Novinky

    • Upozornenie pre zákonných zástupcov žiaka
     • Upozornenie pre zákonných zástupcov žiaka

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiaka. Po celoplošnom testovaní Covid 19 je pre žiakov 1. - 4. ročníka potrebné nasledovné:

      1. Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

      2. Ak má dieťa nad 10 rokov, musí mať aj dieťa negatívny Covid test. V opačnom prípade nemôže navštevovať školu.

    • Odhlasovanie stravy v školskej jedálni
     • Odhlasovanie stravy v školskej jedálni

     • Milí rodičia, žiaci, vzhľadom na zmeny v organizácii školského roka prosíme o dodržanie týchto pokynov:

      1. Žiakov 5. - 9. ročníka, ktorí sa vzdelávajú dištančne (z domu), odhlásime z obedov v ŠJ hromadne. Odhlasuje ich škola, nie rodičia.

      2. Žiaci 1. - 4. ročníka sa vzdelávajú prezenčne (v škole), v prípade neúčasti na vyučovaní ich zo stravy v ŠJ odhlasujú rodičia podľa doteraz platných pokynov.

    • Zmena v organizácii vyučovania s platnosťou od 26. 10. 2020
     • Zmena v organizácii vyučovania s platnosťou od 26. 10. 2020

     • Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ č. 2020/17949:1-A1810 sú v platnosti nasledujúce opatrenia:

      1. Vyučovanie v 5. - 9. ročníku prebieha do 27. 11. 2020 dištančnou formou. Pokyny TU.

      2. Vyučovanie v 1. - 4. ročníku prebieha prezenčne (v škole) podľa platného rozvrhu hodín. Začína 27. 10. 2020 (utorok). 

      3. ŠKD je v prevádzke denne od 7.00 do 15.30 hod. pre žiakov 1. - 3. ročníka.

      4. Jesenné prázdniny budú v dňoch 30. 10., 2., 6. a 9. 11. 2020.

    • Hlasujete denne?
     • Hlasujete denne?

     • Prosíme deti, rodičov, priateľov školy - nezabúdajte denne hlasovať za našu školu na https://www.akademia.o2.sk/. Šport je dôležitý a keď budú s nami trénovať profesionáli, bude to pecka!

    • Zmena v organizácii vyučovania
     • Zmena v organizácii vyučovania

     • Riaditeľstvo ZŠ oznamuje rodičom, žiakom a zamestnancom školy, že v dňoch 23. 10. 2020 (piatok), 26. 10. 2020 (pondelok) a 2. 11. 2020 (pondelok) bude vyučovanie z dôvodu celoplošného testovania na Covid-19 prebiehať dištančnou formou (z domu). 

      Nástup do školy je 27. 10 2020 (utorok) a 3. 11. 2020 (utorok).

      Stravu v školskej jedálni nie je potrebné odhlasovať, urobíme to hromadne za celú školu.

      Školský klub detí končí vo štvrtok 22. 10. 2020 do 15.00 hodiny.

      O ďalších zmenách budeme priebežne informovať.

    • Namaľuj ľudového muzikanta
     • Namaľuj ľudového muzikanta

     • V rámci 21. ročníka medzinárodného gajdošského festivalu Gajdovačka 2020 sme sa zapojili do regionálnej detskej výtvarnej súťaže, ktorú vyhlasuje a realizuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Témou prác bolo výtvarne spracovať ľudových muzikantov. Spomedzi 48 detí zo 7 škôl z Oravy získala ocenenie aj naša žiačka Tamarka Hacajová, 6.B. Srdečne gratulujeme k 2. miestu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      Odkaz na fotogalériu:

    • Pozor, pozor, škola potrebuje tvoju pomoc!
     • Pozor, pozor, škola potrebuje tvoju pomoc!

     • Akú? No jednoduchú! Denne pošli svoj hlas a ak nás bude veľa, získame na celý rok O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha zdarma. Tak nebuď lenivý, mobil alebo počítač máš stále pri sebe, na www.akademia.o2.sk nájdi našu školičku a zahlasuj. Popros aj babku, dedka, susedov, ale naozaj denne. 

      Viac si prečítaš  TU

    • Október - Mesiac úcty k starším
     • Október - Mesiac úcty k starším

     • Október, jeden z jesenných mesiacov nám pripomína to, aby sme nezabudli na našich seniorov. Aby sme im ukázali, ako ich máme radi, uctili si ich za všetko čo prežili, pripravili si naši žiaci krátky program - aj keď na diaľku, ale zo srdiečka. 

    • ZÚ online
     • ZÚ online

     • 3D Modelovanie

      Aj v časoch "iných" môžu vznikať dobré veci. Naši šikovní chalani to nevzdali a pod vedením p. Kaučárika pracujú v záujmovom útvare 3D Modelovanie online. Ich prvé návrhy sú na svete - kľúčenky a "otvárače" nákupných vozíkov. Už len zapnúť našu 3D tlačiareň a môžu ich vyskúšať aj v praxi. Ak sa cesta k deťom hľadá, vždy sa nájde:) A my sa tešíme na ich ďalšie výtvory.

      Odkaz na fotogalériu:

    • Enviroprojekt 2020 pokračuje
     • Enviroprojekt 2020 pokračuje

     • Náš projekt Poklady zo starej záhrady sa nezastavil ani počas týchto zvláštnych dní. Učíme sa, čo všetko znamená byť ovocinárom. A aká dlhá je cesta od semienka po jabĺčko. 
    • Zmena v činnosti ŠKD
     • Zmena v činnosti ŠKD

     • Vážení rodičia, na základe nových opatrení zo strany Ministerstva školstva s platnosťou od 13. 10. 2020 meníme organizáciu práce v školskom klube detí.

      Školský klub detí bude v prevádzke len pre 1. - 3. ročník. Začiatok: 7.00 hod., koniec do 15.30 hod. Ráno pri vstupe budeme robiť ranný filter - meranie telesnej teploty. 

      Ďakujeme za porozumenie a veríme, že situácia sa čoskoro upokojí a my našim deťom ponúkneme plnohodnotný školský život.

    • Začíname s novou témou - Doprava a ovzdušie
     • Začíname s novou témou - Doprava a ovzdušie

     • V najbližších dvoch rokoch sa budeme v Zelenej škole venovať téme Doprava. Zistíme, čo robíme správne, kde máme rezervy, čo je potrebné vybudovať alebo ako inak rozmýšľať o tejto téme.
    • Oravský hrad vs. Rašeliniská na Orave
     • Oravský hrad vs. Rašeliniská na Orave

     • Dňa 2.10.2020 sa uskutočnila exkurzia na Oravský hrad, ktorého súčasťou bola výstava rašelinísk na Orave. Zúčastnili sa jej žiaci 9. ročníka, v rámci vyučovacieho predmetu biológia, pod vedením p. učiteľky Mgr. V. Lalikovej a Mgr. E. Novákovej. Účel exkurzie bol splnený, nakoľko výstava poskytla žiakom živý obraz o tom, ako vznikajú rašeliniská a aké druhy organizmov tam žijú. V programe bola zahrnutá aj súkromná prehliadka celého Oravského hradu, čo exkurziu žiakom oživilo.  

      Odkaz na fotogalériu:

    • Na ľudovú nôtu v ŠKD
     • Na ľudovú nôtu v ŠKD

     • Stalo sa dobrou tradíciou, že prvým spoločným podujatím v ŠKD je spievanie ľudových, ale aj moderných piesní. Tohtoročné nôtenie sa konalo 25.9.2020, samozrejme s dodržaním prísnych hygienických opatrení. Predstavili sa žiaci zo všetkých oddelení, no spevu sa ujali najmä deti z III. oddelenia. Na záver si zanôtili aj spoločne s pani vychovávateľkami a nikomu vôbec nevadilo, že na okná im mimo rytmu bubnuje silný dážď.

      Odkaz na fotogalériu:

    • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
     • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

     • Milí rodičia, prosíme o dodržanie nasledujúcich pokynov, ktoré platia na základe Manuálu pre školy a školské zariadenia v školskom roku 2020/2021. 

      Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti TU.  Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

     • Preplácanie dopravného pre dochádzajúcich žiakov v školskom roku 2020/2021

     • Riaditeľstvo ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne oznamuje, že aj v školskom roku 2020/2021 prepláca žiakom náklady na dopravu do školy v súlade so smernicou MŠVVaŠ SR č. 50/2017 a pokynmi Okresného úradu v Žiline.

      Školský obvod pre ZŠ Petra Škrabáka: obce – Veličná, Revišné, Oravská Poruba, Vyšný Kubín, Jasenová

      Náklady na dopravné sa žiakom preplácajú mesačne:

      1.Na základe predložených cestovných lístkov:

      Ak žiak dochádza z obce, kde je možnosť dochádzať do školy vlakom aj autobusom - len po odovzdaní cestovných lístkov, za každú cestu autobusom do školy a späť. Žiak predloží cestovné lístky z miesta trvalého bydliska a späť, ale len za tie dni, keď je žiak preukázateľne v škole (chronologicky nalepené na podpísanom papieri + trieda, formátu A4 vždy najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci mesiac dokument je potrebné doručiť do kancelárie Ing. J. Zubajovej, kvôli spracovaniu, lebo preplácanie sa uskutočňuje k 15. dňu mesiaca).

      2.Paušálne:

      Ak žiak dochádza z obce, kde nie je možnosť dochádzať do školy vlakom - platba bude na základe potvrdenia dopravnej spoločnosti o výške cestovného so žiackou zľavou prípadne inou zľavou - potvrdenie si vyžiada škola.

       

      Ak žiak dochádza z obce, kde je možnosť dochádzať do školy iba vlakom – preplácanie dopravného sa mu neposkytuje!

      Finančné prostriedky za dopravné vyplatí ZŠ, a to preukázateľne na účet zákonného zástupcu žiaka, ktorý do školy dochádza a spĺňa ustanovenie § 8 ods. 6 až 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

       

       

       

       

    • Vytvorenie rodičovského konta v Edupage
     • Vytvorenie rodičovského konta v Edupage

     • Milí rodičia,

      radi by sme Vás oboznámili s možnosťou vytvoriť si rodičovské konto pre prístup k elektronickej žiackej knižke a ďalším funkciám pre elektronickú komunikáciu so školou. Vytvorené konto bude okrem iného slúžiť aj na zadávanie elektronických ospravedlneniek a na podpisovanie známok.  Komunikácia vedená zo žiackeho konta nebude školou akceptovaná.

      PREČO SI VYTVORIŤ   KONTO?

      Doteraz Vám boli doručené prístupové mená zhodujúce sa s menom Vášho dieťaťa a s ním aj heslo pre prihlásenie. Ako rodič si však nižšie popísaným postupom môžete vytvoriť automaticky samostatné konto, ktoré má nasledujúce výhody:

       

      • Pokiaľ máte (alebo budete mať) na ZŠ viac ako jedno dieťa, Vaše rodičovské konto Vám umožní vidieť výsledky všetkých detí naraz pod jedným prihlásením.
      • V rodičovskom konte si môžete kedykoľvek bez problémov zmeniť heslo, prípadne aj prihlasovací e- mail.
      • V prípade, že budete komunikovať so ZŠ, bude zrejmé, že vystupujete ako rodič a nedôjde k zámene s kontom žiaka.
      • Každý rodič (otec aj mama) môže mať samostatné konto. Podmienkou je, že rodič uviedol svoju e- mailovú adresu v údajoch poskytnutých ZŠ na začiatku školského roku.
      • Rodičovské konto môžete použiť aj v mobilnej aplikácii Edupage

       

      AKO SI VYTVORIŤ KONTO

      Vytvorenie rodičovského konta prebieha automaticky cez stránku školy v nasledujúcich krokoch:

      1. V internetovom prehliadači prejdite na stránku školy na adrese: https://zspskrabakadk.edupage.org/ a kliknite na položku „Prihlásenie“.

      2. Kliknite na text „Neviem prihlasovacie meno alebo heslo“ nachádzajúce sa pod tlačidlom „Prihlásiť sa“.

      3. Do položky „Email/Používateľské meno:“ zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli ZŠ. Ak ste svoj mail škole neposkytli, urobte to, prosím, prostredníctvom triedneho učiteľa čo najskôr.

      4. Stlačte „Odoslať“.

      5. Na Vami zadanú e-mailovú adresu bude zaslaný overovací e-mail s predmetom „Edupage - Prihlásenie“. POZOR: je možné, že sa tento e-mail bude nachádzať v záložke Nevyžiadaná pošta/Spam.

      6. Kliknite na overovací link, ktorý je uvedený v texte mailu.

      7. Otvorí sa Vám okno portálu edupage.org.

      8. Kliknite na položku „Zmeniť heslo“

      9. Otvorí sa Vám okno pre nastavenie/zmenu hesla k Vášmu prihlasovaciemu menu.

      10. Vyplňte do oboch položiek nové heslo a kliknite na „Zmeniť heslo“ .

      11. Prihláste sa na stránke https://zspskrabakadk.edupage.org/ pomocou mena (e-mailová adresa) a hesla (ktoré ste si v predchádzajúcich krokoch zvolili) a používajte výhody rodičovského konta.