Novinky

    • Ponuka záujmových útvarov
     • Ponuka záujmových útvarov

     • v školskom roku 2020/2021

      V školskom roku 2020/2021 si žiaci našej školy môžu vybrať záujmový krúžok z pestrej ponuky TU. Vyplnenú prihlášku môžu odovzdať triednemu učiteľovi, alebo vedúcemu ZÚ.

      Prihlášku nájdete TU.

    • Informácie k organizácii začiatku školského roku 2020/2021
     • Informácie k organizácii začiatku školského roku 2020/2021

     • Dochádzka žiakov do školy je povinná.

      Začiatok vyučovania je o 7.45 hod. Ranná služba pre žiakov ŠKD a 1. - 4. ročníka je od 6. 30 hod., prevádzka ŠKD končí o 16.30 hod. 

      Pri prvom nástupe do školy žiak odovzdá vyplnené  tlačivo Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu  TU.

      Pri prerušení školskej dochádzky žiaka na viac ako tri  dni žiak odovzdá Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti TU.

      Pred vstupom do školy si žiak dezinfikuje ruky pripraveným prostriedkom a bude mu zmeraná teplota (ranný filter).

      Je zakázané vchádzať do budovy školy a zdržiavať sa v nej rodičom a iným sprievodcom žiakov s výnimkou žiakov 1. ročníka.

      Žiaka 1. ročníka môže do triedy v dňoch 2. - 4. 9. 2020 sprevádzať len jedna sprievodná osoba na nevyhnutne potrebný čas.

      Žiakom 1. stupňa sa odporúča nosiť rúško v triedach, nosenie rúška   v spoločných priestoroch je povinné s výnimkou jedenia a pitia.

      Žiaci 2. stupňa nosia rúška v triedach aj spoločných priestoroch školy s výnimkou jedenia a pitia.

      Bližšie informácie podajú žiakom triedni učitelia počas prvého dňa školskej dochádzky.

      Manuál k organizácii školského roka nájdete TU.

    • Oznam o poplatkoch za ŠKD
     • Oznam o poplatkoch za ŠKD

     • v školskom roku 2020/2021

      V zmysle zákona NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní – školský zákon a na základe VZN č. X/2019, o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín určuje riaditeľ školy ZŠ Petra Škrábaka Dolný Kubín výšku mesačného poplatku za ŠKD 12€. Príspevok sa uhrádza mesačne vopred, najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

    • Oznam pre stravníkov ŠJ
     • Oznam pre stravníkov ŠJ

     • Vážení rodičia,

      pre možnosť stravovania sa v školskej jedálni od septembra 2020 je potrebné, aby ste svoje dieťa prihlásili osobne alebo telefonicky u vedúcej školskej jedálne na čísle 043/5832520.  Pre úspešné prihlásenie musí byť strava uhradená vopred.

      Pokyny k úhrade nájdete TU.

      Prihlasovanie je možné každý pracovný deň od 7. 00 do 13. 00 hod.