlásenie

      Potvrdenia, resp. Čestné vyhlásenie je potrebné priniesť do kancelárie školy a preukázať sa nimi v termínoch od 28. 7. 2021 do 6. 8. 2021 v čase 8.00 - 12.00 hod. 

      Pozor: Ak nastane zmena a zákonný zástupca požiada o daňový bonus v priebehu roka alebo na konci zúčtovacieho obdobia a neoznámi to škole (rodič poberá dotáciu na školskú stravu a zároveň uplatňuje aj daňový bonus), v tom prípade finančné prostriedky na školskú stravu boli dieťaťu poskytované neoprávnene od dátumu uplatnenia si daňového bonusu a zákonný zástupca je povinný vrátiť všetky finančné prostriedky, ktoré čerpal.

      Zákonní zástupcovia, ktorí nespĺňajú ani jednu z vyššie uvedených podmienok, hradia poplatok za školskú stravu v plnej výške. Výška stravného (obedy a desiaty) bude zverejnená pred začiatkom šk. roka 2021/2022.

      V prípade otázok ohľadne dotácie na školskú stravu môžete kontaktovať zamestnancov školy na  skola@zsdk.info.

    • Letná škola - zmena
     • Letná škola - zmena

     • Na základe záujmu zo strany rodičov je možné prihásiť do Letnej školy 2021 žiakov 3. - 7. ročníka (rozšírenie o tretí ročník).

      Termín: 23. - 27. 08. 2021.

      Informovaný súhlas a poplatok  môžete odovzdať v kancelárii školy 28. 7. - 6. 8. 2021 od  8.00 do 12.00 hod.

      Svoj záväzný záujem vyjadríte odovzdaním informovaného súhlasu a zaplatením poplatku, tlačivo TU.

      Konkrétne informácie a predpokladaný program nájdete v letáku TU

    • Dotácia na školskú stravu, zmena od 01. 09. 2021
     • Dotácia na školskú stravu, zmena od 01. 09. 2021

     • Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktorými sa plošne ukončuje poskytovanie dotácie na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ – „obedy zdarma“.

      Od šk. r. 2021/2022 bude poskytovaná dotácia na stravu len deťom:

      • ak je rodina v hmotnej núdzi,

      alebo

      • ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima,

      alebo

      • ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil (alebo neuplatní pri ročnom zúčtovaní dane) nárok na daňový bonus.

      Aké potvrdenie je potrebné priniesť do školy pre „obedy zdarma“?

      1. Ak je rodina v hmotnej núdzi: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v D. Kubíne, 4. poschodie, oddelenie hmotnej núdze.
      2. Ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v D. Kubíne, 4. poschodie, oddelenie hmotnej núdze.
      3. Ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na Daňový bonus: Čestné vyhlásenie

      Potvrdenia, resp. Čestné vyhlásenie je potrebné priniesť do kancelárie školy a preukázať sa nimi v termínoch od 28. 7. 2021 do 6. 8. 2021 v čase 8.00 - 12.00 hod. 

      Pozor: Ak nastane zmena a zákonný zástupca požiada o daňový bonus v priebehu roka alebo na konci zúčtovacieho obdobia a neoznámi to škole (rodič poberá dotáciu na školskú stravu a zároveň uplatňuje aj daňový bonus), v tom prípade finančné prostriedky na školskú stravu boli dieťaťu poskytované neoprávnene od dátumu uplatnenia si daňového bonusu a zákonní zástupca je povinný vrátiť všetky finančné prostriedky, ktoré čerpal.

      Zákonní zástupcovia, ktorí nespĺňajú ani jednu z vyššie uvedených podmienok, hradia poplatok za školskú stravu v plnej výške. Výška stravného (obedy a desiaty) bude zverejnená pred začiatkom šk. roka 2021/2022.

      V prípade otázok ohľadne dotácie na školskú stravu môžete kontaktovať zamestnancov školy na  skola@zsdk.info.

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Tento školský rok bol mimoriadne namáhavý...tak pre rodičov ako aj učiteľov. Chceme sa všetkým poďakovať za pomoc, porozumenie, ochotu, komunikáciu, spoluprácu a milé slová uznania.
    • Výlet štvrtákov
     • Výlet štvrtákov

     • Deň pred ukončením školského roka sa štvrtáci vybrali so svojimi triednymi pani učiteľkami, s ktorými končia svoju prvostupniarsku púť, na školský výlet.
    • Letná škola
     • Letná škola

     • Škola je priestor, ktorý ani v lete nemá byť prázdny. A tak v termíne 23. - 27. 8. 2021 organizujeme pre žiakov aktuálneho 4. - 6. ročníka letnú školu. Ponúkané aktivity sú interaktívne, zážitkové, vzbudzujúce zvedavosť (a veríme, že nielen tú detskú).

      Svoj záväzný záujem vyjadríte odovzdaním informovaného súhlasu a zaplatením poplatku, tlačivo TU.

      Konkrétne informácie a predpokladaný program nájdete v letáku TU.

       

    • Matematický Klokan
     • Matematický Klokan

     • Matematický Klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete a každoročne sa do nej zapája niekoľko miliónov žiakov na celej zemeguli.

    • Maksík
     • Maksík

     • V priebehu školského roka žiaci 2.-4.ročníka mali možnosť zapojiť sa do celoslovenskej matematickej súťaže MAKSÍK.
    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 10.6.2021 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v kategórii próza.
    • Monitoring T-9
     • Monitoring T-9

     • Naša škola bola vybraná ako reprezentatívna vzorka spolu s ďalšími školami z celého Slovenska na testovanie žiakov 9. ročníka.