Novinky

    • Zmeny pri poskytovaní dotácií na stravu od 01. 05. 2023
     • Zmeny pri poskytovaní dotácií na stravu od 01. 05. 2023

     • S účinnosťou od 01.05.2023 sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), a dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“).

      Vzhľadom na uvedené zmeny je potrebné.

      1. Postupovať v zmysle Informácie pre zákonných zástupcov TU.

      • podanie vytlačenej a podpísanej žiadosti (návratky) TU do 05. 04. 2023 do Školskej jedálne ZŠ Petra Škrabáka,
      • ak žiak nie je prihlásený na odber stravy a chce od 01. 05. 2023 odoberať stravu v školskej jedálni, k žiadosti je potrebné priložiť Zápisný lístok stravníka TU.

      2. Doplňujúce informácie:

      • režijný poplatok 12 €/mesiac sa neruší, číslo účtu a termín splatnosti zostáva nezmenený,
      • odhlasovanie zo stravy najneskôr v deň neprítomnosti žiaka najneskôr do 7.00 hod.,
      • ak dieťa nebude odhlásené zo stravy, stráca nárok na dotáciu a zákonný zástupca uhrádza plnú sumu za poskytované jedlo.
    • Riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 8. ročníka
     • Riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 8. ročníka

     • Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z.z. ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka udeľujem

       

      riaditeľské voľno  žiakom 6. – 8. ročníka ZŠ

       

      dňa 22. marca 2023

       

      z dôvodu plynulého zabezpečenia Testovania 9 - 2023.

       

      Žiaci 6. - 8. ročníka budú zo stravy automaticky odhlásení.

      Výchovno-vzdelávací proces v 1. – 5. ročníku bude upravený, zákonných zástupcov informujú triedni učitelia.

      Činnosť ŠKD bude prebiehať v plnom rozsahu.

       

      Ing. Mária Studeničová, riaditeľka školy

    •              Zápis do prvého ročníka
     • Zápis do prvého ročníka

     • Základná škola Petra Škrabáka

      Ul. Martina Hattalu 2151, 026 01 Dolný Kubín

       

       Vás pozýva na

       

      ZÁPIS  do 1. ročníka

      pre školský rok 2023/2024,

      ktorý sa uskutoční v dňoch

      17. a 18. apríla 2023.

       

      Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré do 31. 08. 2023 (vrátane) dovŕšia vek 6 rokov  a tiež deti, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku. 

      Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa v deň zápisu nevyžaduje, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne.

      Pokyny pred zápisom:

      Vypíšte elektronickú prihlášku a následne Vám príde email s jedinečným kódom a link.

      Pre výber Vášho termínu k zápisu do 1. ročníka si kliknite na link v potvrdzujúcej správe (akceptovaní) o prijatí elektronickej prihlášky a použite Váš jedinečný kód. Následne si rezervujte  deň a hodinu zápisu.

      Pri vypisovaní prihlášky je dôležité správne uvádzať všetky údaje, prosíme o dodržanie diakritiky (mäkčene, dĺžne).

      V deň zápisu do 1. ročníka:

      Vypísanú elektronickú prihlášku a podpísanú oboma zákonnými zástupcami prinesiete do školy v deň  zápisu. Podpis oboch zákonných zástupcov sa v špeciálnych prípadoch nevyžaduje (obmedzenie alebo pozastavenie výkonu  rodičovských práv – neoverená kópia rozhodnutia súdu, zdravotné dôvody – potvrdenie od všeobecného lekára), vec neznesie odklad. V takomto prípade spolu s prihláškou odovzdáte Písomné vyhlásenie 1.

      Nezabudnite priniesť rodný list dieťaťa k nahliadnutiu, občiansky preukaz zákonného zástupcu k overeniu adresy trvalého bydliska dieťaťa. Ak máte prechodný pobyt v našom školskom obvode, prineste potvrdenie o pobyte.

      V prípade potreby Písomné vyhlásenie 1 alebo Písomné vyhlásenie 2.

      Deti ktoré nepatria do nášho školského obvodu, musia mať vypísanú Žiadosť o prijatie žiaka z iného školského obvodu.

      Rozhodnutie o prijatí:

      O prijatí rozhodne riaditeľka školy do 15. júna 2023.

      Rozhodnutie o prijatí sa doručí obom zákonným zástupcom. Ak sa títo dohodnú, rozhodnutie bude doručené len jednému z nich na základe Písomného vyhlásenia 2, ktoré prinesú v deň zápisu.

       

      V prípade otázok týkajúcich sa organizačných záležitostí kontaktujte:

      Riaditeľka školy: Ing. Mária Studeničová, 0905962035, studenicova@zsdk.info

       

      Ďakujeme za prejavenú dôveru zveriť Vaše dieťa do našich rúk.

       

      VZN 2/2022 o určení školských obvodov

      Kritériá prijatia žiaka do 1. ročníka

       

    • Digitálny žiak - tablety pre žiakov
     • Digitálny žiak - tablety pre žiakov

     • Projekt Digitálny žiak je určený pre žiakov základných, stredných a stredných odborných škôl. Na jeho konci je žiak schopný študovať digitálne, pripravený naplno rozvíjať svoj potenciál, získavať a zdokonaľovať svoje digitálne zručnosti, a teda uspieť v digitálnej dobe.

      Ako to funguje?

      Podrobný popis na získanie a uplatnenie príspevku nájdete nižšie. V prípade, že vaše dieťa patrí do skupiny oprávnených užívateľov, vyplňte registračný formulár. Neprehliadnite ani sekciu najčastejšie kladených otázok, v prípade doplňujúcich otázok neváhajte kontaktovať  call centrum +421 (0) 232 284466.

       

      Pre koho je projekt určený?

      Skupiny oprávnených užívateľov príspevku tvoria štyri skupiny žiakov, pričom sú z veľkej časti tvorené sociálnymi skupinami obyvateľstva v hmotnej núdzi, domácnosťami s nízkymi a podpriemernými príjmami a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Patria sem:

      • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima),
      • žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí,
      • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% mediánu príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti, napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe),
      • žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre školský rok 2022/2023).
    • Technický šikula
     • Technický šikula

     • Dňa 9.3.2023 sa naši dvaja ôsmaci zapojili do regionálnej technickej súťaže, ktorú organizovala Stredná odborná škola polytechnická v Kňažej.
    • Program k MDŽ
     • Program k MDŽ

     • Dňa 7.3.2023 sa žiaci zo ŠKD spolu s vybranými šiestakmi vybrali medzi seniorky do Zariadenia opatrovateľkej služby v našom meste.
     • Deň otvorených dverí

     • Srdečne pozývame rodičov, deti a všetkých záujemcov o život v našej škole na Deň otvorených dverí, ktorý pre vás pripravíme 15. 03. 2023. 

       

       

    • Valentín v škole
     • Valentín v škole

     • Ako potešiť osobu, ktorú máte rád a na ktorej vám záleží...postačí jednoduchá valentínka v podobe srdiečka.

    • Darujte 2% dane
     • Darujte 2% dane

     • Vážení rodičia a podporovatelia našej školy. 

      Darovaním 2% dane OZ Brezovček pomôžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v škole, podporíte nákup pomôcok, organizovanie školských aj mimoškolských aktivít a stanete sa tak súčasťou tímu, ktorý posúva naše deti k úspechu.

      Údaje potrebné poukázanie 2% dane:

      Obchodné meno alebo názov: Združenie Brezovček pri ZŠ Ul. Martina Hattalu

      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Ul. Martina Hattalu 2151, 02601 Dolný Kubín

      Právna forma: Občianske združenie

      Identifikačné číslo (IČO/SID): 37901982

       

      1. Ste zamestnananec (váš zamestnávateľ bude robiť daňové priznanie za vás)

      Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. 

      Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

      Do 30. apríla 2023 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

      Potvrdenie o zaplatení dane TU.

      Vyhlásenie o poukázaní podielu dane TU.

       

      2. Daňové priznanie si robíte sám (v priebehu roka ste mali viac zamestnaní, SZČO a pod.)

      Fyzická osoba typ A

      Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A TU.

      Potvrdenie k dani z príjmov FO typ A TU.

      Fyzická osoba typ B

      Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B TU.

      Potvrdenie k dani z príjmov FO typ B TU.

       

      3. Ste právnická osoba (spoločnosť, firma...)

      Od roku 2018 musíte ako právnická osoba komunikovať s Daňovým úradom elektronicky. Asignovať 2% z dane teda dokážete len priamo v elektronickom systéme pre autorizovaných používateľov v OIZ (osobnej internetovej zóne). 

      Ďakujeme:)

       

       

       

       

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • Posledný novembrový deň 33 odvážnych žiakov z našej školy súťažilo v obľúbenej celoslovenskej vedomostnej súťaži Všetkovedko.