Novinky

    • Voľby do Rady školy pri ZŠ Petra Škrabáka
     • Voľby do Rady školy pri ZŠ Petra Škrabáka

     •         V dňoch 7.4. a 11. 4. 2022 sa uskutočnia voľby do Rady školy pri ZŠ Petra Škrabáka v  Dolnom Kubíne za            pedagogických a nepadagogických  zamestnancov a za zákonných zástupcov žiakov.

       

      Harmonogram:

      • 7. 4. 2022

       16.30 hod. – volia sa zástupcovia rodičov,
      • 11. 4. 2022

       12. 30 hod. - volia sa zástupcovia  nepedagogických zamestnancov,

       14.00 hod. - volia sa zástupcovia  pedagogických zamestnancov.

        

       Rada školy má 11 členov a pozostáva z nasledujúcich zástupcov:

       a) dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov základnej školy,

       b) jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy,

       c) štyria zvolení zástupcovia rodičov detí základnej školy,

       d) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

        

       Voľby do Rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľka školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom pri opakovaných voľbách nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov. 

       Pri voľbe zástupcu rodičov do orgánu školskej samosprávy si môžu rodičia (zákonní zástupcovia) uplatniť len jeden hlas bez rozdielu na počet detí v škole.

       Prosím využite svoje právo a príďte si zvoliť svojich zástupcov do Rady školy. 

    • Astroshow
     • Astroshow

     • Dňa 4.4.2022 sa žiaci 4.-5. ročníka zúčastnili vzdelávacieho programu  Astroshow  od občianskeho združenia Astronómia pre všetkých v prenosnom planetáriu.
    • SPPravmeTO
     • SPPravmeTO

     • Grantový program SPPravmeTo nám formou finančného príspevku umožnil realizovať projekt "Takô dobrô oravskô". 
    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 1.4.2022 sa v divadelnej sále MsKS v Dolnom Kubíne uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín..
     • Zmena v zverejňovaní zmlúv

     • Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín ako povinná osoba ( § 2 zákona č.  z.č. 211/2000 Z. z.    o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) bude  od 31.03.2022  povinne zverejňované zmluvy  (§5a zákona č.  z.č. 211/2000 Z. z.) zverejňovať v Centrálnom registri zmlúv (CRZ). Uvedený portál spravuje Úrad vlády.

      Prístup na CRZ:

      https: //www.crz.gov.sk/

    • Pozvánka na Škrabáčku
     • Pozvánka na Škrabáčku

     • Ako sa žije v našej škole? Veselo, akčne, múdro a veselo. Prijmite pozvanie na krátku prehliadku miestami, ktoré máme radi s ľuďmi, pre ktorých má vzdelávanie význam.

      To sme my!

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • 29. marca 2022 otvoríme priestory školy pre všetkých, ktorí chcú vidieť, počuť a zažiť chuť nášho školského života.

      Viac informácií nájdete TU

    • Krízová zbierka pre Ukrajinu
     • Krízová zbierka pre Ukrajinu

     • Ako môžete pomôcť VY?

      Mnohé organizácie priamo na hraniciach vyhlasujú, že materiálnej pomoci je dostatok a sklady sú plné. Pomoc však potrebujú tí, ktorí zostali v krajine. Preto v spolupráci s humanitárnou organizáciou UNICEF, ktorá priamo v teréne poskytuje pomoc, vyhlasujeme aktuálne najlepšiu formu pomoci – FINANČNÚ POMOC. Pridajte sa k nám.

      Bližšie info: TU

    • Aktualizovaný školský semafor
     • Aktualizovaný školský semafor

     • Milí rodičia, žiaci, pripravili sme pre vás krátky prehľad zmien platných od 25. 02. 2022.

       

      Domáce samotestovanie:

      • v prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka žiak zostáva doma a rodič kontaktuje lekára a oznámi škole pozitívny výsledok,
      • do domácej izolácie ide iba žiak s pozitívnym výsledkom Ag samotestu, jeho spolužiaci naďalej navštevujú školu, pokiaľ neprejavujú príznaky.

      Prerušenie vyučovania v triedach:

      • ak sa v škole vyskytne žiak alebo pedagogický zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID19, žiaci a zamestnanci nejdú do karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia,
      • títo žiaci musia mať 10 dní prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom FFP2.

      Výnimky z karantény:

      • tí, ktorí prekonali COVID19 za posledných 180 dní na základe pozitívneho PCR testu,
      • kompletne zaočkovaní,
      • úzke kontakty, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia COVID19.

      Individuálna izolácia:

      • obmedzenie pohybu pozitívne testovanej osoby,
      • po izolácii je povinné nosenie respirátora po dobu 5 dní.

      Zápis do ZŠ:

      • s osobnou prítomnosťou detí a rodičov,
      • dodržiavať maximálne hygienické opatrenia.

      Mimovyučovacie aktivity:

      • nie v režime OTP,
      • potrebné predkladať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

       

      Školský semafor aktualizovaný od 25.02.2022 TU

      Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 28. 02. 2022 TU

    • Preberanie samotestovacích sád
     • Preberanie samotestovacích sád

      • Vážení rodičia, prosíme o prevzatie samotestovacích sád Covid 19 Ag test. 

       Termín: 28. 02. - 03. 03. 2022 (pondelok - štvrtok)

       Čas: 8.00 - 15.00 hod.

       Miesto: vrátnica (kancelária) ZŠ Petra Škrabáka

       Sadu je oprávnený prevziať zákonný zástupca, nie žiak. Prosíme o preukázanie dokladom totožnosti (občiansky preukaz).

      • Ak zákonný zástupca v uvedených termínoch testy nepreberie, tieto budú vrátené Regionálnemu úradu školskej správy a ani v nasledujúcich dodávkach testy nezíska (bude vyradený zo zoznamu záujemcov o Ag testy).

      • Zákonný zástupca je povinný nahlasovať použitie samotestu prostredníctvom formulára Žiadosť/vyhlásenie - Domáci Ag samotest, oznámenie o použití. Ak zákonný zástupca nenahlási použitie najmenej polovičky preberaných testov, nebudú mu v ďalších kolách testy vydané.

      • Informácie o spôsobe testovania nájdete TU

       Prajeme všetkým veľa zdravia.

    • Matematický Klokan
     • Matematický Klokan

     • KLOKAN 2022  je tu opäť, lebo vie, že jeho úlohy sú tradične obľúbené aj u žiakov našej školy, pretože sú zábavné, vtipné, netradičné a hlavne (celo) SVETOVÉ.