Novinky

    • Poskytnutie dotácie na stravu v 1. polroku školského roku 2022/2023
     • Poskytnutie dotácie na stravu v 1. polroku školského roku 2022/2023

     • Poskytnutie dotácie na stravu v 1. polroku škr. 2022/2023 (od 01.09.2022 – 31.12.2022):

      Nárok na poskytnutie dotácie na stravu pre žiaka:

      - dieťa poberá dávky v hmotnej núdzi alebo

      - dieťa spĺňa podmienky životného minima alebo

      - rodičia si neuplatňujú nárok na daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku.

      V prípade, že si zákonný zástupca žiaka (oba rodičia) chcú uplatniť nárok na dotáciu na stravu od 01.09.2022 – 31.12.2022, je potrebné doručiť na Základnú školu Petra Škrabáka v termíne do 01. augusta 2022 nasledovné nanovo vyplnené a vystavené doklady :

      a) dieťa poberá dávku v hmotnej núdzi – Doklad (potvrdenie) vystavené Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, že dieťa poberá dávku v hmotnej núdzi,

      b) dieťa spĺňa podmienky životného minima - Doklad (potvrdenie) vystavené Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, že ide o dieťa v ŽM,

      c) čestné vyhlásenie o neuplatňovaní si nároku na daňový bonus na dieťa v dobe od 01. 09. 2022 do 31.12. 2022, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku – priložené tlačivo vyplnia a podpíšu obaja zákonní zástupcovia samostatne. 

      Pre uplatnenie si nároku na dotáciu na stravu v priebehu 1. polroku školského roka 2022/2023 požadované doklady je potrebné doručiť neodkladne, aby mohla byť dotácia poskytnutá včas. Informácia o podmienke pre poskytnutie dotácie na stravu v 2. polroku škr. 2022/2023 bude zverejnená na stránke školy v aktuálnom období.

      Upozornenie: Po uplatnení nároku dotácie na stravu dieťaťa každú zmenu treba neodkladne nahlásiť základnej škole!

    • Úradné hodiny počas letných prázdnin 2022
     • Úradné hodiny počas letných prázdnin 2022

     • Milí rodičia, návštevníci, počas letných prázdnin sme vám k dispozícii v nasledujúcich dňoch:

      04. 07. – 22. 07. 2022                8.00 – 12. 30 hod. ,                       0907/041664

      08. 08. 2022 – 31. 08. 2022       8.00 – 12. 30 hod.                  

      - ostatné dni - dovolenka

      V nevyhnutných prípadoch môžete využiť telefónne číslo 0905/962035.

                                                                                                        

    • Detský denný prímestský letný tábor
     • Detský denný prímestský letný tábor

     • V prvých letných prázdninových dňoch 11.-15.7.2022 sa uskutočnil Detský denný prímestský letný tábor v spolupráci s CVČ pri ZŠ Petra Škrabáka, Združením Brezovček a mestom Dolný Kubín.
    • Organizačné pokyny k Prváckemu kempu
     • Organizačné pokyny k Prváckemu kempu

     • Vážení rodičia budúcich prvákov, prinášame zhrnutie potrebných informácií k 1. ročníku Prváckeho kempu.

      Termín: 22. – 24. 08. 2022, 7. 30 – 13. 00 hod.

      Miesto: ZŠ Petra Škrabáka a jej blízke okolie

      Plánovaný program:

      • príchod detí 7. 00 – 7. 30 hod. (hlavným vchodom do budovy školy, vo vestibule ich budeme čakať a preberieme ich od rodičov),
      • odchod detí o 13.00 hod. (vo vestibule školy),
      • deti potrebujú pohodlné oblečenie podľa aktuálneho počasia, pokrývku hlavy, prezuvky,
      • všetky pomôcky na aktivity sú zabezpečené z príspevku rodičov a z prostriedkov školy,
      • program je zameraný na športové, tvorivé, bádateľské a súťažné aktivity s cieľom priblížiť deťom školský život, zoznámiť sa s budúcimi spolužiakmi aj pani učiteľkami a naučiť sa orientovať v školskom prostredí,
      • v škole je zabezpečený pitný režim, desiata a obed.

      Prosíme všetkých, ktorí ešte neuhradili poplatok 25 €, aby tak urobili do piatku 08. 07. 2022 do 12.00 hod. v kancelárii školy.