Novinky

    • Preberanie samotestovacích sád - druhé kolo
     • Preberanie samotestovacích sád - druhé kolo

     • Vážení rodičia, prosíme o prevzatie samotestovacích sád Covid 19 Ag test.

      Termín: 29. 09. - 01. 10. 2021 (streda, štvrtok, piatok).

      Čas: 8.00 - 15.00 hod.

      Miesto: vrátnica ZŠ Petra Škrabáka

      Sady sú určené pre tých, ktorí si prvú časť už prevzali. Sadu je oprávnený prevziať zákonný zástupca, nie žiak. Prosíme o preukázanie dokladom totožnosti (občiansky preukaz).

      Informácie o spôsobe testovania nájdete TU

      Prajeme všetkým veľa zdravia.

    • Vyhodnotenie a analýza dotazníkového prieskumu
     • Vyhodnotenie a analýza dotazníkového prieskumu

     • Vážení rodičia, v minulom školskom roku ste sa mali možnosť v dotazníkovom prieskume vyjadriť k viacerým otázkam týkajúcim sa školského života. 

      Autoevalvačný tím na základe analýzy silných a slabých stránok školy a koncepčného zámeru rozvoja školy vybral dve oblasti hodnotenia:

      - spolupráca s rodinou a inými subjektmi,

      - realizácia edukačného procesu.

      V priloženom dokumente sa môžete oboznámiť s výsledkami prieskumu, jeho analýzou a tiež opatreniami, ktoré bude škola realizovať na odstránenie zistených nedostatkov.

      Autoevalvácia školy 2020/2021

       

       

    • Spomienková udalosť
     • Spomienková udalosť

     • Dňa 9. septembra 2021 sa žiaci 9.A a 9.B triedy zúčastnili spomienkovej udalosti organizovanej pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia pod názvom Nezabudnutí susedia, do ktorej sa spolu s ďalšími 70 mestami na Slovensku zapojil aj Dolný Kubín.
    • Preberanie samotestovacích sád
     • Preberanie samotestovacích sád

     • Vážení rodičia, prosíme o prevzatie samotestovacích sád Covid 19 Ag test.

      Termín: 09. - 10. 09. 2021 (štvrtok, piatok).

      Čas: 8.00 - 15.00 hod.

      Miesto: vrátnica ZŠ Petra Škrabáka

      Sady sú určené pre tých, ktorí svoj záujem škole nahlásili do 25. 08. 2021. Sadu je oprávnený prevziať zákonný zástupca, nie žiak. Prosíme o preukázanie dokladom totožnosti (občiansky preukaz).

      Vzhľadom na veľmi veľký záujem o testovacie sady v uvedenom termíne dostane každý záujemca len 5 testov. O ďalšej distribúcii vás budeme včas informovať.

      Informácie o spôsobe testovania nájdete TU

      Prajeme všetkým veľa zdravia.

       

       

    • Úhrada cestovných nákladov
     • Úhrada cestovných nákladov

     • Vážení rodičia, na základe VZN č.2/2016 Mesta Dolný Kubín, majú žiaci, ktorí sú zaradení do spoločného školského obvodu pre našu školu (t.j. Jasenová, Veličná, Oravská Poruba, Vyšný Kubín) a plnia si povinnú školskú dochádzku, nárok na  úhradu cestovných nákladov na dopravu do školy a späť. Cestovné lístky však musia dokladať žiaci z Veličnej a Veličná - Revišné, ktorí majú možnosť využívať duálnu dopravu (autobus + vlak). Povinnosťou zákonného zástupcu je vyplniť Čestné prehlásenie o trvalom bydlisku žiaka TU, v ktorom aj uvedie číslo účtu, na ktorý sa finančná suma za dopravné bude mesačne posielať. Čestné prehlásenie je potrebné odovzdať do 20.9.2021 ZRŠ.

      Podrobnejšie informácie o preplácaní dopravného TU

    • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
     • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

     • Vážení rodičia, na základe Covid automatu platného od pondelka 06. 09. 2021 žiadame o  zaslanie Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti žiakov školy.

      Tlačivo môžete zaslať najneskôr do 06. 09. 2021 jedným z týchto spôsobov:

      - elektronicky prostredníctvom https://zspskrabakadk.edupage.org/. V ponuke ŠTART zvolíte rubriku žiadosť/vyhlásenie a tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti platné od 01. 09. 2021,

      - v tlačenej podobe na stiahnutie TU (deti odovzdajú triednemu vyučujúcemu).

      Kvôli zjednodušeniu vzájomnej komunkácie prosíme vždy, keď je to možné, o elektronický spôsob.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá nové Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. 

      Ďakujeme.

       

    • Otvorenie školského roka 2021/2022
     • Otvorenie školského roka 2021/2022

     • Leto opäť ukončilo svoju  púť a nastala jeseň... s ňou sa opäť otvorili školské brány a samozrejme aj tá naša. Vo štvrtok 2. 9. 2021 privítala všetkých žiakov, učiteľov a rodičov našich prváčikov cez školský rozhlas naša pani riaditeľka. Spolu s ňou sa básňou prihovorila prítomným aj zástupkyňa spomedzi žiakov, Laura Štigová, žiačka 7. A. Pani riaditeľka srdečne privítala našich nových prváčikov a všetkým popriala hlavne veľa zdravia, spokojnosti, porozumenia a úspechov.  A  my všetci veríme, že tento školský rok bude ešte úspešnejší ako ten predchádzajúci!

      Príhovor riaditeľky školy si môžete prečítať TU.

      Fotogaléria: