Novinky

    • Úhrada cestovných nákladov
     • Úhrada cestovných nákladov

     • Vážení rodičia, na základe VZN č.2/2016 Mesta Dolný Kubín, majú žiaci, ktorí sú zaradení do spoločného školského obvodu pre našu školu (t.j. Jasenová, Veličná, Oravská Poruba, Vyšný Kubín) a plnia si povinnú školskú dochádzku, nárok na  úhradu cestovných nákladov na dopravu do školy a späť. Cestovné lístky však musia dokladať žiaci z Veličnej a Veličná - Revišné, ktorí majú možnosť využívať duálnu dopravu (autobus + vlak). Povinnosťou zákonného zástupcu je vyplniť Čestné prehlásenie o trvalom bydlisku žiaka TU, v ktorom aj uvedie číslo účtu, na ktorý sa finančná suma za dopravné bude mesačne posielať. Čestné prehlásenie je potrebné odovzdať do 20.9.2021 ZRŠ.

      Podrobnejšie informácie o preplácaní dopravného TU

    • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
     • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

     • Vážení rodičia, na základe Covid automatu platného od pondelka 06. 09. 2021 žiadame o  zaslanie Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti žiakov školy.

      Tlačivo môžete zaslať najneskôr do 06. 09. 2021 jedným z týchto spôsobov:

      - elektronicky prostredníctvom https://zspskrabakadk.edupage.org/. V ponuke ŠTART zvolíte rubriku žiadosť/vyhlásenie a tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti platné od 01. 09. 2021,

      - v tlačenej podobe na stiahnutie TU (deti odovzdajú triednemu vyučujúcemu).

      Kvôli zjednodušeniu vzájomnej komunkácie prosíme vždy, keď je to možné, o elektronický spôsob.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá nové Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. 

      Ďakujeme.

       

    • Otvorenie školského roka 2021/2022
     • Otvorenie školského roka 2021/2022

     • Leto opäť ukončilo svoju  púť a nastala jeseň... s ňou sa opäť otvorili školské brány a samozrejme aj tá naša. Vo štvrtok 2. 9. 2021 privítala všetkých žiakov, učiteľov a rodičov našich prváčikov cez školský rozhlas naša pani riaditeľka. Spolu s ňou sa básňou prihovorila prítomným aj zástupkyňa spomedzi žiakov, Laura Štigová, žiačka 7. A. Pani riaditeľka srdečne privítala našich nových prváčikov a všetkým popriala hlavne veľa zdravia, spokojnosti, porozumenia a úspechov.  A  my všetci veríme, že tento školský rok bude ešte úspešnejší ako ten predchádzajúci!

      Príhovor riaditeľky školy si môžete prečítať TU.

      Fotogaléria: 

    • Platby za ŠKD
     • Platby za ŠKD

     • Vážení rodičia, v školskom roku 2021/2022 prechádzame na nový spôsob uhrádzania poplatkov za ŠKD – bankovým prevodom. Platby v hotovosti už nebudú možné. Poplatky uhrádzajte vždy do 15. dňa v mesiaci, nie neskôr. Ku platbe uveďte správny variabilný symbol. Do správy pre prijímateľa alebo do poznámky  uveďte meno, priezvisko a triedu dieťaťa, za ktoré poplatok uhrádzate.

      Číslo účtu: SK86 0200 0000 0024 1930 2656

      Variabilný symbol: 0007

      Suma: 12 €

    • Informácie k začiatku školského roka 2021/2022
     • Informácie k začiatku školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia, od 02. 09. 2021 začíname spolu s vašimi deťmi nový školský rok. 

      02. 09. 2021 - slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 o 8.00 hod. Žiaci sú vo svojich triedach s triednymi vyučujúcimi. Žiakov prvého ročníka môžu sprevádzať do triedy dvaja zákonní zástupcovia, žiaci vyšších ročníkov idú do triedy sami.

      Od 02. 09. 2021 do 07. 09. 2021 žiaci odchádzajú na obed podľa nasledujúceho rozpisu:

      1. ročník – 10. 00

      2. ročník – 11. 40    

      3. ročník – 11. 55   

      4. ročník – 12. 15                                                                  

      5. ročník – 11. 00

      6. ročník – 11. 00

      7. ročník – 11. 10

      8. ročník – 11. 20

      9. ročník -  11. 30

      Žiaci prihlásení do ŠKD pokračujú v ďalšej výchovnej činnosti s pani vychovávateľkami.

      Od 03. 09. 2021 prebieha vyučovací proces podľa pokynov triednych učiteľov.

      Z organizačných dôvodov boli nevyhnutné viaceré zmeny v zložení niektorých tried. Prosíme o preštudovanie nasledujúceho zoznamu TU a oboznámenie vašich detí so zmenami. Je dobré, keď sa na každú zmenu vopred spoločne pripravíme, aby sme predišli nedorozumeniam.                                                           

      Vyučovanie v školách sa riadi Školským semaforom TU.

      Stručné zhrnutie platných opatrení TU

       

       

       

    • Zisťovanie záujmu o dobrovoľné samotestovanie Ag testami v domácom prostredí
     • Zisťovanie záujmu o dobrovoľné samotestovanie Ag testami v domácom prostredí

     • Vážení rodičia,

      žiadame Vás o vyjadrenie požiadavky na odber somotestovacích sád na COVID 19 pre vaše deti. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 25 ks  testov na domáce samotestovanie. Možnosť antigénového samotestovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID 19. Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

      Zisťovanie záujmu o domáce antigénové samotesty: do stredy 25. 08. 2021 do 23.50 hod.

      Spôsob oznámenia: mailom skola@zsdk.info, je potrebné uviesť meno a priezvisko zákonného zástupcu, meno a priezvisko žiaka

      Prevzatie testov: zákonný zástupca osobne v kancelárii základnej školy

      Termín prevzatia testov: oznámime na webovej stránke školy po realizácii potrebnej administrácie

      Bližšie informácie TU

       

    • Školský semafor
     • Školský semafor

     • Vážení rodičia, MŠVVaŠ zverejnilo ŠKOLSKÝ SEMAFOR 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Bližšie informácie TU.

      O konkrétnych podmienkach začiatku školského roka v našej škole budeme informovať v najbližších dňoch.

      Tešíme sa na vaše deti a užitočnú spoluprácu.

    • Letná škola 2021
     • Letná škola 2021

     • Vážení rodičia, milé deti, blíži sa čas našej Letnej školy 2021, preto prinášame potrebné informácie.

      Termín: 23. - 27. 8. 2021

      Miesto: ZŠ Petra Škrabáka a lokality Oravy podľa organizačného zabezpečenia

      Čas: 7.00 - 12. 30 hod.

      Deti môžu prichádzať do školy od 7.00 hod., aktivity začínajú o 7.45 hod. Končíme obedom o 12. 30 hod., v prípade výletu o príchode budeme včas informovať.

      Je potrebné v prvý deň Letnej školy priniesť Vyhlásenie o bezinfekčnosti TU.

      Bližšie informácie o Letnej škole získate TU.

      Tešíme sa a veríme, že spolu prežijeme pohodový a užitočný čas:)

    • Informácie o stravovaní v školskej jedálni
     • Informácie o stravovaní v školskej jedálni

     • Vážení rodičia, prihlasovanie žiakov na odber obedov  je možné od 25. 8. 2021 v čase 7.30 - 12. 30 hod. v kancelárii školskej jedálne.

      Prosíme priniesť vyplnený zápisný lístok stravníka TU. V prípade, že nemáte možnosť si zápisný lístok vytlačiť, tlačivo bude k dispozícii priamo v kancelárii.

      Podrobné informácie o spôsobe úhrady a výške platby nájdete v Rozhodnutí 2/2021 TU.

       

       

    • Dotácia na školskú stravu - aktualizácia informácií
     • Dotácia na školskú stravu - aktualizácia informácií

     • Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktorými sa plošne ukončuje poskytovanie dotácie na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ – „obedy zdarma“.

       

      Od šk. r. 2021/2022 bude poskytovaná dotácia na stravu len deťom:

      • ak je rodina v hmotnej núdzi,

      alebo

      • ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima,

      alebo

      • ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil (alebo neuplatní pri ročnom zúčtovaní dane) nárok na daňový bonus.

       

      Aké potvrdenie je potrebné priniesť do školy pre „obedy zdarma“?

      1. Ak je rodina v hmotnej núdzi: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v D. Kubíne, 4. poschodie, oddelenie hmotnej núdze.
      2. Ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima: Zákonný zástupca musí požiadať Úrad práce a sociálnych veci a rodiny  v Dolnom Kubíne o posúdenie príjmu za posledných šesť mesiacov od podania žiadosti. Formulár na posúdenie príjmu TU (Čo všetko je potrebné priložiť k Formuláru na posúdenie príjmu sa nachádza na  druhej strane formulára.)
      3. Ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na Daňový bonus: Čestné vyhlásenie

      Potvrdenia, resp. Čestné vyhlásenie je potrebné priniesť do kancelárie školy a preukázať sa nimi v termínoch od 28. 7. 2021 do 6. 8. 2021 v čase 8.00 - 12.00 hod. 

      Pozor: Ak nastane zmena a zákonný zástupca požiada o daňový bonus v priebehu roka alebo na konci zúčtovacieho obdobia a neoznámi to škole (rodič poberá dotáciu na školskú stravu a zároveň uplatňuje aj daňový bonus), v tom prípade finančné prostriedky na školskú stravu boli dieťaťu poskytované neoprávnene od dátumu uplatnenia si daňového bonusu a zákonný zástupca je povinný vrátiť všetky finančné prostriedky, ktoré čerpal.

      Zákonní zástupcovia, ktorí nespĺňajú ani jednu z vyššie uvedených podmienok, hradia poplatok za školskú stravu v plnej výške. Výška stravného (obedy a desiaty) bude zverejnená pred začiatkom šk. roka 2021/2022.

      V prípade otázok ohľadne dotácie na školskú stravu môžete kontaktovať zamestnancov školy na  skola@zsdk.info.

    • Letná škola - zmena
     • Letná škola - zmena

     • Na základe záujmu zo strany rodičov je možné prihásiť do Letnej školy 2021 žiakov 3. - 7. ročníka (rozšírenie o tretí ročník).

      Termín: 23. - 27. 08. 2021.

      Informovaný súhlas a poplatok  môžete odovzdať v kancelárii školy 28. 7. - 6. 8. 2021 od  8.00 do 12.00 hod.

      Svoj záväzný záujem vyjadríte odovzdaním informovaného súhlasu a zaplatením poplatku, tlačivo TU.

      Konkrétne informácie a predpokladaný program nájdete v letáku TU

    • Dotácia na školskú stravu, zmena od 01. 09. 2021
     • Dotácia na školskú stravu, zmena od 01. 09. 2021

     • Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktorými sa plošne ukončuje poskytovanie dotácie na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ – „obedy zdarma“.

      Od šk. r. 2021/2022 bude poskytovaná dotácia na stravu len deťom:

      • ak je rodina v hmotnej núdzi,

      alebo

      • ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima,

      alebo

      • ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil (alebo neuplatní pri ročnom zúčtovaní dane) nárok na daňový bonus.

      Aké potvrdenie je potrebné priniesť do školy pre „obedy zdarma“?

      1. Ak je rodina v hmotnej núdzi: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v D. Kubíne, 4. poschodie, oddelenie hmotnej núdze.
      2. Ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v D. Kubíne, 4. poschodie, oddelenie hmotnej núdze.
      3. Ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na Daňový bonus: Čestné vyhlásenie

      Potvrdenia, resp. Čestné vyhlásenie je potrebné priniesť do kancelárie školy a preukázať sa nimi v termínoch od 28. 7. 2021 do 6. 8. 2021 v čase 8.00 - 12.00 hod. 

      Pozor: Ak nastane zmena a zákonný zástupca požiada o daňový bonus v priebehu roka alebo na konci zúčtovacieho obdobia a neoznámi to škole (rodič poberá dotáciu na školskú stravu a zároveň uplatňuje aj daňový bonus), v tom prípade finančné prostriedky na školskú stravu boli dieťaťu poskytované neoprávnene od dátumu uplatnenia si daňového bonusu a zákonní zástupca je povinný vrátiť všetky finančné prostriedky, ktoré čerpal.

      Zákonní zástupcovia, ktorí nespĺňajú ani jednu z vyššie uvedených podmienok, hradia poplatok za školskú stravu v plnej výške. Výška stravného (obedy a desiaty) bude zverejnená pred začiatkom šk. roka 2021/2022.

      V prípade otázok ohľadne dotácie na školskú stravu môžete kontaktovať zamestnancov školy na  skola@zsdk.info.

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Tento školský rok bol mimoriadne namáhavý...tak pre rodičov ako aj učiteľov. Chceme sa všetkým poďakovať za pomoc, porozumenie, ochotu, komunikáciu, spoluprácu a milé slová uznania.
    • Výlet štvrtákov
     • Výlet štvrtákov

     • Deň pred ukončením školského roka sa štvrtáci vybrali so svojimi triednymi pani učiteľkami, s ktorými končia svoju prvostupniarsku púť, na školský výlet.
    • Letná škola
     • Letná škola

     • Škola je priestor, ktorý ani v lete nemá byť prázdny. A tak v termíne 23. - 27. 8. 2021 organizujeme pre žiakov aktuálneho 4. - 6. ročníka letnú školu. Ponúkané aktivity sú interaktívne, zážitkové, vzbudzujúce zvedavosť (a veríme, že nielen tú detskú).

      Svoj záväzný záujem vyjadríte odovzdaním informovaného súhlasu a zaplatením poplatku, tlačivo TU.

      Konkrétne informácie a predpokladaný program nájdete v letáku TU.

       

    • Matematický Klokan
     • Matematický Klokan

     • Matematický Klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete a každoročne sa do nej zapája niekoľko miliónov žiakov na celej zemeguli.

    • Maksík
     • Maksík

     • V priebehu školského roka žiaci 2.-4.ročníka mali možnosť zapojiť sa do celoslovenskej matematickej súťaže MAKSÍK.