Novinky

    • Informácie k začiatku školského roka 2022/2023
     • Informácie k začiatku školského roka 2022/2023

     • Vážení rodičia, od 05. 09. 2022 začíname spolu s vašimi deťmi nový školský rok. 

      05. 09. 2022 - slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 o 8.00 hod. Žiaci sú vo svojich triedach s triednymi vyučujúcimi. Žiakov prvého ročníka môžu sprevádzať do triedy dvaja zákonní zástupcovia, žiaci vyšších ročníkov idú do triedy sami.

      Od 05. 09. 2022 do 09. 09. 2022 žiaci odchádzajú na obed podľa nasledujúceho rozpisu:

      1. ročník – 10. 00 

      2. ročník – 12. 10     

      3. ročník – 11. 55     

      4. ročník – 11. 40      

      5. ročník – 11. 00 

      6. ročník – 11. 10 

      7. ročník – 11. 20 

      8. ročník – 11. 20 

      9. ročník -  11. 30

      Obed bude vydaný len tým žiakom, ktorí sú na odber stravy v školskej jedálni prihlásení a majú uhradený poplatok za mesiac september 2022.

      Žiaci prihlásení do ŠKD pokračujú v ďalšej výchovnej činnosti s pani vychovávateľkami.

      Od 06. 09. 2022 prebieha vyučovací proces podľa pokynov triednych učiteľov.

      Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. Toto prehlásenie môžete vykonať prihlásením sa do rodičovského konta v systéme Edupage alebo stiahnuť TU. Tlačivo bude k dispozícii aj na vrátnici školy.

      Prevádzka v škole a školských zariadeniach sa bude riadiť dokumentom Zelená otvoreným školám.

    • Úhrada cestovných nákladov
     • Úhrada cestovných nákladov

     • Vážení rodičia,

      žiaci, ktorí sú zaradení do spoločného školského obvodu pre našu školu (t.j. Jasenová, Veličná, Oravská Poruba, Vyšný Kubín) a plnia si povinnú školskú dochádzku, majú nárok na  úhradu cestovných nákladov na dopravu do školy a späť. 

      Povinnosťou zákonného zástupcu je vyplniť Čestné prehlásenie o trvalom bydlisku žiaka TUv ktorom aj uvedie číslo účtu, na ktorý sa finančná suma za dopravné bude mesačne posielať. Čestné prehlásenie je potrebné odovzdať do 9. 9. 2022 ZRŠ Mgr. Lepetovej.

      Podrobnejšie informácie o preplácaní dopravného TU.

    • Vytvorenie rodičovského konta v edupage
     • Vytvorenie rodičovského konta v edupage

     • Milí rodičia,

      radi by sme Vás oboznámili s možnosťou vytvoriť si rodičovské konto pre prístup k elektronickej žiackej knižke a ďalším funkciám pre elektronickú komunikáciu so školou. Vytvorené konto bude okrem iného slúžiť aj na zadávanie elektronických ospravedlneniek a na podpisovanie známok.  Komunikácia vedená zo žiackeho konta nebude školou akceptovaná.

      PREČO SI VYTVORIŤ   KONTO?

      • Pokiaľ máte (alebo budete mať) na ZŠ viac ako jedno dieťa, Vaše rodičovské konto Vám umožní vidieť výsledky všetkých detí naraz pod jedným prihlásením.
      • V rodičovskom konte si môžete kedykoľvek bez problémov zmeniť heslo, prípadne aj prihlasovací e- mail.
      • V prípade, že budete komunikovať so ZŠ, bude zrejmé, že vystupujete ako rodič a nedôjde k zámene s kontom žiaka.
      • Každý rodič (otec aj mama) môže mať samostatné konto. Podmienkou je, že rodič uviedol svoju e- mailovú adresu v údajoch poskytnutých ZŠ na začiatku školského roku.
      • Rodičovské konto môžete použiť aj v mobilnej aplikácii Edupage

      AKO SI VYTVORIŤ KONTO

      Vytvorenie rodičovského konta prebieha automaticky cez stránku školy v nasledujúcich krokoch:

      1. V internetovom prehliadači prejdite na stránku školy na adrese: https://zspskrabakadk.edupage.org/ a kliknite na položku „Prihlásenie“.

      2. Kliknite na text „Neviem prihlasovacie meno alebo heslo“ nachádzajúce sa pod tlačidlom „Prihlásiť sa“.

      3. Do položky „Email/Používateľské meno:“ zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli ZŠ. Ak ste svoj mail škole neposkytli, urobte to, prosím, prostredníctvom triedneho učiteľa čo najskôr.

      4. Stlačte „Odoslať“.

      5. Na Vami zadanú e-mailovú adresu bude zaslaný overovací e-mail s predmetom „Edupage - Prihlásenie“. POZOR: je možné, že sa tento e-mail bude nachádzať v záložke Nevyžiadaná pošta/Spam.

      6. Kliknite na overovací link, ktorý je uvedený v texte mailu.

      7. Otvorí sa Vám okno portálu edupage.org.

      8. Kliknite na položku „Zmeniť heslo“

      9. Otvorí sa Vám okno pre nastavenie/zmenu hesla k Vášmu prihlasovaciemu menu.

      10. Vyplňte do oboch položiek nové heslo a kliknite na „Zmeniť heslo“ .

      11. Prihláste sa na stránke https://zspskrabakadk.edupage.org/ pomocou mena (e-mailová adresa) a hesla (ktoré ste si v predchádzajúcich krokoch zvolili) a používajte výhody rodičovského konta.

       

    • Platby za ŠKD
     • Platby za ŠKD

     • Vážení rodičia, v školskom roku 2022/2023 bude možné uhrádzať poplatky za ŠKD len bankovým prevodom, nie v hotovosti. Poplatky uhrádzajte vždy do 20. dňa v mesiaci, nie neskôr. Poplatok na konci kalendárneho roka je potrebné realizovať do 15. 12. kvôli bankovým prevodom a dodržaniu rozpočtových pravidiel.

      Ku platbe uveďte správny variabilný symbol. Do správy pre prijímateľa alebo do poznámky  uveďte meno, priezvisko a triedu dieťaťa, za ktoré poplatok uhrádzate.

      Číslo účtu: SK86 0200 0000 0024 1930 2656

      Variabilný symbol: 0007

      Suma: 12 €

      Rozhodnutie o výške a splatnosti príspevku zákonného zástupcu

    • Regionálne dotácie 2022
     • Regionálne dotácie 2022

     • VUC Žilina v rámci grantového programu Regionálne dotácie podporil náš projekt Zelená olympáda a na jej športovú časť vyčlenil finančné prostriedky 1200 €.
    • Spolu je nám fajn!
     • Spolu je nám fajn!

     • Nadácia SPP v grantovom programe SPPoločne pre komunity podporila náš projekt Spolu je nám fajn čiastkou 2400 €. 
    • Rozdelenie žiakov do tried v školskom roku 2022/2023
     • Rozdelenie žiakov do tried v školskom roku 2022/2023

     • Vážení rodičia, v školskom roku 2022/2023 budeme vaše deti vzdelávať v 19 triedach. Vzhľadom na viaceré organizačné zmeny sa zloženie niektorých tried zmenilo, vznikli tiež tri nové triedy prvákov. Aktuálne rozdelenie nájdete v priložených dokumentoch. Pri jeho tvorbe spolupracovali členovia vedenia školy, triedni učitelia, v niektorých prípadoch školský špeciálny pedagóg a výchovná poradkyňa. 

      Veríme, že deti sa budú v nových triedach citiť čo najlepšie a prežijú krásne školské roky.

      Prvý ročník TU.

      Druhý ročník TU.

      Piaty ročník TU.

      Noví žiaci TU.

       

    • Ponuka záujmových útvarov v školskom roku 2022/2023
     • Ponuka záujmových útvarov v školskom roku 2022/2023

     • Vážení rodičia, v školskom roku 2022/2023 sme pre vaše deti pripravili pestrý výber záujmových útvarov.

      Ponuka záumových útvarov TU.

      Náplň záujmovývh útvarov TU.

      Prihláška do záujmového útvaru TU. Prihlášky budú k dispozícii aj u triednych učiteľov a Mgr. Lepetovej. Vyplnené prihlášky prosíme odovzdať triednym učiteľom do 09. 09. 2022.

      Informácie o poplatkoch TU.

      Tešíme sa na deti a užitočne strávený čas.

    • Preberanie samotestovacích sád
     • Preberanie samotestovacích sád

     • Vážení rodičia, prosíme o prevzatie samotestovacích sád Covid 19 Ag test. Sady sú určené pre žiakov, ktorí 05. 09. 2022 nastúpia do 1. ročníka, ak ich zákonný zástupca prejavil záujem prostredníctvom elektronickej komunikácie so školou.   

      Termín: 23. - 31. 08. 2022

      Čas: 8.00 - 13.00 hod.

      Miesto: vrátnica (kancelária) ZŠ Petra Škrabáka

      Sadu je oprávnený prevziať zákonný zástupca, nie žiak. Prosíme o preukázanie dokladom totožnosti (občiansky preukaz).

      Rodičia, ktorí požiadali o antigénové samotesty, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR.

    • Informácie o stravovaní v školskej jedálni
     • Informácie o stravovaní v školskej jedálni

     • Vážení rodičia, prihlasovanie žiakov na odber obedov  je možné od 22. 08. 2022 v čase 7.30 - 12. 30 hod. v kancelárii školskej jedálne.

      Prosíme priniesť vyplnený zápisný lístok stravníka TUV prípade, že nemáte možnosť si zápisný lístok vytlačiť, tlačivo bude k dispozícii priamo v kancelárii školskej jedálne, nie v kancelárii školy.

      Podrobné informácie o spôsobe úhrady a výške platby nájdete v Rozhodnutí o výške a splatnosti príspevku zákonného zástupcu TU.

      Obedy budú k dispozícii od 05. 09. 2022 len pre žiakov,ktorí sú prihlásení a majú uhradený poplatok za stravu.