Novinky

    • Platby za ŠKD
     • Platby za ŠKD

     • Vážení rodičia, v školskom roku 2022/2023 bude možné uhrádzať poplatky za ŠKD len bankovým prevodom, nie v hotovosti. Poplatky uhrádzajte vždy do 20. dňa v mesiaci, nie neskôr. Poplatok na konci kalendárneho roka je potrebné realizovať do 15. 12. kvôli bankovým prevodom a dodržaniu rozpočtových pravidiel.

      Ku platbe uveďte správny variabilný symbol. Do správy pre prijímateľa alebo do poznámky  uveďte meno, priezvisko a triedu dieťaťa, za ktoré poplatok uhrádzate.

      Číslo účtu: SK86 0200 0000 0024 1930 2656

      Variabilný symbol: 0007

      Suma: 12 €

      Rozhodnutie o výške a splatnosti príspevku zákonného zástupcu

    • Regionálne dotácie 2022
     • Regionálne dotácie 2022

     • VUC Žilina v rámci grantového programu Regionálne dotácie podporil náš projekt Zelená olympáda a na jej športovú časť vyčlenil finančné prostriedky 1200 €.
    • Spolu je nám fajn!
     • Spolu je nám fajn!

     • Nadácia SPP v grantovom programe SPPoločne pre komunity podporila náš projekt Spolu je nám fajn čiastkou 2400 €. 
    • Rozdelenie žiakov do tried v školskom roku 2022/2023
     • Rozdelenie žiakov do tried v školskom roku 2022/2023

     • Vážení rodičia, v školskom roku 2022/2023 budeme vaše deti vzdelávať v 19 triedach. Vzhľadom na viaceré organizačné zmeny sa zloženie niektorých tried zmenilo, vznikli tiež tri nové triedy prvákov. Aktuálne rozdelenie nájdete v priložených dokumentoch. Pri jeho tvorbe spolupracovali členovia vedenia školy, triedni učitelia, v niektorých prípadoch školský špeciálny pedagóg a výchovná poradkyňa. 

      Veríme, že deti sa budú v nových triedach citiť čo najlepšie a prežijú krásne školské roky.

      Prvý ročník TU.

      Druhý ročník TU.

      Piaty ročník TU.

      Noví žiaci TU.

       

    • Ponuka záujmových útvarov v školskom roku 2022/2023
     • Ponuka záujmových útvarov v školskom roku 2022/2023

     • Vážení rodičia, v školskom roku 2022/2023 sme pre vaše deti pripravili pestrý výber záujmových útvarov.

      Ponuka záumových útvarov TU.

      Náplň záujmovývh útvarov TU.

      Prihláška do záujmového útvaru TU. Prihlášky budú k dispozícii aj u triednych učiteľov a Mgr. Lepetovej. Vyplnené prihlášky prosíme odovzdať triednym učiteľom do 09. 09. 2022.

      Informácie o poplatkoch TU.

      Tešíme sa na deti a užitočne strávený čas.

    • Preberanie samotestovacích sád
     • Preberanie samotestovacích sád

     • Vážení rodičia, prosíme o prevzatie samotestovacích sád Covid 19 Ag test. Sady sú určené pre žiakov, ktorí 05. 09. 2022 nastúpia do 1. ročníka, ak ich zákonný zástupca prejavil záujem prostredníctvom elektronickej komunikácie so školou.   

      Termín: 23. - 31. 08. 2022

      Čas: 8.00 - 13.00 hod.

      Miesto: vrátnica (kancelária) ZŠ Petra Škrabáka

      Sadu je oprávnený prevziať zákonný zástupca, nie žiak. Prosíme o preukázanie dokladom totožnosti (občiansky preukaz).

      Rodičia, ktorí požiadali o antigénové samotesty, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR.

    • Informácie o stravovaní v školskej jedálni
     • Informácie o stravovaní v školskej jedálni

     • Vážení rodičia, prihlasovanie žiakov na odber obedov  je možné od 22. 08. 2022 v čase 7.30 - 12. 30 hod. v kancelárii školskej jedálne.

      Prosíme priniesť vyplnený zápisný lístok stravníka TUV prípade, že nemáte možnosť si zápisný lístok vytlačiť, tlačivo bude k dispozícii priamo v kancelárii školskej jedálne, nie v kancelárii školy.

      Podrobné informácie o spôsobe úhrady a výške platby nájdete v Rozhodnutí o výške a splatnosti príspevku zákonného zástupcu TU.

      Obedy budú k dispozícii od 05. 09. 2022 len pre žiakov,ktorí sú prihlásení a majú uhradený poplatok za stravu.

       

    • Poskytnutie dotácie na stravu v 1. polroku školského roku 2022/2023
     • Poskytnutie dotácie na stravu v 1. polroku školského roku 2022/2023

     • Poskytnutie dotácie na stravu v 1. polroku škr. 2022/2023 (od 01.09.2022 – 31.12.2022):

      Nárok na poskytnutie dotácie na stravu pre žiaka:

      - dieťa poberá dávky v hmotnej núdzi alebo

      - dieťa spĺňa podmienky životného minima alebo

      - rodičia si neuplatňujú nárok na daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku.

      V prípade, že si zákonný zástupca žiaka (oba rodičia) chcú uplatniť nárok na dotáciu na stravu od 01.09.2022 – 31.12.2022, je potrebné doručiť na Základnú školu Petra Škrabáka v termíne do 01. augusta 2022 nasledovné nanovo vyplnené a vystavené doklady :

      a) dieťa poberá dávku v hmotnej núdzi – Doklad (potvrdenie) vystavené Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, že dieťa poberá dávku v hmotnej núdzi,

      b) dieťa spĺňa podmienky životného minima - Doklad (potvrdenie) vystavené Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, že ide o dieťa v ŽM,

      c) čestné vyhlásenie o neuplatňovaní si nároku na daňový bonus na dieťa v dobe od 01. 09. 2022 do 31.12. 2022, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku – priložené tlačivo vyplnia a podpíšu obaja zákonní zástupcovia samostatne. 

      Pre uplatnenie si nároku na dotáciu na stravu v priebehu 1. polroku školského roka 2022/2023 požadované doklady je potrebné doručiť neodkladne, aby mohla byť dotácia poskytnutá včas. Informácia o podmienke pre poskytnutie dotácie na stravu v 2. polroku škr. 2022/2023 bude zverejnená na stránke školy v aktuálnom období.

      Upozornenie: Po uplatnení nároku dotácie na stravu dieťaťa každú zmenu treba neodkladne nahlásiť základnej škole!

    • Úradné hodiny počas letných prázdnin 2022
     • Úradné hodiny počas letných prázdnin 2022

     • Milí rodičia, návštevníci, počas letných prázdnin sme vám k dispozícii v nasledujúcich dňoch:

      04. 07. – 22. 07. 2022                8.00 – 12. 30 hod. ,                       0907/041664

      08. 08. 2022 – 31. 08. 2022       8.00 – 12. 30 hod.                  

      - ostatné dni - dovolenka

      V nevyhnutných prípadoch môžete využiť telefónne číslo 0905/962035.

                                                                                                        

    • Detský denný prímestský letný tábor
     • Detský denný prímestský letný tábor

     • V prvých letných prázdninových dňoch 11.-15.7.2022 sa uskutočnil Detský denný prímestský letný tábor v spolupráci s CVČ pri ZŠ Petra Škrabáka, Združením Brezovček a mestom Dolný Kubín.
    • Organizačné pokyny k Prváckemu kempu
     • Organizačné pokyny k Prváckemu kempu

     • Vážení rodičia budúcich prvákov, prinášame zhrnutie potrebných informácií k 1. ročníku Prváckeho kempu.

      Termín: 22. – 24. 08. 2022, 7. 30 – 13. 00 hod.

      Miesto: ZŠ Petra Škrabáka a jej blízke okolie

      Plánovaný program:

      • príchod detí 7. 00 – 7. 30 hod. (hlavným vchodom do budovy školy, vo vestibule ich budeme čakať a preberieme ich od rodičov),
      • odchod detí o 13.00 hod. (vo vestibule školy),
      • deti potrebujú pohodlné oblečenie podľa aktuálneho počasia, pokrývku hlavy, prezuvky,
      • všetky pomôcky na aktivity sú zabezpečené z príspevku rodičov a z prostriedkov školy,
      • program je zameraný na športové, tvorivé, bádateľské a súťažné aktivity s cieľom priblížiť deťom školský život, zoznámiť sa s budúcimi spolužiakmi aj pani učiteľkami a naučiť sa orientovať v školskom prostredí,
      • v škole je zabezpečený pitný režim, desiata a obed.

      Prosíme všetkých, ktorí ešte neuhradili poplatok 25 €, aby tak urobili do piatku 08. 07. 2022 do 12.00 hod. v kancelárii školy.

       

       

    • Ochrana človeka a prírody
     • Ochrana človeka a prírody

     • Dňa 23.6.2022 sa zase pre žiakov 2.stupňa uskutočnil deň Ochrany človeka a prírody. Triedy boli rozdelené do prúdov a každý prúd mal teoretickú a praktickú časť.
    • Maksík
     • Maksík

     • Počas celého školského roka sa naši žiaci 1.stupňa mali možnosť zapájať do celoslovenskej matematickej súťaže pre bystré hlavy Maksík.

    • Vojaci očami detí
     • Vojaci očami detí

     • Túto výtvarnú súťaž vyhlásil Minister obrany SR, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR a mesačník Obrana.
    • Dopravné ihrisko
     • Dopravné ihrisko

     • V posledných júnových dňoch sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili milej akcie na školskom dopravnom ihrisku.
    • Preberanie samotestovacích sád
     • Preberanie samotestovacích sád

      • Vážení rodičia, prosíme o prevzatie samotestovacích sád Covid 19 Ag test. Sady sú určené pre žiakov súčasného 1. - 8. ročníka, ak ich zákonný zástupca prejavil záujem prostredníctvom edupage do 3. 6. 2022.  Testy pre budúcich prvákov ešte nie sú k dispozícii, o ich distribúcii budeme včas informovať.

      • Termín: 21. - 24. 06. 2022 (utorok - piatok)

       Čas: 8.00 - 15.00 hod.

       Miesto: vrátnica (kancelária) ZŠ Petra Škrabáka

       Sadu je oprávnený prevziať zákonný zástupca, nie žiak. Prosíme o preukázanie dokladom totožnosti (občiansky preukaz).

      • Rodičia, ktorí požiadali o antigénové samotesty, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR.