Novinky

    • Rozprávkové inšpirácie
     • Rozprávkové inšpirácie

     • Každý školský rok prebieha v ŠKD výtvarná súťaž s rozprávkovou tematikou.

      Tentokrát to bola rozprávka Soľ nad zlato a do súťaže sa prihlásilo 16 detí z troch oddelení. Výtvarné práce boli veľmi pekné a porota mala ťažké rozhodovanie.

      Umiestnenie:

      1.miesto: Alexandra Poluncová, V.odd.

      2.miesto: Laura Pukáčová, IV.odd.

      3.miesto: Ema Zvarová, Michaela Janíčková, III.odd.

      Gratulujeme!

      Fotogaléria TU

    • Detský denný prímestský letný tábor
     • Detský denný prímestský letný tábor

     • CVČ pri ZŠ P. Škrabáka Dolný Kubín v spolupráci so Združením Brezovček pri ZŠ Ul. Martina Hattalu organizuje

      od 12.07. do 16.07.2021                                                                              KAPACITA VYČERPANÁ!

      v čase od 7:00 do 16:00 hod.

      Detský denný prímestský letný tábor pre deti vo veku 6-12 rokov (obmedezná kapacita).

      Bližšie informácie a prihlášku nájdete tu:

      prihláška

      plagát

       

    • Vzdelávanie žiakov od 03. 05. 2021
     • Vzdelávanie žiakov od 03. 05. 2021

     • Od pondelka 03. 05. 2021 bude prebiehať vyučovanie vo všetkých ročníkoch prezenčne (v škole). 

      Žiaci 5. - 7. ročníka budú mať v rámci adaptačného vzdelávania upravený rozvrh hodín.

      Všetci žiaci sú prihlásení na odber stravy, prosíme o včasné odhlásenie tých žiakov, ktorí sa v ŠJ nebudú stravovať.

      Pri príchode žiaka do školy je potrebné Vyhlásenie o bezinfekčnosti v tlačenej podobe TU alebo prostredníctvom ETK formulár Vyhlásenie o bezinfekčnosti 8a.

      Test žiakov ani zákonných zástupcov nie je potrebný.

      O prípadných zmenách vás budeme včas informovať.

      Tešíme sa na deti a prajeme všetkým veľa zdravia:)

       

    • Vzdelávanie žiakov od 26. 04. 2021
     • Vzdelávanie žiakov od 26. 04. 2021

      • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ bude prebiehať vyučovanie v týždni od 26. 04. do 30. 04. 2021 nasledovne:

       1. - 4. ročník prezenčne (v škole), potrebný test 1 zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní a Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti,

       5. - 7. ročník dištančne (z domu),

       8. - 9. ročník prezenčne (v škole), potrebný test žiaka a 1 zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní a Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

       Potrebné dokumenty je možné odovzdať triednym učiteľom nasledovne:

       - v tlačenej podobe 1. stupeň 2. stupeň

       alebo

       v elektronickej podobe cez elektronickú triednu knihu, 1. stupeň tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti 11a, 2. stupeň Vyhlásenie o bezinfekčnosti 8a.

    • Vzdelávanie žiakov od 19. 4. 2021
     • Vzdelávanie žiakov od 19. 4. 2021

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ bude prebiehať vyučovanie v týždni od 19. 04. do 23. 04. 2021 nasledovne:

      1. - 4. ročník prezenčne (v škole), potrebný test 1 zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní a Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti,

      5. - 7. ročník dištančne (z domu),

      8. - 9. ročník prezenčne (v škole), potrebný test žiaka a 1 zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní a Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Potrebné dokumenty je možné odovzdať triednym učiteľom nasledovne:

      - v tlačenej podobe 1. stupeň 2. stupeň

      alebo

      v elektronickej podobe cez elektronickú triednu knihu, 1. stupeň tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti 11a, 2. stupeň Vyhlásenie o bezinfekčnosti 8a.

      Rozvrh hodín pre 8. a 9. ročník je počas prvých dvoch týždňov zmenený, prosíme priebežne sledovať webovú stránku školy a oznamy triednych učiteľov.

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • Všetkovedko je celoslovenská súťaž zo všetkých oblastí, s ktorými sa žiaci doteraz stretli – prvouka, prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova, dopravná výchova. Žiaci súťažili v troch kategóriách – druháci, tretiaci a štvrtáci.

    • Poďakovanie za sponzorský dar
     • Poďakovanie za sponzorský dar

     • Je dobré, že aj firmy v okolí vnímajú potreby školy.

      A tak sa stalo, že firma Nikro, s.r.o., ktorá nám je už dlhodobo rôznym spôsobom nápomocná, darovala škole 1000 € na nákup 3D tlačiarne.

      Sme vďační za ľudí, ktorí vidia za obzor firemných ziskov a vzdelanie v praktických veciach je pre nich dôležité.

    • Vzdelávanie žiakov od 12. 4. 2021
     • Vzdelávanie žiakov od 12. 4. 2021

     • Vážení rodičia,

      od pondelka 12. 4. 2021 sa obnovuje denná prezenčná forma vzdelávania pre všetkých žiakov 1. –  4. ročníka.

      ŠKD bude v prevádzke od 7.00 do 15.30 hod. 

      Všetky deti 1. stupňa, ktoré sa bežne stravovali v ŠJ, budú prihlásené na odber stravy. Prípadné odhlásenie z obedov musí vykonať zákonný zástupca. 

      Žiaci prvého stupňa základných škôl sa nemusia testovať. Prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa základnej školy je podmienené negatívnym výsledkom na COVID-19 jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti s dieťaťom a vyplneným a podpísaným Čestným vyhlasením zákonného zástupcu TU

      Žiaci druhého stupňa sa aj naďalej vzdelávajú dištančne.

      Rozhodnutie MŠVVaŠ TU

       

    • Vzdelávanie žiakov 1. stupňa od 7. 4. 2021
     • Vzdelávanie žiakov 1. stupňa od 7. 4. 2021

     • Vážení rodičia,

      od stredy  7. 4. 2021 do 9. 4. 2021 začína prezenčná forma vzdelávania pre žiakov 1. –  4. ročníka, prednostne pre žiakov zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce u obidvoch rodičov, pre žiakov, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre a pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

      Prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa základnej školy je podmienené negatívnym výsledkom na COVID-19 jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti s dieťaťom, ktorý je potrebné priniesť k nahliadnutiu spolu s podpísaným Čestným vyhlasením zákonného zástupcu. Žiaci prvého stupňa základných škôl sa nemusia testovať.

      Žiadame zákonných zástupcov, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky, aby svoj záujem nahlásili triednym učiteľom do 6.4.2021 do 07.30 hod. zaužívanou formou komunikácie.

      Rozvrh pre žiakov prezenčného vzdelávania bude závisieť od počtu prihlásených žiakov. Ostatní žiaci sa budú naďalej vzdelávať dištančne.

      ŠKD pre 1. - 3. ročník bude v prevádzke od 7.00 do 15.30 hod. Všetky deti budú prihlásené na odber stravy v školskej jedálni, prípadné odhlásenie vykoná zákonný zástupca.

      Čestné vyhlásenie na stiahnutie TU

       

    • Krásnu Veľkú noc všetkým!
     • Krásnu Veľkú noc všetkým!

     • Nech veľkonočná atmosféra nikdy neskončí a značí nový začiatok spolu s prebúdzajúcou sa prírodou.

      Nech prebúdzajúci sa život a nové priateľstvá naplnia i tieto dni neobyčajnou nádejou.

      Želáme všetkým krásne sviatky, zdravie, pohodu a veľa novej energie!

      Kolektív ZŠ Petra Škrabáka