Novinky

    • Letná škola 2021
     • Letná škola 2021

     • Vážení rodičia, milé deti, blíži sa čas našej Letnej školy 2021, preto prinášame potrebné informácie.

      Termín: 23. - 27. 8. 2021

      Miesto: ZŠ Petra Škrabáka a lokality Oravy podľa organizačného zabezpečenia

      Čas: 7.00 - 12. 30 hod.

      Deti môžu prichádzať do školy od 7.00 hod., aktivity začínajú o 7.45 hod. Končíme obedom o 12. 30 hod., v prípade výletu o príchode budeme včas informovať.

      Je potrebné v prvý deň Letnej školy priniesť Vyhlásenie o bezinfekčnosti TU.

      Bližšie informácie o Letnej škole získate TU.

      Tešíme sa a veríme, že spolu prežijeme pohodový a užitočný čas:)

    • Informácie o stravovaní v školskej jedálni
     • Informácie o stravovaní v školskej jedálni

     • Vážení rodičia, prihlasovanie žiakov na odber obedov  je možné od 25. 8. 2021 v čase 7.30 - 12. 30 hod. v kancelárii školskej jedálne.

      Prosíme priniesť vyplnený zápisný lístok stravníka TU. V prípade, že nemáte možnosť si zápisný lístok vytlačiť, tlačivo bude k dispozícii priamo v kancelárii.

      Podrobné informácie o spôsobe úhrady a výške platby nájdete v Rozhodnutí 2/2021 TU.

       

       

    • Dotácia na školskú stravu - aktualizácia informácií
     • Dotácia na školskú stravu - aktualizácia informácií

     • Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktorými sa plošne ukončuje poskytovanie dotácie na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ – „obedy zdarma“.

       

      Od šk. r. 2021/2022 bude poskytovaná dotácia na stravu len deťom:

      • ak je rodina v hmotnej núdzi,

      alebo

      • ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima,

      alebo

      • ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil (alebo neuplatní pri ročnom zúčtovaní dane) nárok na daňový bonus.

       

      Aké potvrdenie je potrebné priniesť do školy pre „obedy zdarma“?

      1. Ak je rodina v hmotnej núdzi: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v D. Kubíne, 4. poschodie, oddelenie hmotnej núdze.
      2. Ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima: Zákonný zástupca musí požiadať Úrad práce a sociálnych veci a rodiny  v Dolnom Kubíne o posúdenie príjmu za posledných šesť mesiacov od podania žiadosti. Formulár na posúdenie príjmu TU (Čo všetko je potrebné priložiť k Formuláru na posúdenie príjmu sa nachádza na  druhej strane formulára.)
      3. Ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na Daňový bonus: Čestné vyhlásenie

      Potvrdenia, resp. Čestné vyhlásenie je potrebné priniesť do kancelárie školy a preukázať sa nimi v termínoch od 28. 7. 2021 do 6. 8. 2021 v čase 8.00 - 12.00 hod. 

      Pozor: Ak nastane zmena a zákonný zástupca požiada o daňový bonus v priebehu roka alebo na konci zúčtovacieho obdobia a neoznámi to škole (rodič poberá dotáciu na školskú stravu a zároveň uplatňuje aj daňový bonus), v tom prípade finančné prostriedky na školskú stravu boli dieťaťu poskytované neoprávnene od dátumu uplatnenia si daňového bonusu a zákonný zástupca je povinný vrátiť všetky finančné prostriedky, ktoré čerpal.

      Zákonní zástupcovia, ktorí nespĺňajú ani jednu z vyššie uvedených podmienok, hradia poplatok za školskú stravu v plnej výške. Výška stravného (obedy a desiaty) bude zverejnená pred začiatkom šk. roka 2021/2022.

      V prípade otázok ohľadne dotácie na školskú stravu môžete kontaktovať zamestnancov školy na  skola@zsdk.info.

    • Letná škola - zmena
     • Letná škola - zmena

     • Na základe záujmu zo strany rodičov je možné prihásiť do Letnej školy 2021 žiakov 3. - 7. ročníka (rozšírenie o tretí ročník).

      Termín: 23. - 27. 08. 2021.

      Informovaný súhlas a poplatok  môžete odovzdať v kancelárii školy 28. 7. - 6. 8. 2021 od  8.00 do 12.00 hod.

      Svoj záväzný záujem vyjadríte odovzdaním informovaného súhlasu a zaplatením poplatku, tlačivo TU.

      Konkrétne informácie a predpokladaný program nájdete v letáku TU

    • Dotácia na školskú stravu, zmena od 01. 09. 2021
     • Dotácia na školskú stravu, zmena od 01. 09. 2021

     • Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktorými sa plošne ukončuje poskytovanie dotácie na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ – „obedy zdarma“.

      Od šk. r. 2021/2022 bude poskytovaná dotácia na stravu len deťom:

      • ak je rodina v hmotnej núdzi,

      alebo

      • ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima,

      alebo

      • ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil (alebo neuplatní pri ročnom zúčtovaní dane) nárok na daňový bonus.

      Aké potvrdenie je potrebné priniesť do školy pre „obedy zdarma“?

      1. Ak je rodina v hmotnej núdzi: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v D. Kubíne, 4. poschodie, oddelenie hmotnej núdze.
      2. Ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v D. Kubíne, 4. poschodie, oddelenie hmotnej núdze.
      3. Ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na Daňový bonus: Čestné vyhlásenie

      Potvrdenia, resp. Čestné vyhlásenie je potrebné priniesť do kancelárie školy a preukázať sa nimi v termínoch od 28. 7. 2021 do 6. 8. 2021 v čase 8.00 - 12.00 hod. 

      Pozor: Ak nastane zmena a zákonný zástupca požiada o daňový bonus v priebehu roka alebo na konci zúčtovacieho obdobia a neoznámi to škole (rodič poberá dotáciu na školskú stravu a zároveň uplatňuje aj daňový bonus), v tom prípade finančné prostriedky na školskú stravu boli dieťaťu poskytované neoprávnene od dátumu uplatnenia si daňového bonusu a zákonní zástupca je povinný vrátiť všetky finančné prostriedky, ktoré čerpal.

      Zákonní zástupcovia, ktorí nespĺňajú ani jednu z vyššie uvedených podmienok, hradia poplatok za školskú stravu v plnej výške. Výška stravného (obedy a desiaty) bude zverejnená pred začiatkom šk. roka 2021/2022.

      V prípade otázok ohľadne dotácie na školskú stravu môžete kontaktovať zamestnancov školy na  skola@zsdk.info.

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Tento školský rok bol mimoriadne namáhavý...tak pre rodičov ako aj učiteľov. Chceme sa všetkým poďakovať za pomoc, porozumenie, ochotu, komunikáciu, spoluprácu a milé slová uznania.
    • Výlet štvrtákov
     • Výlet štvrtákov

     • Deň pred ukončením školského roka sa štvrtáci vybrali so svojimi triednymi pani učiteľkami, s ktorými končia svoju prvostupniarsku púť, na školský výlet.
    • Letná škola
     • Letná škola

     • Škola je priestor, ktorý ani v lete nemá byť prázdny. A tak v termíne 23. - 27. 8. 2021 organizujeme pre žiakov aktuálneho 4. - 6. ročníka letnú školu. Ponúkané aktivity sú interaktívne, zážitkové, vzbudzujúce zvedavosť (a veríme, že nielen tú detskú).

      Svoj záväzný záujem vyjadríte odovzdaním informovaného súhlasu a zaplatením poplatku, tlačivo TU.

      Konkrétne informácie a predpokladaný program nájdete v letáku TU.

       

    • Matematický Klokan
     • Matematický Klokan

     • Matematický Klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete a každoročne sa do nej zapája niekoľko miliónov žiakov na celej zemeguli.

    • Maksík
     • Maksík

     • V priebehu školského roka žiaci 2.-4.ročníka mali možnosť zapojiť sa do celoslovenskej matematickej súťaže MAKSÍK.
    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 10.6.2021 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v kategórii próza.
    • Monitoring T-9
     • Monitoring T-9

     • Naša škola bola vybraná ako reprezentatívna vzorka spolu s ďalšími školami z celého Slovenska na testovanie žiakov 9. ročníka.
    • Deň Slnka
     • Deň Slnka

     • Slnko a jeho energia boli dnes 7.6.2021 hlavnou témou aktivít v našej školskej záhrade.