Novinky

    • Výsledky volieb do Rady školy pri ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín
     • Výsledky volieb do Rady školy pri ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín

     • V dňoch 7. a 11. 4. 2022 sa konali voľby do rady školy za zástupcov rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

      1. Zvolení zástupcovia za radičov/zákonných zástupcov na funkčné obdobie 2022 - 2026:

      1. MUDr. Zuzana Celecová

      2. JUDr. Dorota Topoľančíková

      3. Ľudmila Kucbelová

      4. Vladimír Fačko

       

      Náhradníci:

      Ondrej Hudec

      Peter Kereškéni

       

      Účasť oprávnených voličov bola 48 %.

       

      2. Zvolení zástupcovia za pedagogických zamestnancov na funkčné obdobie 2022 - 2026:

      1. Mgr. Vladimíra Laliková

      2. Mgr. Ľubomíra Ferancová

       

      Náhradník:

      Mgr. Katarína Hubčíková

       

      Účasť oprávnených voličov bola 84,6 %.

       

      3. Zvolený zástupca za nepedagogických zamestnancov na funkčné obdobie 2022 - 2026:

      1. Ing. Jana Zubajová

       

      Náhradník:

      Alexander Kováč

       

      Účasť oprávnených voličov bola 87,5 %.

       

      Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na užitočnú spoluprácu. 

      M. Studeničová, riaditeľka školy

       

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     •  ZÁPIS  do 1. ročníka

      pre školský rok 2022/2023

       sa uskutoční v dňoch

       20. a 21. apríla 2022.

       

      Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré do 31.08. 2022 (vrátane) dovŕšia vek 6 rokov  a tiež deti, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku. 

      Predčasné zaškolenie žiakov:

      Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nevyžaduje, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne.

      Pokyny pred zápisom:

      • vypíšte  elektronickú prihlášku alebo vyplňte papierovú formu prihlášky.  Papierovú prihlášku si môžete vyzdvihnúť na vrátnici alebo u tajomníčky školy každý pracovný deň od 7.30 do 15.00 hod. Vypísanú papierovú formu prihlášky podpísanú oboma zákonnými zástupcami  prosíme osobne odovzdať na sekretariáte školy u Ing. Pavolkovej,
      • elektronickú prihlášku alebo papierovú formu prihlášky prosíme zaslať alebo odovzdať do 12. apríla 2022,
      • na základe elektronickej alebo papierovej formy prihlášky vás budeme telefonicky kontaktovať a dohodneme si presný termín a čas zápisu.

       V deň zápisu do 1. ročníka:

      • prineste vytlačenú a vypísanú elektronickú prihlášku a podpísanú oboma zákonnými zástupcami,
      • podpis oboch zákonných zástupcov sa v špeciálnych prípadoch nevyžaduje (obmedzenie alebo pozastavenie výkonu  rodičovských práv – neoverená kópia rozhodnutia súdu, zdravotné dôvody – potvrdenie od všeobecného lekára), vec neznesie odklad – Písomné vyhlásenie 1),
      • nezabudnite priniesť rodný list dieťaťa k nahliadnutiu, občiansky preukaz zákonného zástupcu k overeniu adresy trvalého bydliska dieťaťa,
      •  ak máte prechodný pobyt v našom školskom obvode, prineste potvrdenie o pobyte,
      • v prípade potreby Písomné vyhlásenie 1, Písomné vyhlásenie 2.

      Deti, ktoré nepatria do nášho školského obvodu, musia mať vypísanú Žiadosť o prijatie žiaka z iného školského obvodu.

       

      Rozhodnutie o prijatí:

      • o prijatí rozhodne riaditeľka školy do 15. júna 2022,
      • rozhodnutie o prijatí sa doručí obom zákonným zástupcom, ak sa títo dohodnú, rozhodnutie bude doručené len jednému z nich na základe Písomného vyhlásenia 2 , ktoré prinesú v deň zápisu.

       

      VZN 2/2022 o určení školských obvodov

      Kritériá prijatia žiaka do 1. ročníka

       

      V prípade otázok týkajúcich sa organizačných záležitostí kontaktujte:

      Ing. Mária Studeničová, 0905/962035, studenicova@zsdk.info

      Ďakujeme za prejavenú dôveru zveriť Vaše dieťa do našich rúk.

       

    • Voľby do Rady školy pri ZŠ Petra Škrabáka
     • Voľby do Rady školy pri ZŠ Petra Škrabáka

     •         V dňoch 7.4. a 11. 4. 2022 sa uskutočnia voľby do Rady školy pri ZŠ Petra Škrabáka v  Dolnom Kubíne za            pedagogických a nepadagogických  zamestnancov a za zákonných zástupcov žiakov.

       

      Harmonogram:

      • 7. 4. 2022

       16.30 hod. – volia sa zástupcovia rodičov,
      • 11. 4. 2022

       12. 30 hod. - volia sa zástupcovia  nepedagogických zamestnancov,

       14.00 hod. - volia sa zástupcovia  pedagogických zamestnancov.

        

       Rada školy má 11 členov a pozostáva z nasledujúcich zástupcov:

       a) dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov základnej školy,

       b) jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy,

       c) štyria zvolení zástupcovia rodičov detí základnej školy,

       d) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

        

       Voľby do Rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľka školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom pri opakovaných voľbách nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov. 

       Pri voľbe zástupcu rodičov do orgánu školskej samosprávy si môžu rodičia (zákonní zástupcovia) uplatniť len jeden hlas bez rozdielu na počet detí v škole.

       Prosím využite svoje právo a príďte si zvoliť svojich zástupcov do Rady školy. 

    • Astroshow
     • Astroshow

     • Dňa 4.4.2022 sa žiaci 4.-5. ročníka zúčastnili vzdelávacieho programu  Astroshow  od občianskeho združenia Astronómia pre všetkých v prenosnom planetáriu.
    • SPPravmeTO
     • SPPravmeTO

     • Grantový program SPPravmeTo nám formou finančného príspevku umožnil realizovať projekt "Takô dobrô oravskô". 
    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 1.4.2022 sa v divadelnej sále MsKS v Dolnom Kubíne uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín..
     • Zmena v zverejňovaní zmlúv

     • Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín ako povinná osoba ( § 2 zákona č.  z.č. 211/2000 Z. z.    o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) bude  od 31.03.2022  povinne zverejňované zmluvy  (§5a zákona č.  z.č. 211/2000 Z. z.) zverejňovať v Centrálnom registri zmlúv (CRZ). Uvedený portál spravuje Úrad vlády.

      Prístup na CRZ:

      https: //www.crz.gov.sk/

    • Pozvánka na Škrabáčku
     • Pozvánka na Škrabáčku

     • Ako sa žije v našej škole? Veselo, akčne, múdro a veselo. Prijmite pozvanie na krátku prehliadku miestami, ktoré máme radi s ľuďmi, pre ktorých má vzdelávanie význam.

      To sme my!

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • 29. marca 2022 otvoríme priestory školy pre všetkých, ktorí chcú vidieť, počuť a zažiť chuť nášho školského života.

      Viac informácií nájdete TU