Novinky

    • Preberanie samotestovacích sád - druhé kolo
     • Preberanie samotestovacích sád - druhé kolo

     • Vážení rodičia, prosíme o prevzatie samotestovacích sád Covid 19 Ag test.

      Termín: 29. 09. - 01. 10. 2021 (streda, štvrtok, piatok).

      Čas: 8.00 - 15.00 hod.

      Miesto: vrátnica ZŠ Petra Škrabáka

      Sady sú určené pre tých, ktorí si prvú časť už prevzali. Sadu je oprávnený prevziať zákonný zástupca, nie žiak. Prosíme o preukázanie dokladom totožnosti (občiansky preukaz).

      Informácie o spôsobe testovania nájdete TU

      Prajeme všetkým veľa zdravia.

    • Vyhodnotenie a analýza dotazníkového prieskumu
     • Vyhodnotenie a analýza dotazníkového prieskumu

     • Vážení rodičia, v minulom školskom roku ste sa mali možnosť v dotazníkovom prieskume vyjadriť k viacerým otázkam týkajúcim sa školského života. 

      Autoevalvačný tím na základe analýzy silných a slabých stránok školy a koncepčného zámeru rozvoja školy vybral dve oblasti hodnotenia:

      - spolupráca s rodinou a inými subjektmi,

      - realizácia edukačného procesu.

      V priloženom dokumente sa môžete oboznámiť s výsledkami prieskumu, jeho analýzou a tiež opatreniami, ktoré bude škola realizovať na odstránenie zistených nedostatkov.

      Autoevalvácia školy 2020/2021

       

       

    • Spomienková udalosť
     • Spomienková udalosť

     • Dňa 9. septembra 2021 sa žiaci 9.A a 9.B triedy zúčastnili spomienkovej udalosti organizovanej pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia pod názvom Nezabudnutí susedia, do ktorej sa spolu s ďalšími 70 mestami na Slovensku zapojil aj Dolný Kubín.
    • Preberanie samotestovacích sád
     • Preberanie samotestovacích sád

     • Vážení rodičia, prosíme o prevzatie samotestovacích sád Covid 19 Ag test.

      Termín: 09. - 10. 09. 2021 (štvrtok, piatok).

      Čas: 8.00 - 15.00 hod.

      Miesto: vrátnica ZŠ Petra Škrabáka

      Sady sú určené pre tých, ktorí svoj záujem škole nahlásili do 25. 08. 2021. Sadu je oprávnený prevziať zákonný zástupca, nie žiak. Prosíme o preukázanie dokladom totožnosti (občiansky preukaz).

      Vzhľadom na veľmi veľký záujem o testovacie sady v uvedenom termíne dostane každý záujemca len 5 testov. O ďalšej distribúcii vás budeme včas informovať.

      Informácie o spôsobe testovania nájdete TU

      Prajeme všetkým veľa zdravia.

       

       

    • Úhrada cestovných nákladov
     • Úhrada cestovných nákladov

     • Vážení rodičia, na základe VZN č.2/2016 Mesta Dolný Kubín, majú žiaci, ktorí sú zaradení do spoločného školského obvodu pre našu školu (t.j. Jasenová, Veličná, Oravská Poruba, Vyšný Kubín) a plnia si povinnú školskú dochádzku, nárok na  úhradu cestovných nákladov na dopravu do školy a späť. Cestovné lístky však musia dokladať žiaci z Veličnej a Veličná - Revišné, ktorí majú možnosť využívať duálnu dopravu (autobus + vlak). Povinnosťou zákonného zástupcu je vyplniť Čestné prehlásenie o trvalom bydlisku žiaka TU, v ktorom aj uvedie číslo účtu, na ktorý sa finančná suma za dopravné bude mesačne posielať. Čestné prehlásenie je potrebné odovzdať do 20.9.2021 ZRŠ.

      Podrobnejšie informácie o preplácaní dopravného TU

    • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
     • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

     • Vážení rodičia, na základe Covid automatu platného od pondelka 06. 09. 2021 žiadame o  zaslanie Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti žiakov školy.

      Tlačivo môžete zaslať najneskôr do 06. 09. 2021 jedným z týchto spôsobov:

      - elektronicky prostredníctvom https://zspskrabakadk.edupage.org/. V ponuke ŠTART zvolíte rubriku žiadosť/vyhlásenie a tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti platné od 01. 09. 2021,

      - v tlačenej podobe na stiahnutie TU (deti odovzdajú triednemu vyučujúcemu).

      Kvôli zjednodušeniu vzájomnej komunkácie prosíme vždy, keď je to možné, o elektronický spôsob.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá nové Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. 

      Ďakujeme.

       

    • Otvorenie školského roka 2021/2022
     • Otvorenie školského roka 2021/2022

     • Leto opäť ukončilo svoju  púť a nastala jeseň... s ňou sa opäť otvorili školské brány a samozrejme aj tá naša. Vo štvrtok 2. 9. 2021 privítala všetkých žiakov, učiteľov a rodičov našich prváčikov cez školský rozhlas naša pani riaditeľka. Spolu s ňou sa básňou prihovorila prítomným aj zástupkyňa spomedzi žiakov, Laura Štigová, žiačka 7. A. Pani riaditeľka srdečne privítala našich nových prváčikov a všetkým popriala hlavne veľa zdravia, spokojnosti, porozumenia a úspechov.  A  my všetci veríme, že tento školský rok bude ešte úspešnejší ako ten predchádzajúci!

      Príhovor riaditeľky školy si môžete prečítať TU.

      Fotogaléria: 

    • Platby za ŠKD
     • Platby za ŠKD

     • Vážení rodičia, v školskom roku 2021/2022 prechádzame na nový spôsob uhrádzania poplatkov za ŠKD – bankovým prevodom. Platby v hotovosti už nebudú možné. Poplatky uhrádzajte vždy do 15. dňa v mesiaci, nie neskôr. Ku platbe uveďte správny variabilný symbol. Do správy pre prijímateľa alebo do poznámky  uveďte meno, priezvisko a triedu dieťaťa, za ktoré poplatok uhrádzate.

      Číslo účtu: SK86 0200 0000 0024 1930 2656

      Variabilný symbol: 0007

      Suma: 12 €

    • Informácie k začiatku školského roka 2021/2022
     • Informácie k začiatku školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia, od 02. 09. 2021 začíname spolu s vašimi deťmi nový školský rok. 

      02. 09. 2021 - slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 o 8.00 hod. Žiaci sú vo svojich triedach s triednymi vyučujúcimi. Žiakov prvého ročníka môžu sprevádzať do triedy dvaja zákonní zástupcovia, žiaci vyšších ročníkov idú do triedy sami.

      Od 02. 09. 2021 do 07. 09. 2021 žiaci odchádzajú na obed podľa nasledujúceho rozpisu:

      1. ročník – 10. 00

      2. ročník – 11. 40    

      3. ročník – 11. 55   

      4. ročník – 12. 15                                                                  

      5. ročník – 11. 00

      6. ročník – 11. 00

      7. ročník – 11. 10

      8. ročník – 11. 20

      9. ročník -  11. 30

      Žiaci prihlásení do ŠKD pokračujú v ďalšej výchovnej činnosti s pani vychovávateľkami.

      Od 03. 09. 2021 prebieha vyučovací proces podľa pokynov triednych učiteľov.

      Z organizačných dôvodov boli nevyhnutné viaceré zmeny v zložení niektorých tried. Prosíme o preštudovanie nasledujúceho zoznamu TU a oboznámenie vašich detí so zmenami. Je dobré, keď sa na každú zmenu vopred spoločne pripravíme, aby sme predišli nedorozumeniam.                                                           

      Vyučovanie v školách sa riadi Školským semaforom TU.

      Stručné zhrnutie platných opatrení TU