Novinky

    • Platby za ŠKD
     • Platby za ŠKD

     • Vážení rodičia, v školskom roku 2021/2022 prechádzame na nový spôsob uhrádzania poplatkov za ŠKD – bankovým prevodom. Platby v hotovosti už nebudú možné. Poplatky uhrádzajte vždy do 15. dňa v mesiaci, nie neskôr. Ku platbe uveďte správny variabilný symbol. Do správy pre prijímateľa alebo do poznámky  uveďte meno, priezvisko a triedu dieťaťa, za ktoré poplatok uhrádzate.

      Číslo účtu: SK86 0200 0000 0024 1930 2656

      Variabilný symbol: 0007

      Suma: 12 €

    • Informácie k začiatku školského roka 2021/2022
     • Informácie k začiatku školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia, od 02. 09. 2021 začíname spolu s vašimi deťmi nový školský rok. 

      02. 09. 2021 - slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 o 8.00 hod. Žiaci sú vo svojich triedach s triednymi vyučujúcimi. Žiakov prvého ročníka môžu sprevádzať do triedy dvaja zákonní zástupcovia, žiaci vyšších ročníkov idú do triedy sami.

      Od 02. 09. 2021 do 07. 09. 2021 žiaci odchádzajú na obed podľa nasledujúceho rozpisu:

      1. ročník – 10. 00

      2. ročník – 11. 40    

      3. ročník – 11. 55   

      4. ročník – 12. 15                                                                  

      5. ročník – 11. 00

      6. ročník – 11. 00

      7. ročník – 11. 10

      8. ročník – 11. 20

      9. ročník -  11. 30

      Žiaci prihlásení do ŠKD pokračujú v ďalšej výchovnej činnosti s pani vychovávateľkami.

      Od 03. 09. 2021 prebieha vyučovací proces podľa pokynov triednych učiteľov.

      Z organizačných dôvodov boli nevyhnutné viaceré zmeny v zložení niektorých tried. Prosíme o preštudovanie nasledujúceho zoznamu TU a oboznámenie vašich detí so zmenami. Je dobré, keď sa na každú zmenu vopred spoločne pripravíme, aby sme predišli nedorozumeniam.                                                           

      Vyučovanie v školách sa riadi Školským semaforom TU.

      Stručné zhrnutie platných opatrení TU

       

       

       

    • Zisťovanie záujmu o dobrovoľné samotestovanie Ag testami v domácom prostredí
     • Zisťovanie záujmu o dobrovoľné samotestovanie Ag testami v domácom prostredí

     • Vážení rodičia,

      žiadame Vás o vyjadrenie požiadavky na odber somotestovacích sád na COVID 19 pre vaše deti. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 25 ks  testov na domáce samotestovanie. Možnosť antigénového samotestovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID 19. Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

      Zisťovanie záujmu o domáce antigénové samotesty: do stredy 25. 08. 2021 do 23.50 hod.

      Spôsob oznámenia: mailom skola@zsdk.info, je potrebné uviesť meno a priezvisko zákonného zástupcu, meno a priezvisko žiaka

      Prevzatie testov: zákonný zástupca osobne v kancelárii základnej školy

      Termín prevzatia testov: oznámime na webovej stránke školy po realizácii potrebnej administrácie

      Bližšie informácie TU

       

    • Školský semafor
     • Školský semafor

     • Vážení rodičia, MŠVVaŠ zverejnilo ŠKOLSKÝ SEMAFOR 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Bližšie informácie TU.

      O konkrétnych podmienkach začiatku školského roka v našej škole budeme informovať v najbližších dňoch.

      Tešíme sa na vaše deti a užitočnú spoluprácu.

    • Letná škola 2021
     • Letná škola 2021

     • Vážení rodičia, milé deti, blíži sa čas našej Letnej školy 2021, preto prinášame potrebné informácie.

      Termín: 23. - 27. 8. 2021

      Miesto: ZŠ Petra Škrabáka a lokality Oravy podľa organizačného zabezpečenia

      Čas: 7.00 - 12. 30 hod.

      Deti môžu prichádzať do školy od 7.00 hod., aktivity začínajú o 7.45 hod. Končíme obedom o 12. 30 hod., v prípade výletu o príchode budeme včas informovať.

      Je potrebné v prvý deň Letnej školy priniesť Vyhlásenie o bezinfekčnosti TU.

      Bližšie informácie o Letnej škole získate TU.

      Tešíme sa a veríme, že spolu prežijeme pohodový a užitočný čas:)

    • Informácie o stravovaní v školskej jedálni
     • Informácie o stravovaní v školskej jedálni

     • Vážení rodičia, prihlasovanie žiakov na odber obedov  je možné od 25. 8. 2021 v čase 7.30 - 12. 30 hod. v kancelárii školskej jedálne.

      Prosíme priniesť vyplnený zápisný lístok stravníka TU. V prípade, že nemáte možnosť si zápisný lístok vytlačiť, tlačivo bude k dispozícii priamo v kancelárii.

      Podrobné informácie o spôsobe úhrady a výške platby nájdete v Rozhodnutí 2/2021 TU.